ทัวร์ฟินแลนด์ 9 วัน ปีใหม่ 28 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562, 29 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์(Siljaline) พัก Seaside Glass Villa นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker พัก Santa’s Igloos Arctic Circle เมืองปอร์โว

สโนว์โมบิล Snowmobile

LOFT-EUR-66D_UNFORGETTABLE FINLAND 9 DAYS

เพลิดเพลินและสนุกไปกับประสบการณ์สุดหรู Olokolo Luxury Ride หรือ การนั่งเลื่อนหลังคากระจก ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายภายใน ให้ทุกท่านได้นั่งชมทัศนียภาพ ท่ามกลางทะเลน้ำแข็ง (Frozen sea) โดยเลื่อนจะทำการพ่วงติดกับ Snow mobile และขับเคลื่อนไปตามเส้นทางให้คณะท่านได้ ชมความงามของท้องฟ้า หรือความงามของดวงดาวในเขตแลปแลนด์ นอกจากนั้นท่านยังอาจได้พบกับสัตว์บางชนิดที่จะออกมาเผยโฉมให้ทุกท่านได้ชมกัน

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินกรุงเฮลซิงกิ 28ธ.ค./29ธ.ค.61

20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

23.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY144

วันที่สอง เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – ซิตี้ฮอลล์ – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ช้อปปิ้ง 29ธ.ค./30ธ.ค.61

05.20 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY801

07.55 น. ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะและนำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa สต๊อกโฮล์ม

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

วันที่สาม กรุงสต็อกโฮล์ม – แกมล่าสแตน – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ (Siljaline) 30ธ.ค./31ธ.ค.61

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ / (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Local Buffet

นำคณะพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)

ห้องพักคู่แบบ SEASIDE CABIN www.tallinksilja.com

วันที่สี่ เฮลซิงกิ – บินสู่เคมิ – พัก Seaside Glass Villa 31ธ.ค./1ม.ค.62

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนบนเรือสำราญ Buffet

10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

13.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY513

15.30 น. ถึงสนามบินเมืองเคมิ รับสัมภาระแล้วนำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEASIDE GLASS VILLAS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน www.visitkemi.fi/en/seaside-glass-villas

วันที่ห้า ขับ Snow mobile – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker 1ม.ค./2ม.ค.62

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

สโนว์โมบิล Snowmobile

09.00 น. นำท่านขับขี่รถ SNOWMOBILE สัมผัสกับประสบการณ์ อันน่าประทับใจพาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะ หรือ ทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ สโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือของ SAMPO Icebreaker เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว นำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ Local

13.00 น. -17.00 น. เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CUMULUS KEMI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน www.cumulus.fi

วันที่หก Snow Castle – Olokolo Safari – พัก Santa’s Igloos Arctic Circle 2ม.ค./3ม.ค.62

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านชม Snow Castle อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ในทุก ๆ ปีของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ชำนาญการจะเริ่มการแกะสลัก และนำเอาน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจำลองแบบให้เป็นเมืองน้ำแข็งที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือมนุษย์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. นำคณะท่านเพลิดเพลินและสนุกไปกับประสบการณ์สุดหรู Olokolo Luxury Ride หรือ การนั่งเลื่อนหลังคากระจก ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายภายใน ให้ทุกท่านได้นั่งชมทัศนียภาพ ท่ามกลางทะเลน้ำแข็ง (Frozen sea) โดยเลื่อนจะทำการพ่วงติดกับ Snow mobile และขับเคลื่อนไปตามเส้นทางให้คณะท่านได้ ชมความงามของท้องฟ้า หรือความงามของดวงดาวในเขตแลปแลนด์ นอกจากนั้นท่านยังอาจได้พบกับสัตว์บางชนิดที่จะออกมาเผยโฉมให้ทุกท่านได้ชมกัน

15.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ในเขตแลปป์แลนด์ ประเทศฟินแลนด์ เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก (117 กม.)

17.00 น. นำพาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักบ้านอิกลู (Santa’s Igloos Arctic Circle) บ้านพักเรือนกระจกที่จะมอบประสบการณ์สุดแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล ให้ทุกท่านได้พักผ่อนนอนชมดาว และแสงเหนือ (แสงออโรร่า)พร้อมด้วยความสะดวกสบายต่างๆ ภายในห้องพักที่มีไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน www.santashotels.fi

วันที่เจ็ด โรวาเนียมิ – บินสู่เฮลซิงกิ – เที่ยวชมเมืองหลวง 3ม.ค./4ม.ค.62

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY532

10.55 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ รับสัมภาระแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้วนำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ Stockmann Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั้ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.ihg.com

วันที่แปด เมืองปอร์โว – เดินทางสู่สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ 4ม.ค./5ม.ค.62

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ำค่าของบรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุ๊กตา ชาวฟินน์มักจะแวะเยี่ยมชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนสำคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด์ แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมืองเชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าเป็นย่านช้อปปิ้ง ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก, ร้าน อาหาร, ร้านกาแฟเก๋ ๆ, ร้านขนม Runeberg พื้นบ้านต้นตำรับของเมืองนี้ อบอุ่นใจไปด้วยรอยยิ้มของชาวเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเฮลซิงกิ (52 กม.)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพ

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141

วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 5ม.ค./6ม.ค.62

07.25 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

 • 28 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562
 • 29 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 145,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 130,900.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 116,900.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 32,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Double Single Use) จ่ายเพิ่มท่านละ 39,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ(หักทั้ง Route) -41,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ (หักทั้ง Route) -35,000.-
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Olokolo Safari / Snow Mobile / ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610