ทัวร์นอร์เวย์ 9 วัน เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวยที่สุดในนอร์เวย์ ฟลอม รถไฟสายโรแมนติก เบอร์เก้น ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด กู๊ดวาเก้น เกโล่ ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

LOFT-EUR-54_Norway Scenic Route 9 D

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ออสโล

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่ 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เกโล่ ประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954

07.25 น. คณะถึงกรุงออสโล เมืองหลวงอันงามสง่าของประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาทอาเคอฮุส (Akurshus) งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์“ โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสา Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ แล้วเข้าสู่เขตใจกลางเมือง พระบรมมหาราชวังตั้งโดดเด่นเป็นสง่า, เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) สถาปัตยกรรมแบบโมเดิรน์, ย่าน Aker Brygge เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ และถนนคนเดินคาร์ล โจฮัน เกท ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายซื้อของบนถนนช้อปปิ้งของเมือง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเกโล่ อันแสนโรแมนติคในหุบเขาเป็นเมืองสกีรีสอร์ตที่โด่งดังของนอร์เวย์ และยังเป็นประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพัก Bardøla Høyfjellshotell**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เกโล่ – ฟลอม – รถไฟสายโรแมนติก – โทรลคาร์ – ธารน้ำแข็ง บริกสเดล – สตรีน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองมีร์ดาล (Myrdal) เป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติคที่สุดในโลก (FLAMSBANA) ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland จุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต่างอยากสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต รถไฟขบวนสีเขียวแล่นผ่านฟยอร์ดอันงดงามหลายแห่ง และน้ำตกใหญ่น้อยที่เกิดจากการละลายของหิมะ วิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่างดงามเกินคำบรรยายกันเลยทีเดียว รถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตกสวยที่สุดในนอร์เวย์ Kjosfossen เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่โรแมนติคที่สุดในโลกจริงๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. พาท่านเดินทางสู่ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนี้มีทะเลสาบ หุบเขา และชายฝั่งฟยอร์ดมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย ภูมิภาคแถบนี้เป็นถิ่นอาศัยของชาวไวกิ้งโบราณ เข้าสู่หมู่บ้านโอลเด็น แหล่งเพาะปลูกและฟาร์มปศุสัตว์ สัมผัสกับธารน้ำแข็งบริกสดาล (Glacier) ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล นำคณะนั่งรถ TROLL CAR ที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบ ๆ เพื่อที่จะให้ท่านได้สัมผัสกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด เดินทางต่อสู่เมืองสตรีน เมืองรีสอร์ตน่ารักริมฝั่งฟยอร์ด สัมผัสความงามสุดโรแมนติก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Stryn Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 สตรีน – ล่องเรือฟยอร์ด – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวยที่สุดในนอร์เวย์ – จุดชมวิวดาลสนิบบา

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น. เดินทางสู่ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนและบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนี้ไว้ ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ ชมน้ำตกสูงทั้งเจ็ด SEVEN SISTERS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ภาพของวิวทิวทัศน์แห่งนี้ถูกกล่าวขานเป็นตำนานให้ผู้หลงใหลในธรรมชาติมาเยือน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. บันทึกภาพจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดในไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Flydalsjvvet) แล้วขึ้นสู่จุดชมวิวฟอร์ดที่สูงที่สุดในยุโรป ดาลสนิบบา ถนนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้ชมวิวของฟยอร์ด 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวที่ปัจจุบันนี้เรียกว่า Geiranger Skywalk

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Stryn Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 สตรีน – โทรลสติกเก้น – อันดาลเนส – โมลเด

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น. Trollstigen (Norway) เส้นทางถนนที่นิยมที่สุดสายหนึ่งในนอร์เวย์ ผลงานระดับมาสเตอร์พีซในการก่อสร้าง ผนวกกับทัศนียภาพที่สวยงามจนไม่อยากกะพริบตา ด้วยความสูงชันและทางโค้งอันคดเคี้ยวแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของมนุษย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย บันทึกภาพสวยของ Trollstigen และน้ำตกสติกฟอสเซ่น (Stigfossen) รายล้อมไปด้วยยอดเขา Mount Bispen, Kongen และ Dronninga

เดินทางสู่อันดาลเนส เมืองหลวงแห่งกีฬาปีนเขาของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของหุบเขารอมสดาลเล่น จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde ที่ล้อมรอบด้วยฟยอร์ด เคยเป็นเมืองท่าค้าขายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเมืองโมลเดเป็นศูนย์กลางแห่งเทศกาลดนตรีแจ๊สในฤดูร้อนทุกๆปี ศิลปิน นักดนตรีและผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานแสดงดนตรีอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ เมืองโมลเดยังเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ขึ้นชื่อของประเทศนอร์เวย์อีกด้วย ถ่ายภาพกับ รูปปั้นบรอนซ์ สาวงามกับดอกกุหลาบ Rose Maiden หญิงสาวที่ในมือถือดอกกุหลาบล้อมรอบด้วยน้ำพุเต้นระบำ ซึ่งเมืองโมลเดได้รับเป็นของขวัญเมื่อปี 1971

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Scandic Alexandra Molde Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 โมลเด – อัลดาลเนส – ATLANTIC ROAD – คริสเตียนซุนด์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

08.00 น. สัมผัสประสบการณ์แห่งความทรงจำ ไปกับการเดินทางบนเส้นทางที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งทศวรรษนี้ The Atlantic Road ที่ทอดตัวพาดผ่านเกาะเล็กๆ และแผ่นดินใหญ่บางแห่ง ตลอดระยะทาง 8,274 ก.ม. ที่มีจุดชมวิวให้ท่านได้ถ่ายภาพในทุกมุมมอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) เมืองท่าที่มีความสวยงามไม่แพ้เบอร์เก้น หรือ เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เสน่ห์ของเมืองนี้อยู่ที่บ้านเรือนกระจายตัวอยู่บนเกาะทั้ง 4 แห่งที่อยู่ใกล้กัน ต่างเรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคหลังของสงครามโลก ไม่ว่าจะเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ รูปปั้น Klippfiskkjerringa ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของเมือง โบสถ์ Kirkelandet ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ทำให้สถานที่ที่มีความสำคัญแห่งนี้ควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Scandic Kristiansund Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 คริสเตียนซุนด์ – กรุงออสโล – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่กรุงออสโลโดยสายการบินภายในประเทศ

10.20 น. ถึงสนามบินออสโล การ์เดอมูน รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่ย่านใจกลางเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมในย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบนถนนคนเดิน อันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นทั้งย่านช้อปปิ้ง และแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่มาเยือนนอร์เวย์ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Thon Hotel Oslo**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เดินทางสู่สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 14-22 มิถุนายน 2562

Tour Fare

 • Adults 102,000.-
 • Child 4-11 With Bed 92,000.-
 • Child 4-6 No Bed 82,000.-
 • DBL SGL 17,000.-
 • SGL SUPP 12,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -22,000.-/-18,000.-

PERIOD

 • 5-13 กรกฎาคม 2562

Tour Fare

 • Adults 107,000.-
 • Child 4-11 With Bed 97,000.-
 • Child 4-6 No Bed 86,000.-
 • DBL SGL 17,000.-
 • SGL SUPP 12,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -28,000.-/-22,000.-

PERIOD

 • 12-20 กรกฎาคม 2562
 • 19-27 กรกฎาคม 2562
 • 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562

Tour Fare

 • Adults 108,000.-
 • Child 4-11 With Bed 98,000.-
 • Child 4-6 No Bed 87,000.-
 • DBL SGL 17,000.-
 • SGL SUPP 12,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -30,000.-/-24,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Pleng LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด