ทัวร์ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน 8 – 13 พฤษภาคม2562, 19 – 24 มิถุนายน 2562, 17 – 22 กรกฎาคม 2562, 7 12 สิงหาคม 2562 ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall หมู่บ้านชาวเยอรมัน ชมศูนย์เลี้ยงทูน่า Oceanic Victor ไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย Australia

LOFT-WB-06_AUSTRALIA ADELAIDE STDNEY 6 DAYS 4 NIGHTS

ทางบริษัทฯ ร่วมกับสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ ขอเชิญท่านเดินทางสู่ประเทศออสเตรเลียรัฐออสเตรเลียใต้ ชมเมืองอะดิเลด นำท่านชิมไวน์รสเลิศที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก สวนสัตว์เคลแลนด์ ( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอะดิเลด ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด หมู่บ้านชาวเยอรมัน HAHNDORF ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย โรงงานทำช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORYเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท้องถิ่นที่ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลทเพื่อเป็นของฝาก ศูนย์เพราะเลี้ยงทูน่า (Ocean Victor ) ชมศุนย์เพราะเลี้ยงทูน่าพบกับปลาทูน่าแม่พันธุ์ขนาดใหญ่หรือจะว่ายน้ำกับทูน่า ชมการให้อาหารอย่างใกล้ชิด ชมไร่องุ่นที่ผลิตไวน์ Wirra Wirra Winery ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที่เตรียมไว้ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดงหรือจะเลือกซื้อไวน์จากแหล่งผลิตในราคาถูก มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

กำหนดวันเดินทาง

 • 8 – 13 พฤษภาคม2562
 • 19 – 24 มิถุนายน 2562
 • 17 – 22 กรกฎาคม 2562
 • 7 12 สิงหาคม 2562

วันแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดิเลด

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง อะดิเลด – ชมเมือง – ย่านไชน่า ทาวน์ – ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall

06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอะดิเลด โดยเที่ยวบินที่ QF 741

11.30 น. ถึงสนามบินเมืองอะดิเลด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

จากนั้นชม เมืองอะดิเลด เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียใต้มีชื่อเสียงทางด้านการทำไวน์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและหลายแห่งยังคงเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์สงวนที่หายาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านชมย่านไชน่า ทาวน์ ที่มีร้านค้าของชาวจีนและชาวเอเชียเปิดร้านอาหาร ร้านขายของใช้ประจำวัน แล้วให้ท่านได้เลือกทานอาหารหลายแบบทั้งเอเชียและร้านอาหารแบบชาวตะวันตก ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกย่านใจกลางเมืองที่ Adelaide Central Market ที่มีสินค้าทั้งเสื้อผ้า ผลไม้ อาหารสด แห้ง และของที่ระลึกในราคาถูก

จากนั้นเดินทางผ่าน Victoria Square สู่ถนน North Terrace ผ่านชมอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบชาวตะวันตกที่งดงามแปลกตา ไม่ว่าจะเป็น Parliament House, South Australian Museum, Art Gallery of South Australia , Adelaide Casino & Railway Station, และยังให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Rundle Mall Shopping อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น David Jones, Myer, Target หรือจะจิบกาแฟชมบรรยากาศของชาวเมืองเอดิเลด

15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม อะดิเลด – เม้าท์ ล๊อฟตี้ – สวนสัตว์พื้นเมือง – หมู่บ้านชาวเยอรมัน – โรงงาน – ช็อกโกแลต – อะดิเลด

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เม้าท์ ล๊อฟตี้ (Mt. Lofty Lookout) ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามสบายตาของเมืองอะดิเลด ด้วยระดับความสูงจากน้ำทะเลจนถึงจุดชมวิว 710 เมตร และด้วยบนความสูงบริเวณดังกล่าวนี้เองท่านจะพบกับอนุสรณ์รำลึกถึงคุณฟลินเดอร์ คอลัมน์ ผู้บุกเบิกพื้นที่บริเวณนี้ สัญลักษณ์เสาสีขาวสูงราว 10 เมตร ทำให้ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศอันเย็นสบายอีกทั้งสูดอากาศอันบริสุทธิ์จากโดยรอบเมืองอะดิเลดและท้องทะเลอันงดงาม ทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดที่แห่งนี้จึงมีผู้มาเยือนปีละไม่ต่ำกว่า 350,000 คนจากทั่วทั้งมุมโลก พร้อมกันนี้ท่านยังสามารถซื้อของฝากที่ระลึกได้จากร้านค้าของเมาท์ ล๊อฟตี้ได้เช่นเดียวกัน

จากนั้นเดินทางสู่สวนสัตว์เคลแลนด์ ( Cleland Wildlife Park ) สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในอะดิเลดซึ่งก่อสร้างมาแล้วกว่า 50 ปี ให้ทุกท่านเข้าชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด ป้อนอาหารจิงโจ้ นกอีมู โคอาล่า วอมแบท สุนัขพันธุ์ดิงโก เจ้าปีศาจทัสมาเนีย นกที่สวยงามต่างๆ ของออสเตรเลีย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน HAHNDORF ที่สร้างขึ้นในสไตส์ชาวเยอรมัน บุกเบิกครั้งแรกโดยชาวเยอรมันอพยพเมื่อปี ค.ศ.1838 หรือกว่า 179 ปีมาแล้ว โดยกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย “ลูเธอรัน” ต่อมาในภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง หมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแอมเบลสไซด์ เนื่องจากว่าเยอรมนีเป็นผู้แพ้สงครามให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งออสเตรเลียถือข้างอยู่ หลังสงครามเย็นจบสิ้นลงภายหลังจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ HAHNDORF อีกครั้ง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเยอรมันที่ดูแปลกตาสงบและร่มรื่นไม่เหมือนเมืองอื่นในออสเตรเลีย อาทิบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร สถาปัตยกรรม ต่าง ๆ ท่านสามารถแวะซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา สบู่และเทียนหอม ร้านขายงานศิลปะและงานฝีมือในใจกลางเมือง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานทำช็อกโกแลต ที่มีชื่อเสียงของรัฐออสเตรเลียใต้ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORY และยังเป็นโรงงานช๊อกโกแล็ตแห่งแรกในประเทศนี้เช่นเดียวกัน ก่อตั้งโดยสองพี่น้องตระกูล HAIGH โดยผู้พี่ ALFRED HAIGH ร่วมกับ CLAUDE HAIGH ผู้เป็นน้องชายได้เริ่มบุกเบิกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1917 โดยได้สูตรการทำขนมมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สืบทอดกิจการมาแล้วกว่า 4 รุ่น จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากช็อกโกแล็ตแล้ว HAIGH’S FACTORY ยังมีขนมประเภทอื่นจัดจำหน่ายให้เลือกสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ลูกกวาด ขนมหวาน อีกนานาชนิด ท่านสามารถเลือกชิม และ

ซื้อชอกโกแลตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทั้งช็อกโกแล็ตแบบที่เป็นแท่งหรือเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ รสเข้มข้นหวานละมุนลิ้น ด้วยชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานทำให้พนักงานกว่า 500 ชีวิตทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชื่อเสียงของประวัติศาสตร์ช็อกโกแล็ตจากออสเตรเลียใต้ ขณะเดียวกันก็สรรสร้างเมนูอันร่วมสมัยออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้ทุก ๆ ช่วงอายุวัยสามารถที่จะสนุกสนานไปกับชอกโกแลตของ HAIGH’S CHOCOLATE FACTORY ได้อย่างมิรู้ลืม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อะดิเลด – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม – วิคเตอร์ฮาร์เบอร์ – ชมศูนย์เลี้ยงทูน่า Oceanic Victor – ไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่วัดหนานไห่ปูเตาอันเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมGiant Buddha State on Sellick’s hillรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวรมีพระวรกายสูงถึง 18 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 15 ล้านออสเตรเลียนดอลล่าห์ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 ปี โดยเริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ.1997 ริมถนน Cactus Canyon รูปเคารพของพระองค์ท่านนั้นตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลออสเตรเลียตอนใต้อันแสนงดงามที่ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสของความงดงามและแรงศรัทธาของชาวพุทธในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนที่ได้เรี่ยไรเงินทุนในการก่อสร้างรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเอเชียในออสเตรเลีย เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่วิคเตอร์ฮาร์เบอร์เมืองริมทะเลอันเป็นย่านที่ผู้คนมาพักผ่อนริมทะเล อากาศสดชื่นริมมหาสมุทร ให้ท่านเดินสู่เกาะแกรนิตโดยมีสะพานจากพื้นเดินใหญ่สู่เกาะด้วยความยาว 630 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวพร้อมรับอากาศอันบริสุทธิ์ไปถึงเกาะแกรนิตหรือจะนั่งรถม้าลากรถราง Horse-Drawn Tramway สู่เกาะแกรนิต (Granite Island) ราคายังไม่รวมค่ารถม้าลากแทรม บนเกาะแห่งนี้ท่านจะได้ชมศูนย์เพาะเลี้ยงปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุด Ocean Victorให้ท่านได้ชมการให้อาหารทูน่าหลายร้อยตัวที่เลี้ยงกลางทะเลโดยมีตาข่ายล้อมหรือท่านสามารถเข้าชมทูน่าว่ายในท้องทะเลผ่านตู้กระจกใสเห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาชีวิตสัตว์น้ำอื่นๆจากนั้นเดินทางสู่ไร่ไวน์ Wirra Wirra Wineryซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1894 ไร่ไวน์แห่งนี้มีสโลแกนต์กล่าวไว้ว่า “จงให้ความสำคัญและพิถีพิถันในคุณภาพไวน์และรสนิยมอันละเมียดละไมแต่จงสนุกสนานในการสร้างสรรค์ไวน์คุณภาพเยี่ยมออกมา”ให้ท่านได้ชิมไวน์คุณภาพดีที่เตรียมไว้ทั้งไวน์ขาวซึ่งรสสัมผัสอันสดชื่นเปล่งปลั่งราวกับฤดูใบไม้ผลิและไวน์แดงอันมีรสชาติสุขุมนุ่มลึกแต่แฝงด้วยความสดขององุ่นที่ใช้ในการหมัก หรือจะเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากกลับไปสู่นักชิมที่รู้จักได้ลิ้มลอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ในไร่ไวน์

จากนั้นเดินทางสู่ Hugh Hamilton Winesสำหรับท่านชมไวน์ จะได้ชิมไวน์รสเยี่ยมที่ทำจากองุ่นหลายพันธุ์ ให้ท่านได้ลองผสมไวน์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็นรสชาติใหม่ตามใจ องุ่นในไร่นี้เป็นสายพันธ์ ชีราส อันเลื่องชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไวน์แดงอันมีรสชาติที่หอมละมุน เข้มข้น และหนักแน่น ซึ่งคุณเชสเตอร์ก็ยังรักษาคุณภาพการผลิตไว้อย่างเหนียวแน่นรอทุกท่านไปเยือนเพื่อลิ้มชิมรสหรือเลือกซื้อกลับไป จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองอะดิเลด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE GROSVENOR ADELAIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อะดิเลด – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าว – ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม

07.10 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอะดิเลด

09.45 น. ออกเดินทางจากอะดิเลด สู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบิน QF738

11.35 น. ถึงทางถึงสนามบินคิงฟอร์ด สมิธของนครซิดนีย์

หลังจากนั้น นำท่านเดินทาง สู่อ่าวซิดนีย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมอ่าว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ไชน่า ทาวน์ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารชาวเอเซีย อิสระที่ร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

รับอาหารเช้าแบบกล่องจากโรงแรม

06.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…

กำหนดวันเดินทาง

 • 8 – 13 พฤษภาคม2562
 • 19 – 24 มิถุนายน 2562
 • 17 – 22 กรกฎาคม 2562
 • 7 12 สิงหาคม 2562

อัตราค่าบริการ

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วและวีซ่าแล้ว

 • ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง) 91,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 81,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 71,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 65,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท

คณะผู้เดินทาง ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง) 61,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 57,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 52,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 49,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ (QF) ตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 • อายุ 1-15ปี และ ต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครอง รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
 • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ บินภายในสายการบินแควนตัส (domestic) อนุญาตให้โหลดได้ท่านละ 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 • ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทา
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทำให้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610