ทัวร์รัสเซีย 8 วัน ปีใหม่ 2019 พฤศจิกายน 2018 – มีนาคม 2019 มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดิน IZMAILOVO MARKET จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม มูรมานสก์ ชมแสงออโรร่า Kola Bay Museum of local Lore อนุสาวรีย์อโลชา Snow Village ขับรถสโนว์โมบิล ชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) Sami village ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ ถนนคนเดินย่านอารบัต พระราชวังซาริสซีโน่พาเลซ ห้างสรรพสินค้า Vega Mall

แสงเหนือ แสงออโรร่า ไอซ์แลนด์ iceland aurora borealis alftanes nordurljos 2012-303-1

LOFT-RB-01_Russia Aurora 8 Days

นำคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300กม.จากขั้วโลกเท่านั้น

วันแรก กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (วันพฤหัสบดี)

07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974

17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

20.00 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

21.30 น. นำท่านเข้าที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มอสโคว์ (วันศุกร์)

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)

เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง จากนั้นให้เวลาท่านอย่างอิสระ เพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

21.30 น. นำท่านเข้าที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม มูรมานสก์ (วันเสาร์)

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า นำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ชมย่านธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง, วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม 9 โรง ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร โรงแรม Novotel Svo Hotel’s Restaurant

15.40 น. ออกเดินทางไปยัง มูรมานสก์ โดยสายการบิน แอร์โร่ฟล็อต เที่ยวบินที่ SU 1324 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 23 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

18.05 น. ถึง มูรมานสก์ เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟินแลนด์ และถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะถึงชายแดนของนอร์เวย์ และฟินแลนด์

20.00 น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Tundra Restaurant

21.30 น. นำคณะชมแสง ออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300กม.จากขั้วโลกเท่านั้น *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

23.30 น. นำท่านเข้าที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ มูรมานสก์ – คีรอฟ (วันอาทิตย์)

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม / (จัดกระเป๋าเล็กสำหรับค้างคืนที่เมืองคีรอฟท์ 1คืน)

เช้า นำท่านชมรอบเมืองมูรมานสก์ บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น Museum of local Lore จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574 จากนั้นนําท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Baryeti Restaurant

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง

19.30 น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น. นำคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300กม.จากขั้วโลกเท่านั้น *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

00.00 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมชั้นหนึ่ง Tirvas Hotel (Renovated room) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า คีรอฟ – มูรมานสก์ (วันจันทร์)

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางสู่เมือง โลโวเซโร่ ชมหมู่บ้านชาวซามี่ (Sami village) ชาวซามี่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม มีอาชีพล่าสัตว์ ในหมู่บ้านมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาวรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ท่านสามารถให้อาหาร และลองขี่กวางเรนเดียร์หรือ สโนว์โมบิลได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น จากนั้นนำท่านสู่เมืองมูรมานสก์ (Murmansk)

19.00 น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.30 น. นำคณะชมแสงออโรร่า (POLA LIGHT) ในทุ่งหิมะในคืนมืดมิด หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300กม.จากขั้วโลกเท่านั้น *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

23.30 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมชั้นหนึ่ง Azimut Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก มูรมานสก์ – มอสโคว์ (วันอังคาร)

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)

เช้า นำท่านเข้าชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear powered Icebreakers รุ่น Leninซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ เวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่น ๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมูรมานสก์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอร์โร่ฟล็อต เที่ยวบินที่ SU 1321 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 23 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

15.25 น ถึงท่าอากาศยาน กรุงมอสโคว์ จากนั้น นำคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์ จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินย่าน อารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น

18.00 น นำท่านล่องเรือในแม่น้ำมอสควา โดย Radisson Royal

21.30 น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

23.00 น. นำท่านเข้าที่พัก Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด มอสโคว์ – กรุงเทพฯ (วันพุธ)

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)

เช้า นำคณะชม พระราชวังซาริสซีโน่พาเลซ (tsaritsyno palace)ที่สร้างขึ้นโดยพระเสาวนีย์ของพระนางแคทเธอรีนมหาราชินีในปี 1775 เพื่อใช้แปรพระราชฐานและพำนักในระหว่างที่อยู่กรุงมอสโคว์ออกแบบโดยสถาปนิก VASILY BAZHENOV ที่ออกแบบให้ตัววังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเชื่อมต่อโดยหอคอย 8 หอที่ก่ออิฐแดงเปลือยตัดกับกรอบบัวคิ้วบานประตูและหน้าต่างสีขาวประดับประดาด้วยยอดแหลมรายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของมวลหมู่ไม้นานาพรรณและสระน้ำขนาดใหญ่ที่แบ่งสัดส่วนของสวนน้ำพุสวนดอกไม้เกาะกลางน้ำและสะพานข้ามเนิน คูคลองสวยงามลงตัวพระราชวังได้ทําการบูรณะซ่อมแซมโดยผู้ว่าการกรุงมอสโคว์ เมื่อปีค.ศ. 2004 เพื่อใช้เป็นแหล่งสนทนาการพักผ่อนหย่อนใจและตัวพระราชวังใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุที่มีมากกว่า 300,000 ชิ้น อาทิเช่น ห้องภาชนะที่ทำด้วยกระเบื้อง, ห้องทรงอักษร, ห้องภาพเขียนสีน้ำมัน ,ห้องโถงบัลลังก์สีทองอร่าม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้เวลาท่านอย่างอิสระเพื่อช็อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Vega Mall ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของกรุงมอสโคว์ สมควรแก่เวลา ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

18.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่แปด กรุงเทพฯ (วันพฤหัสบดี)

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

กำหนดวันเดินทาง

 • 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561
 • 6 – 13 ธันวาคม 2561

อัตราค่าบริการ

 • ราคาผู้ใหญ่ 89,900
 • เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม –
 • เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม –
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 9,500

กำหนดวันเดินทาง

 • 27 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

อัตราค่าบริการ

 • ราคาผู้ใหญ่ 98,800
 • เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม –
 • เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม –
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 11,500

กำหนดวันเดินทาง

 • 17 – 24 มกราคม 2562
 • 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • 14 – 21 มีนาคม 2562

อัตราค่าบริการ

 • ราคาผู้ใหญ่ 89,900
 • เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม –
 • เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม –
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 9,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ มอสโคว์ กรุงเทพฯ) และเที่ยวบินภายในประเทศ สายการบิน Aeroflot Airline เส้นทาง มอสโคว์ มูรมานสก์ มอสโคว์
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 6 คืน มอสโคว์ ที่โรงแรม Radisson Blu Belorusskaya Hotel หรือเทียบเท่า / มูรมานสก์ ที่โรงแรม Azimut Hotel หรือเทียบเท่า / คีรอฟ ที่โรงแรม Tirvos Hotel หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ อาหารมื้อพิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 45$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)

เงื่อนไขการจอง

 • 1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 • 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัยการผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินการเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 • 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 • 5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 • 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 • 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • 9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610