ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 10 วัน ชมแสงออโรร่า แสงเหนือ 12 – 21 ต.ค. 61 และ 2 – 11 พ.ย. 61 ปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทเฟดเดอร์ริกบอร์ก โคเปนเฮเก้น ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry อุทยานฟร็อกเนอร์ ถนนคนเดิน คาร์ล โจฮันเกท ทรอมโซ ขับสโนว์โมบิล สุนัขลากเลื่อน Husky Safari นาร์วิก รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล คิรูนา สต็อกโฮล์ม ถนนคนเดินฮัมกาแตน กัมลาสแตน

แสงออโรร่า แสงเหนือ ทรุมโซ นอร์เวย์ Northern Lights Aurora over Tromsø, Troms, Northern Norway

LOFT-RC-28_Northern Lights Tromso 10 Days

เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนและสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลก และเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ เพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 | เยี่ยมชมปราสาทโครนบอร์ก – ปราสาทเฟดเดอร์ริกบอร์ก

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “สายการบินไทย” เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.29 – 07.37 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

เมื่อเดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เวลา 07.37 น. เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

เดินทางสู่ทางตอนเหนือของเกาะซีแลนด์ ณ เมืองเฮลซิงเงอร์ เพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โครนบอร์ก” โดยโครนบอร์กถือเป็นมรดกโลกที่น่าสนใจ โดยเป็นป้อมปราการสำหรับสู้รบข้าศึกในยุคเก่า ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ซึ่งถือเป็นจุดชัยภูมิที่สำคัญที่สุดของเดนมาร์กในสมัยนั้นก็ว่าได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อไป เก็บภาพความประทับใจกับปราสาทเก่าแก่อีกหนึ่งแห่ง ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคสแกนดิเนเวีย โดยสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบบาโรก และเดินทางกลับมายังเมืองโคเปนเฮเก้นอีกครั้ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Imperial Copenhagen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 | เยี่ยมชมโคเปนเฮเก้น – ขึ้นเรือ DFDScruise ferry

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมความงดงามของเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก และบ้านนูเฮาส์ โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ท่าเรือโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน และขึ้นไปบนเรือสำราญ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ โดยเรือจะล่องไปยังท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเช้าวันรุ่งขึ้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคา

เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS cruise ferry หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 | เยี่ยมชมเมืองออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ เรือสำราญ

น่าท่านเดินทางไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชมปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพประจำทุกปีอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “คาร์ล โจฮันเกท“ โดยถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ชื่อเสียง และทีสินค้าแบรนด์แนมต่าง ๆ มากมาย เช่น Gucci, Loui Vuitton, Hermes, H&M, ZARA เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Radisson Oslo airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 | เยี่ยมชมทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่เมืองทรอมโซ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK4406 เวลา 08.00 – 09.55 น. เมื่อถึงเมืองทรอมโซ เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเยี่ยมชมเมืองทรอมโซ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) โอบล้อมบรรยากาศที่สวยงามที่มีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ทำจากไม้ สีสันสดใส ชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral)จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรอมโซ ซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นอยู่และวิถีชีวิตในแถบขั้วโลกของประเทศที่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซฮร์เคิล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

Scandic Hotel Tromsø หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 | เยี่ยมชมทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

สโนว์โมบิล Snowmobile

นำท่านร่วมสนุกกับกิจกกรมสุดประทับใจกับการขับสโนว์โมบิล (Snowmobile) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทาง ให้คำแนะนำในการขับขี่ และดูแลระหว่างการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ใช้เวลาประมาน 3 ชม.)

หมายเหตุ: ท่านใดมีความประสงค์ขับรถสโนว์โมบิล กรุณานำใบขับขี่รถยนต์สากลติดตัวไปด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เปิดประสบการณ์เพิ่มเติม ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ( 5 ก.ม.) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่ถูกใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือใช้ลากพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะมาตลอด ฮัสกี้เป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด โดยมีความอดทนต่ออุณหภูมิต่ำและหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

Scandic Hotel Tromsø หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 | ทรอมโซ – นาร์วิก (นอร์เวย์) – รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล – คิรูนา (สวีเดน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่เมืองนาร์วิก เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมือง ระยะทาง 249 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงบ่าย เราจะทำการนั่งรถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล ถือเป็นรถไฟสายคลาสสิคและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล จากเมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ สู่เมืองคิรูนา ประเทศสวีเดน หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที โดยเมืองคิรุนา ถือเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดน

หมายเหตุ : การนั่งรถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิลนั้น หากมีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะทำให้นั่งรถไฟมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจ่ายเงินจองล่วงหน้าแล้ว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

Hotel Arctic Eden หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 | คิรูนา – สต็อกโฮล์ม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

แกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

เดินทางไปยังท่าอากาศยานคิรูนา เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และเดินทางไปยังเมืองสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK1045 เวลา 13.40 – 15.15 น. เมื่อเดินทางถึงเมืองสต็อกโฮล์ม เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

(ไม่มีอาหารกลางวัน เพื่อความเพลิดเพลินและต่อเนื่องของการช้อปปิ้ง)

จากนั้นเดินสู่ย่านใจกลางเมือง โดยช่วงบ่ายนี้ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างยิ่ง ที่ถนนคนเดินฮัมกาแตน และอื่น ๆ ซึ่ งท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าแบรนด์เนมที่มีเรียงรายมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Radisson Blu Royal Viking หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 | เยี่ยมชมสต็อกโฮล์ม – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

สต็อกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค

เดินทางเยี่ยมชมเมืองสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยเป็นอ่าวและเกาะแก่งต่าง ๆ สถาปัตยกรรมมีสันสดใส เริ่มด้วยการชมบริเวณเขตเมืองเก่าอย่าง กัมลาสแตน ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเก็บภาพกับศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม อาคารที่ถูกมอบหมายให้จัดงานสำคัญของโลกอย่างพิธีมอบรางวัลโนเบล

และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยาน อลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 เวลา 14.30 – 05.50 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันที่ 10 | กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยเที่ยวบินที่ TG961 ณ เวลา 05.50 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทางและราคาทัวร์

 • 12 – 21 ต.ค. 61
 • 2 – 11 พ.ย. 61

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 162,500.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 146,250.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 130,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับรวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ปราสาทโครนบอร์ก,พิพิธภัณฑ์ทรอมโซ,สโนว์โมบิล,สุนัขลากเลื่อน,รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน4ดาวของยุโรปหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(ห้องละ2ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิดกรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์(เชงเก้น)**พักในประเทศนอร์เวย์3คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของบริษัทAllianzGlobalAssistanceService(Thailand)Co.,Ltd.หรือบริษัทMSIGCo.,Ltd.แบบOASISPLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว(หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ2ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษเช่นหากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation):

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่านกรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า20,000บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่านภายใน7วันนับจากวันที่จองซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่านและกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า30วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนดทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610