ทัวร์โลโฟเทน หมู่เกาะสวรรค์แห่งนอร์เวย์ 10 วัน 12 – 21 ตุลาคม 2561 โคเปนเฮเก้น ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry ออสโล ทรอมโซ นาร์วิก สโววาร์ Å Village หมู่บ้านเรนเน ฮัมนอย์ คิรูนา (สวีเดน) สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา

ทัวร์สต็อกโฮลม์ จุดชมวิว สวยงามราวกับภาพวาด เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ทัวร์สวีเดน

LOFT-RC-28_LOFOTEN WONDERS NATURAL 10 DAYS

“เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนและสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลก และเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ เพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน”

วันที่ 1 นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 กรุงเทพมหานคร – โคเปนเฮเก้น – ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลก “สายการบินไทย”เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20 – 07.40 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก)

เดินทางถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อยจากนั้นนำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเข้าสู่เมืองโคเปนเฮเก้นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของเมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก และบ้านนูเฮาส์ โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าชื่อดังมากมาย

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน และขึ้นไปบนเรือสำราญ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ โดยเรือจะล่องไปยังท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเช้าวันรุ่งขึ้น

รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ DFDS Cruise Ferry

เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS cruise ferry หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ออสโล – ทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ เรือสำราญ

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองออสโล (Oslo) โดยเริ่มที่อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์”ศิลปินชื่อดังชาวนอร์เวย์ และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชมปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่เมืองทรอมโซ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK4422 เวลา 16.30 – 18.20 น. เมื่อถึงเมืองทรอมโซ เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่เมืองทรอมโซ (Tromso)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ : เริ่มออกปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรอมโซ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก

Scandic Ishava Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ทรอมโซ – นาร์วิก – สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

แสงออโรร่า Aurora Borealis

เมืองทรอมโซ (Tromso) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) โอบล้อมบรรยากาศที่สวยงามที่มีทั้งทะเลและภูเขา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ทำจากไม้ สีสันสดใส แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้นิกายโปรเตสแตนท์สมัยศตวรรษที่ 19 แห่งนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงด้านสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูโกธิค หอระฆังตั้งตระหง่าน และ มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ.1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองนาร์วิก (Narvik) (250 ก.ม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่เมืองในจิตนาการ เมืองสโววาร์ (Svolvær) (238 ก.ม.) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (Lofoten) สถานที่ต้นแบบแห่งอาณาจักรของเจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่าในภาพยนตร์เรื่อง FROZEN ถือเป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างมาอย่างลงตัว มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีขาวใส ภูเขาสูงตั้งตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Scandic Svolvaer หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

วันที่ 5 Å Village – หมู่บ้านเรนเน – ฮัมนอย์ – สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะออกเดินทางไปยังหมู่บ้าน Å (ภาษานอร์เวย์ หมายความว่า “Stream” ) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของหมู่เกาะลอฟโฟเทน ซึ่งชาวประมงมีความเชี่ยวชาญในการทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเรนเน (Reine) หนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะมอสเคเนสโซย่า ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ผ่านถนนเส้นเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย อิสระเดินเล่นชมหมู่บ้านเรน และเก็บภาพความประทับใจไปกับหมู่บ้านได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สถานที่ที่สวยงามมากที่สุดในโลก” ท่านจะได้พบกับ กระท่อมสีแดงและสีขาวของชาวประมงที่แต่งแต้มตามแนวชายฝั่งและพื้นที่โดยรอบของยอดเขาหินที่สูงชัน สวยงามดั่งดินแดนในเทพนิยาย

จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านฮัมนอย์ (Hamnøy) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะ Lofoten ที่สวยงามมีขนาดเล็ก แต่สวยงามไม่น่าเชื่อ ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเนสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีทัศนียภาพและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองสโววาร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Scandic Svolvaer หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

**เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

วันที่ 6 สโววาร์ – นาร์วิก – คิรูนา (สวีเดน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนาร์วิก (Narvik) เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองนี้เมื่อปี พ.ศ. 2450 (238 กม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองคิรูนา (Kiruna) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสำคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี (Jukkasjärvi) เพื่อชมโรงแรมน้ำแข็ง (Ice Hotel) ที่ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ว่ากันว่าโรงแรมน้ำแข็งแห่งนี้เป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศหนาวๆ อื่นๆ ในโลก ให้สร้างโรงแรมน้ำแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 ต้นและก้อนน้ำแข็ง อีก 3,000 ตัน และในทุก ๆ ฤดูหนาวของทุกปี สถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้เคียงมาเนรมิตเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Scandic Ferrum Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 คิรูนา – สต็อกโฮล์ม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังท่าอากาศยานคิรูนา เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และเดินทางไปยังเมืองสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK1045 เวลา 13.40 – 15.10 น. เมื่อเดินทางถึงเมืองสต็อกโฮล์ม เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

(ไม่มีอาหารกลางวัน เนื่องจากเวลาดังกล่าวคือช่วงเวลาที่มีการบิน)

จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Scandic Anglais หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เยี่ยมชมสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์วาซา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมเมืองสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยมีภูมิประเทศเป็นอ่าวและเกาะแก่งต่าง ๆ สถาปัตยกรรมมีสีสันสดใส เริ่มด้วยการชมบริเวณเขตเมืองเก่าอย่าง กัมลาสแตน (Gamla Stan) ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเก็บภาพกับศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม อาคารที่ถูกมอบหมายให้จัดงานสำคัญของโลกอย่างพิธีมอบรางวัลโนเบล

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa สต๊อกโฮล์ม

จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 % และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาจึงนับเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินสู่ย่านใจกลางเมือง โดยช่วงบ่ายนี้ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างยิ่ง ที่ถนนคนเดินฮัมกาแตน และอื่น ๆ ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าแบรนด์เนมที่มีเรียงรายมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Scandic Anglais หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 สต็อกโฮล์ม – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยาน อลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 เวลา 14.30 – 05.50 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

โดยเที่ยวบินที่ TG961 ณ เวลา 05.50 น.

(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

“ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

วันเดินทางและราคาทัวร์

 • 12 – 21 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 120,000 .-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 108,000.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 96,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 11,500
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 29,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการซื้อทัวร์

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ พาหนะออกล่าแสงเหนืง ณ เมืองทรอมโซ , โรงแรมน้ำแข็ง , พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 – 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น) **พักในประเทศนอร์เวย์ 6 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610