ทัวร์นอร์เวย์ 9 วัน เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวยที่สุดในนอร์เวย์ ฟลอม รถไฟสายโรแมนติก เบอร์เก้น ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด กู๊ดวาเก้น เกโล่ ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

อุทยานฟรอกเนอร์ ออสโล ประเทศนอร์เวย์ frogner park oslo norway

LOFT-EUR-54_Norway Scenic Route 9 D

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ออสโล

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่ 2 กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เกโล่ ประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG954

07.25 น. คณะถึงกรุงออสโล เมืองหลวงอันงามสง่าของประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นำเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาทอาเคอฮุส (Akurshus) งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ เข้าชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์“ โดยผลงานชิ้นเอกเป็นเสา Monolitten รอบเสาแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ แล้วเข้าสู่เขตใจกลางเมือง พระบรมมหาราชวังตั้งโดดเด่นเป็นสง่า, เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) สถาปัตยกรรมแบบโมเดิรน์, ย่าน Aker Brygge เคยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ และถนนคนเดินคาร์ล โจฮัน เกท ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายซื้อของบนถนนช้อปปิ้งของเมือง

อุทยานฟร็อกเนอร์ ผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ออสโล ประเทศนอร์เวย์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเกโล่ อันแสนโรแมนติคในหุบเขาเป็นเมืองสกีรีสอร์ตที่โด่งดังของนอร์เวย์ และยังเป็นประตูสู่ดินแดนฟยอร์ด

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าพัก Bardøla Høyfjellshotell**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เกโล่ – ฟลอม – รถไฟสายโรแมนติก – โทรลคาร์ – ธารน้ำแข็ง บริกสเดล – สตรีน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

รถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA)

09.00 น. นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองมีร์ดาล (Myrdal) เป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติคที่สุดในโลก (FLAMSBANA) ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland จุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต่างอยากสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต รถไฟขบวนสีเขียวแล่นผ่านฟยอร์ดอันงดงามหลายแห่ง และน้ำตกใหญ่น้อยที่เกิดจากการละลายของหิมะ วิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่างดงามเกินคำบรรยายกันเลยทีเดียว รถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจะจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตกสวยที่สุดในนอร์เวย์ Kjosfossen เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่โรแมนติคที่สุดในโลกจริงๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. พาท่านเดินทางสู่ภูมิภาคนูรด์ฟยอร์ดเดน บริเวณนี้มีทะเลสาบ หุบเขา และชายฝั่งฟยอร์ดมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของม้าพันธุ์ฟยอร์ดดิงอีกด้วย ภูมิภาคแถบนี้เป็นถิ่นอาศัยของชาวไวกิ้งโบราณ เข้าสู่หมู่บ้านโอลเด็น แหล่งเพาะปลูกและฟาร์มปศุสัตว์ สัมผัสกับธารน้ำแข็งบริกสดาล (Glacier) ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล นำคณะนั่งรถ TROLL CAR ที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับท่องเที่ยวไปบนถนนสายแคบ ๆ เพื่อที่จะให้ท่านได้สัมผัสกับธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด เดินทางต่อสู่เมืองสตรีน เมืองรีสอร์ตน่ารักริมฝั่งฟยอร์ด สัมผัสความงามสุดโรแมนติก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Stryn Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 สตรีน – ล่องเรือฟยอร์ด – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดสวยที่สุดในนอร์เวย์ – จุดชมวิวดาลสนิบบา

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

ล่องเรือฟยอร์ด ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน จนถึงเมืองกู๊ดวาเก้น

09.00 น. เดินทางสู่ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ จากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนและบอกเล่าความงดงามของฟยอร์ดแห่งนี้ไว้ ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ ชมน้ำตกสูงทั้งเจ็ด SEVEN SISTERS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ภาพของวิวทิวทัศน์แห่งนี้ถูกกล่าวขานเป็นตำนานให้ผู้หลงใหลในธรรมชาติมาเยือน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น. บันทึกภาพจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดในไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Flydalsjvvet) แล้วขึ้นสู่จุดชมวิวฟอร์ดที่สูงที่สุดในยุโรป ดาลสนิบบา ถนนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้ชมวิวของฟยอร์ด 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวที่ปัจจุบันนี้เรียกว่า Geiranger Skywalk

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Stryn Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 สตรีน – โทรลสติกเก้น – อันดาลเนส – โมลเด

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.00 น. Trollstigen (Norway) เส้นทางถนนที่นิยมที่สุดสายหนึ่งในนอร์เวย์ ผลงานระดับมาสเตอร์พีซในการก่อสร้าง ผนวกกับทัศนียภาพที่สวยงามจนไม่อยากกะพริบตา ด้วยความสูงชันและทางโค้งอันคดเคี้ยวแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของมนุษย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย บันทึกภาพสวยของ Trollstigen และน้ำตกสติกฟอสเซ่น (Stigfossen) รายล้อมไปด้วยยอดเขา Mount Bispen, Kongen และ Dronninga

เดินทางสู่อันดาลเนส เมืองหลวงแห่งกีฬาปีนเขาของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของหุบเขารอมสดาลเล่น จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde ที่ล้อมรอบด้วยฟยอร์ด เคยเป็นเมืองท่าค้าขายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเมืองโมลเดเป็นศูนย์กลางแห่งเทศกาลดนตรีแจ๊สในฤดูร้อนทุกๆปี ศิลปิน นักดนตรีและผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลมาร่วมงานแสดงดนตรีอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ เมืองโมลเดยังเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ขึ้นชื่อของประเทศนอร์เวย์อีกด้วย ถ่ายภาพกับ รูปปั้นบรอนซ์ สาวงามกับดอกกุหลาบ Rose Maiden หญิงสาวที่ในมือถือดอกกุหลาบล้อมรอบด้วยน้ำพุเต้นระบำ ซึ่งเมืองโมลเดได้รับเป็นของขวัญเมื่อปี 1971

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Scandic Alexandra Molde Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 โมลเด – อัลดาลเนส – ATLANTIC ROAD – คริสเตียนซุนด์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

08.00 น. สัมผัสประสบการณ์แห่งความทรงจำ ไปกับการเดินทางบนเส้นทางที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งทศวรรษนี้ The Atlantic Road ที่ทอดตัวพาดผ่านเกาะเล็กๆ และแผ่นดินใหญ่บางแห่ง ตลอดระยะทาง 8,274 ก.ม. ที่มีจุดชมวิวให้ท่านได้ถ่ายภาพในทุกมุมมอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) เมืองท่าที่มีความสวยงามไม่แพ้เบอร์เก้น หรือ เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เสน่ห์ของเมืองนี้อยู่ที่บ้านเรือนกระจายตัวอยู่บนเกาะทั้ง 4 แห่งที่อยู่ใกล้กัน ต่างเรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคหลังของสงครามโลก ไม่ว่าจะเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ รูปปั้น Klippfiskkjerringa ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของเมือง โบสถ์ Kirkelandet ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ทำให้สถานที่ที่มีความสำคัญแห่งนี้ควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Scandic Kristiansund Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 คริสเตียนซุนด์ – กรุงออสโล – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

09.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่กรุงออสโลโดยสายการบินภายในประเทศ

10.20 น. ถึงสนามบินออสโล การ์เดอมูน รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่ย่านใจกลางเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมในย่านถนนคาร์ล โจฮันเกท แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบนถนนคนเดิน อันเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นทั้งย่านช้อปปิ้ง และแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่มาเยือนนอร์เวย์ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Thon Hotel Oslo**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เดินทางสู่สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD

 • 14-22 มิถุนายน 2562

Tour Fare

 • Adults 102,000.-
 • Child 4-11 With Bed 92,000.-
 • Child 4-6 No Bed 82,000.-
 • DBL SGL 17,000.-
 • SGL SUPP 12,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -22,000.-/-18,000.-

PERIOD

 • 5-13 กรกฎาคม 2562

Tour Fare

 • Adults 107,000.-
 • Child 4-11 With Bed 97,000.-
 • Child 4-6 No Bed 86,000.-
 • DBL SGL 17,000.-
 • SGL SUPP 12,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -28,000.-/-22,000.-

PERIOD

 • 12-20 กรกฎาคม 2562
 • 19-27 กรกฎาคม 2562
 • 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562

Tour Fare

 • Adults 108,000.-
 • Child 4-11 With Bed 98,000.-
 • Child 4-6 No Bed 87,000.-
 • DBL SGL 17,000.-
 • SGL SUPP 12,000.-
 • NO TKT ADL / CHD -30,000.-/-24,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610