ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปีใหม่) อ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท ทะเลสาบเทาโป ชมปราสาทลาร์นัค โอมาราม่า ทะเลสาบเทคาโป แอชเบอร์ตั้น ล่องเรือชมโลมา ไครสต์เชิร์ช

LOFT-WB-03_PARADISE NEW ZEALAND 9 DAYS 7 NIGHTS NORTH + SOUTH

ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

 • อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – เทาโปทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 • ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – ทะเลสาบพูคากิ – ทะเลสาบเทคาโป ล่องเรือชมโลมาที่ เมืองอะคารัว
 • ดะนีดิน – ชมปราสารทลาร์นัคแห่งเมืองดะนีดิน
 • ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
 • พิเศษ !!! เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟ + กุ้งมังกรรสเลิศ
 • ชิมปลาแซลมอนที่ฟาร์ม / และพิเศษ..อาหารไทย 1 มื้อ + อาหารญี่ปุ่น 1 มื้อ

กำหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปีใหม่)

DAY // ITINERARY

 • Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์
 • Day 2 อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – สกายทาวเวอร์
 • Day 3 หมู่บ้านฮอบบิท – อโกรโดม – โรโตรัว
 • Day 4 โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อคแลนด์
 • Day 5 อ็อคแลนด์ – ดะนีดิน – ชมปราสาทลาร์นัค
 • Day 6 ดะนีดิน – เมารากิ – โอมาราม่า – ฟาร์มปลาแซลมอน – ทะเลสาบเทคาโป –ฮนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – แอชเบอร์ตัน
 • Day 7 แอชเบอร์ตั้น – ไครสต์เชิร์ช ชมเมือง
 • Day 8 ไครสต์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา – ช็อปปิ้งไครสต์เชิร์ช
 • Day 9 ไคร้สท์เชิร์ช – สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ

วันบิน // เมือง // เที่ยวบิน // เวลา // ระยะเวลาบิน

 • วันที่ 1 // 25 ธันวาคม 2561 // กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (BKK-SIN) // SQ977 // 15.40-19.15 2.25 ชั่วโมง
 • วันที่ 2 // 25 ธันวาคม 2561 // สิงคโปร์-อ็อคแลนด์ (SIN-AKL) // SQ285 // 22.25-13.20+1 9.40 ชั่วโมง
 • วันที่ 4 // 29 ธันวาคม 2561 // อ็อคแลนด์-ดะนีดิน (AKL-DUD) // NZ675 //1220-1410 1.20 ชั่วโมง
 • วันที่ 9 // 2 มกราคม 2562 // ไครสต์ท์เชิร์ช-สิงคโปร์ (CHC-SIN) // SQ298 // 12.00-17.40 10.50 ชั่วโมง
 • วันที่ 9 // 2 มกราคม 2562 // สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (SIN-BKK) // SQ978 // 18.45-20.10 2.25 ชั่วโมง

วันแรก (25 ธันวาคม 2561) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์

12.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

15.40 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 977

19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

22.25 น. ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 285

วันที่สอง (26 ธันวาคม 2561) อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – สกายทาวเวอร์

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองอ็อคแลนด์ เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่แสนงดงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์

นำท่านผ่านชมย่าน Queen Street เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

ค่ำ รับประทานค่ำ ณ.ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (27 ธันวาคม 2561 ) หมู่บ้านฮอบบิท – อโกรโดม – โรโตรัว

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด

นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่าน ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROTORUA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

วันที่สี่ (28 ธันวาคม 2561) โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อคแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด

นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์

(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งชมเมืองหรือจะเล่นคาสิโนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานค่ำ ณ.ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (29 ธันวาคม 2561 ) อ็อคแลนด์ – ดะนีดิน – ชมปราสาทลาร์นัค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปยังท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองอ็อคแลนด์ ให้ท่านทำการเช็คอินที่เค้าท์เตอร์สายการบิน แอร์นิวซีแลนด์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบญี่ปุ่น ณ ร้านอาหารในสนามบิน

12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองดะนีดินโดยสายการบิน แอร์นิวซีแบนด์ เที่ยวบินที่ NZ675

14.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดะนีดิน นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองดะนีดินเมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านชม ปราสาทลาร์นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตาให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย ปราสาทแห่งนี้อยู่บนเนินเขาสูงที่ท่านสามารถมองจากหน้าต่างเห็นวิวอันงดงามของอ่าวโอทาโกแห่งเมืองดะนีดินและท้องทะเลอันสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (30 ธันวาคม 2561 ) ดะนีดิน – เมารากิ – โอมาราม่า – ฟาร์มปลาแซลมอน – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – แอชเบอร์ตัน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองดะนีดินสู่หาดเมารากิที่มีลักษณะหาดทรายมีหินรูปทรงแปลกตาที่หาชมได้ยากและไม่มีที่ไดเหมือน มีลักษณะเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลปกคลุมกลาดเกลื่อนไปทั่วพื้นที่หาดทรายและโขดหิน โดยคลื่นน้ำทะเลที่พัดสาดขึ้นลงหาดนี้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายหมื่นปี ทำให้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ธรรมชาติของนิวซีแลนด์ได้รังสรรค์ขึ้น ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอมาราม่าอันเป็นประตูสู่ 2 ทะเลสาบที่งามลือชื่อประดุจภาพเขียนของจิตรกรลือชื่อ คือทะเลสาบปูคากิกับทะเลสาบเทคาโป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแซลม่อน ที่คุณภาพสูงและรสชาติเยื่ยมเป็นฟาร์มแซลม่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ลิ้มรสแซลม่อนแสนอร่อยหรือจะซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านก็เป็นที่ยอดนิยมอย่างมากจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร บนปลายสุดของยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) แอชเบอร์ตั้น – ไครสต์เชิร์ช ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองแอชเบอร์ตั้น เข้าสู่เมืองไครสต์เชิร์ช นำท่านชม แอนตาร์กติกเซนเตอร์ โดยเป็นพิพิทภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นทวีปที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งอยู่ทางใต้สุดของโลกห่างจากประเทศนิวซีแลนด์ไปประมาณ 5,000 กิโลเมตร ภายในจะมีการนิทรรศการจัดแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในทวีปแห่งนี้รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ อาทินกเพนกวินส์จักรพรรดิ อิสระให้ท่านชมภายในพิพิทภัณฑ์และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายใน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารอาหารจีน (พิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ + กุ้งมังกรรสเลิศ)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด (1 มกราคม 2562) ไครสต์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ช็อปปิ้งไครสต์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่ เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก สำหรับตัวผู้ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร แลน้ำหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี้และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทำให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวน้ำและอาหารในอ่านแห่งนี้ที่มีปลาชุกชุม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

นำท่านกลับเมืองไคร้สท์เชิร์ช ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมอาคารบ้านเรือนที่กำหลังก่อนสร้างขึ้นมาใหม่เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อน บางแห่งยังมีร่องรอยความเสียหายให้เห็นสลับกับอาคารสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมามากมาย และอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า (2 มกราคม 2562) ไคร้สท์เชิร์ช – สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ช

12.00 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.10 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิสมุทรปราการ… โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

 • 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปีใหม่)

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 119,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 108,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 97,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 91,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 21,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด 2,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ 85,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 79,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 74,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 69,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 21,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด 2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซ่าขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที 23 มิถุนายน 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม สำหรับสายการบินระหว่างประเทศและ 23 กิโลกรัม สำหรับบินภายในประเทศ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 • ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 • ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610