ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน 12-19 ธันวาคม 2562 มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองเมอร์มานสค์ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ แคทเธอรีนพาเลซ

LOFT-CL301-MOSCOW-MURMANSK-ST.PETERSBURG 8D5N-V001-191212

ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ (Russia Northern Light) มอสโคว์-มูร์มานสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่าแสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ปรากฏการออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจากๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า

กำหนดการเดินทาง :

 • 12-19 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สู่ดูไบ

17.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและการเช็คอิน

20.35 น. เหิรฟ้าสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 15 นาที

วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 62 (2) มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม – ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส

00.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้นคณะรอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เวลารอเครื่อง 2 ชั่วโมง 10 นาที

03.00 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK173 ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง 20 นาที

07.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังจากนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋าเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางในหลายๆด้าน เช่น เศรษฐกิจ การเมือง และในด้านของการเดินทาง แถมยังได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองหลวงที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (The Armoury Chamber) ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้า โบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซียที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด

นำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Dormition Cathedral) สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระแม่มารีย์ ผู้ให้กำเนิดพระเยซู เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน จากนั้นนำท่านชมความสำเร็จทางศิลปะของวัตถุขนาดมโหฬารทั้ง 2 ชิ้น ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในจัตุรัส Ivanovskaya ในป้อมปราการเครมลิน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น และ หอระฆังพระเจ้า อีวาน (Ivan Bell Tower) มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ และชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ (The Tsar Bell) สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก อิสระให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวยๆไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ ชมหอนาฬิกายักษ์ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาส สกายา (The Spasskaya Tower) สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ สร้างในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา หลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

19.00 น. นำท่านชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” (Circus Nikulin on Tsvetnoy Boulevard) ชมการแสดงของสัตว์ต่างๆที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี อาทิ สุนัข ม้า หมีแสนรู้ เสือ ชมมายากล และการแสดงกายกรรมผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Marriott Grand Dor Hotel Moscow หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 62 (3) มอสโคว์ – สแปร์โร่ฮิลล์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัท – สู่เมืองเมอร์มานสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของมอสโคว์ สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในมอสโคว์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของเมืองมอสโคว์

จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆ ระดับชาติ สร้างเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ผู้ซึ่งสามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนอารบัท (Arbat street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัทกลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่านและเป็นถนนสายศิลปะ บนถนนเส้นนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมือง เช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว (Sheremetyevo International Airport) เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที

15.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเมอร์มานสค์ โดยสายการบิน Aeroflot Airlines เที่ยวบินที่ SU1324 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที

18.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย จากนั้นรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าออกสู่ดินแดนอาร์คติก

19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

21.00 น. นำท่านออกไป ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่าแสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ปรากฏการออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก

มันอาจปรากฏจากสิ่งจากๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมแสงเหนือ คือ ประมาณเดือนตุลาคม-มีนาคม (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ การเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวยและความปลอดโปร่งของท้องฟ้า

วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62 (4) เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามิ – ขี่กวางลากเลื่อน – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณแลปป์แลนด์ (Lappland) ชนพื้นเมืองอาศัยอยู่บริเวณนี้ดั้งเดิมก่อนที่ชาวรัสเซีย จะขยายอิทธิพลเข้ามาในย่านนี้ โดยประกอบอาชีพหลัก คือปศุสัตว์โดยเฉพาะกวางเรนเดียร์ ท่านสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านได้ โดยที่นี่ชาวบ้านจะออกมาต้อนรับเราอย่างดี อธิบายถึงการ ใช้ชีวิตวัฒนธรรมต่างๆ ของพวกเขา เช่น การอธิษฐาน ต่อเสาไม้รูปทรงต่างๆ ชวนเราลองเล่นฟุตบอลแบบซามิ ที่จะใช้หนังหมาป่ามาทำเป็นลูกบอลโดยจะใช้วิธีการใดหรือร่างกายส่วนใดก็ได้นำพาให้ลูกบอลนั้นเข้าไปสู่ประตูฝ่ายตรงข้าม ลองทำตัวเป็นเกษตรกรดินแดนเหนือ ป้อนอาหารเหล่ากวางเรนเดียร์อย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าของฟาร์มคอยแนะนำการให้อาหารอย่างถูกวิธี รวมไปถึงคลุกคลีกับสัตว์เมืองหนาวชนิดต่างๆ ทั้งสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ สุนัขจิ้งจอก กระต่ายเมืองหนาว อีกหนึ่งกิจกรรมเร้าใจในฤดูหนาวคือ ชาวซามิให้เราลอง ขี่กวางลากเลื่อน (Reindeer Sledding) พาหนะของซานตาคลอส ที่ใช้มาแจกของขวัญเด็กๆ ตามปล่องไฟในวันคริสต์มาสในตำนาน และยังเป็นพาหนะดั้งเดิมของชาวซามิ ที่ใช้สัญจรและขนส่งสิ่งของต่างๆ พาฝ่าลมหนาวเคล้า เกล็ดหิมะไปตามเส้นทางภายในฟาร์ม นอกจากพาหนะ ดั้งเดิมอย่างกวางลากเลื่อนแล้ว ยังสามารถลองนั่งพาหนะสมัยใหม่อย่างสโนว์โมบิลซิ่งฝ่าหนาวได้อีกด้วย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วย ชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ จากนั้นนำท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องโหดร้าย เพราะสุนัขลากเลื่อนทุกตัวนั้นมีใจรักการวิ่ง มีความปรารถนาที่อยากจะวิ่งอยู่ตลอดเวลา และเมื่อหัวหน้าทีมมีเป้าหมายแล้ว สุนัขลากเลื่อนทุกตัวจะออกวิ่งด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานกันสุดๆ หากย้อนกลับไปประมาณช่วงปี ค.ศ. 1800 – 1900 หรือยุคตื่นทอง (Gold Rush Era) นักเดินทางและนักขุดทองกว่าหมื่นคนพากันบินไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อขุดทอง แต่ก็ต้องเจอกับสภาพอากาศมหาโหดของขั้วโลก การเดินทางในขั้วโลกจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องหันมาใช้สุนัขลากเลื่อนกัน เพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Azimut Hotel Murmansk หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 62 (5) เมอร์มานสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา – สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านแวะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมอร์มานสค์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburg) ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

11.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburg) โดยสายการบิน Aeroflot Airlines Operated by Rossiya เที่ยวบินที่ SU6344 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 50 นาที

เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างทำการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน

13.20 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานปูลโกโว เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในยุโรปได้โดยง่าย

จากนั้นรถโค๊ชนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Savior on the Spilled Blood) สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ชมความงดงามของโบสถ์นี้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยโมเสกไว้อย่างงดงามอลังการมากที่ทำเป็นเรื่องราวของนักบุญและเรื่องราวในไบเบิล ชมจุดที่มาของ คำว่า “โบสถ์หยดเลือด” สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ (Nicholas Palace) เชิญลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบวอดก้า หรือแชมเปญ และชมการแสดง “ศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย” ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจไม่รู้ลืม (ควรแต่งกายสุภาพ)

21.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 17 ธ.ค. 62 (6) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ – มหาวิหารคาซาน – ช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ

จากนั้นนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ (Hermitage Palace) ชมภายในพระราชวังที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเข้าชม มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ต่อมาได้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศสขึ้น จึงได้นำรูปปั้นของผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือ คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดงเป็นอนุสรณ์ไว้ด้านหน้า มหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ ประกอบไปด้วยเสาโรมัน 96 ต้น และโดมขนาดใหญ่ซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร และยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็นนิยมของชาวรัสเซีย

จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) ถนนเส้นนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลาง แห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชื่อเดิมคือ Nevskaya Perspective สร้างขึ้นปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยสถาปนิก ชื่อว่า Alexandre Jean Baptiste Le Blond มีความยาวทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มต้นจากหน้าพระราชวังฤดูหนาว Hermitage และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์ จุดเด่นของถนนเส้นนี้คือมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่ริมสองข้างทาง และได้มีการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1760 ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า ที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nevsky Prosperkt

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 18 ธ.ค. 62 (7) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – วิหารสมอลนี – พุชกิ้น – แคทเธอรีนพาเลซ – Outlet Village Pulkovo – สู่ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ป้อมปราการป้องกันศัตรู ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเนวาเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภายในเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่ปัจจุบันใช้เป็นสุสานหลวงสำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ รวมถึงเคยใช้เป็นคุกหลวงที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองคนสำคัญ อาทิ เลนิน, แมกซิมกอร์กี้ ที่ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารสมอลนี (Smolny Cathedral) สร้างขึ้นในสไตล์บาโรคตั้งแต่ปี ค.ศ.1748 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1764 ที่บริเวณจัตุรัส Ploschad Rastrelli ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนวา ในสมัยพระนางอลิซาเบธ พระธิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและพระนางแคทเธอรีนที่ 1 เพื่อเป็นที่พำนักและหลีกหนีความวุ่นวายทางโลก เดิมทีเคยเป็นสำนักแม่ชี คลังสินค้า พิพิธภัณฑ์เลนินกราด คอนเสิร์ตฮอลล์ กระทั่งในปี ค.ศ.1999 จึงได้เปิดเป็นวิทยาลัยสมอลนี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของ แคทเธอรีนพาเลซ (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม

เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก พระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ทีทุกท่านต้องประทับใจ ชม ห้องอำพัน ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซียประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิ้น เนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo เอาท์เล็ทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งแบบลักชัวรี่แบรนด์พรีเมี่ยม ของตกแต่งบ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ในราคานำมาลด 30% – 70% ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS, BOSS, CALVIN KLEIN, EKONIKA, GEOX, GUESS, JOOP, IMPERIA SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SWATCH, TOMMY HILFIGER, UNDER ARMOUR, VASSA&CO ฯลฯ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

หลังรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK176 ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 10 นาที

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 62 (8) ดูไบ – สู่กรุงเทพฯ

06.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้นคณะรอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ เวลารอเครื่อง 1 ชั่วโมง 55 นาที

08.50 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418 ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง

17.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

กำหนดการเดินทาง :

 • 12-19 ธันวาคม 2562

คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป * กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท *

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 101,500.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 82,500.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 70,500.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 11,900.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ปสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 33,000.- / เด็ก 26,000.-

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด เส้นทางมอสโคว์-เมอร์มานสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินแอโรฟลอต (SU)
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานรัสเซีย ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมทุกแห่ง เฉพาะใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าสัมภาระใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้า
 • บริการน้ำดื่มแบบขวด บริการระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินเอมิเรตส์กำหนดให้น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน
 • ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินแอโรฟลอตกำหนดให้น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดทริป 45 ดอลล่าร์ (USD) / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจอง โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เข้ามาที่บริษัท เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่านโดยไม่มีเงื่อนไข
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • * กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel
Tags: 12-19 ธันวาคม 2562Outlet Village Pulkovoกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซขี่กวางลากเลื่อนจัตุรัสแดงชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัสช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัทช๊อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมตามล่าหาแสงเหนือถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิลทัวร์รัสเซียแสงเหนือ 2562นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนป้อมปีเตอร์แอนด์พอลพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจพระราชวังเครมลินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์พุชกิ้นฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้มหาวิหารคาซานมหาวิหารเซ็นต์ไอแซคมอสโคว์วิหารสมอลนีวิหารเซ็นต์ซาเวียร์สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสแปร์โร่ฮิลล์หมู่บ้านซามิอนุสาวรีย์อโลชาเมืองเมอร์มานสค์แคทเธอรีนพาเลซโบสถ์หยดเลือด

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

5 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

5 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

6 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

6 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

6 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด