ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน 22-29 กรกฎาคม 2562, 12-19 สิงหาคม 2562, 05-12 กันยายน 2562, 07-14 ตุลาคม 2562 อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ พระราชวังเครมลิน ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก Russian Circus นั่งรถไฟ SAPSAN พระราชวังฤดูหนาว กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส พระราชวังแคทเธอรีน

LOFT-CL302-MOSCOW-ST.PETERSBURG 8D5N-V001

Highlight RUSSIA 8 Days 5 Nights กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

เข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องการเช็คอินและสัมภาระ พร้อมติดป้ายชื่อ, ริบบิ้นให้กับทุกท่าน

วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – สู่ดูไบ – สู่มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ – สแปร์โร่ฮิลล์

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 10 นาที / เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

05.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลารอเครื่อง 4 ชั่วโมง 4

09.35 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 15 นาที / เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับนำท่านชมและถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆ ระดับชาติ สร้างเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ผู้ซึ่งสามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์

จากนั้น ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับด้านนอก อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ (NOVODERVICHY CONVENT) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ กรุงมอสโคว์ สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนา และเคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟีย และเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922

จากนั้น นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของมอสโคว์ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ถ่ายภาพและชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคาร มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก, ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Marriott Grand Dor Hotel Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม – Radisson Dinner Cruise Moscow

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (The Armoury Chamber) ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้า โบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด

นำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Dormition Cathedral) สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระแม่มารีย์ ผู้ให้กำเนิดพระเยซู เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน จากนั้นนำท่านชมความสำเร็จทางศิลปะของวัตถุขนาดมโหฬารทั้ง 2 ชิ้น ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในจัตุรัส Ivanovskaya ในป้อมปราการเครมลิน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น และ หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan Bell Tower) มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ และชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ (The Tsar Bell) สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก อิสระให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง (Red Square) คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ ชมหอนาฬิกายักษ์ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาส สกายา (The Spasskaya Tower) สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ สร้างในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา หลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำพร้อมล่องเรือ RADISSON ROYAL FLOTILLA MOSCOW ที่จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์หลักๆ ในกรุงมอสโคว์ยามค่ำคืน 2 ฝั่งแม่น้ำ Moskva ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่เสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในเมืองมอสโควแห่งนี้ ดื่มด่ำกับบรรยากาศความหรูหราดุจโรงแรมลอยน้ำ พร้อมดินเนอร์อาหารรสเลิศ ที่มีดนตรีบรรเลงให้ท่านฟังและภายในเรือยังมีบริการ WIFI ที่ทำให้ท่านไม่พลาดการอัพโหลดภาพไปอวดเพื่อนๆ ลง Instagram, Facebook (เรือล่องประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Marriott Grand Dor Hotel Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – วังพระเจ้าซาร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก Russian Circus

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ที่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ”เซอร์กาเยฟโปสาด” (Sergiev Posad) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแคว้นมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน 1993 อีกด้วย ….

จุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมพาท่านไปยัง โรงทาน (Refactory) นั้นถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 สำหรับภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ สมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชได้ทรงดำรัสให้นำรูปภาพนักบุญจากช่างฝีมือมอสโค ชั้นเอกมาติดตั้งที่นี่ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของสังฆราชและสำหรับนักร้องสวด การสวดมนต์ของรัสเซียนั้นไม่มีดนตรีประกอบ จะใช้เสียงร้องอย่างเดียวเท่านั้น ชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้ทานกับคนจนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ที่เปิดเฉพาะฤดูหนาว ใกล้ๆ กันคือ โบสถ์ โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) มีอายุเกือบ 600 ปี เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น ที่สำคัญคือ มีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียส ภายในบรรจุกระดูกของท่านที่ประชาชนศัทธาและจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝา โลงศพเงินที่ตั้งอยู่มุมด้านขวาสุดของตัวโบสถ์

ถัดไปเป็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในนั้นตกแต่งด้วยภาพเฟลสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น ที่สำคัญคือมีโลงศพไม้ที่นักบุญเซอร์เจียสทำขึ้นเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่มุมขวาสุดของตัวโบสถ์ ซึ่งเปิดเฉพาะฤดูร้อน หลังจากการชมโบสถ์อัสสัมชัญอันสวยวิจิตรแล้ว ไปชม หอระฆัง (Bell Tower) สร้างในสมัยพระนางแคเธอรีนมหาราช ที่ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเคลมลิน กรุงมอสโก แต่ที่นี่สูงกว่า มีความสูงถึง 98 เมตร และระฆังน้ำหนักแตกต่างกัน 20 – 80 ตัน บทสุดท้ายของการเดินทาง

แนะนำให้ท่านไปยัง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่อยู่ด้านหน้าของหอระฆัง ซึ่งเคยมีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์ แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ ด้วยเหตุใดไม่ทราบหลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชายตาบอดมองเห็นได้ น้ำในบ่อเป็นน้ำที่ซึมมาเองตามธรรมชาติ ทางโบสถ์ได้ทำการสร้างเชื่อมบ่อน้ำกับซุ้มน้ำ เพื่อให้สำหรับประชาชนที่ต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปเพื่อเป็นศิริมงคลหรือนำไปฝากญาติพี่น้อง โดยทำเป็นซุ้มมีหลังคาปิดด้านบนด้วย บ่อน้ำเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 10.30 – 17.00 น. และแน่นอนว่าสถานที่ต่อไปนั้นเราจะต้องไม่ควรพลาด เพราะชื่อเสียงอันก้องโลกของเจ้าของสถานที่ในสมัยก่อนนั้น คุณอาจต้องรู้สึกสะพรึงกลัวได้ง่ายๆ วังพระเจ้าซาร์ (Tsar’s Chambers) วังของกษัตริย์ที่มีการกล่าวในเรื่องของการปกครองอันโหดเหี้ยมและน่ากลัว โดยวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1692 เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ เวลาเสด็จมาทำพิธีทางศาสนา ปัจจุบันเป็นที่ประทับของสังฆราช เวลาเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา (ปกติจำวัดที่กรุงมอสโก)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะเดินทางกลับมายัง กรุงมอสโคว์ (Moscow) นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (Moscow Metro) สถานีรถไฟใต้ดินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโก ได้รับการโหวตจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เปรียบเสมือนพระราชวังของประชาชน Palaces for the People โดยสตาลินสั่งไว้ว่า ต้องทำให้ผู้โดยสารหยุดมองและชื่นชมความงาม ดุจดังชื่นชมพระอาทิตย์ ดังนั้นผนังจึงถูกสร้างจากหินอ่อน และมีเพดานสูง ที่แห่งนี้จะทำให้คุณไม่เบื่อกับการต้องยืนรอรถไฟอีกต่อไป สถาปัตยกรรมสุดอลังการงานสร้างขนาดนี้ วิจิตรบรรจงและปราณีตจนออกมาสวยงามมาก โดยมีทั้งหมด 12 สาย 196 สถานี แต่สถานีที่ขึ้นชื่อส่วนใหญ่จะอยู่สายสีน้ำตาล ซึ่งเป็นวงแหวนรอบเมือง สถานีที่น่าสนใจ คือ Komsomolskaya, Mayakovskaya, Novoslobodskaya, Kievskaya, Ploshchad Revolyutsii, Taganskaya เป็นต้น

จากนั้น นำท่านไปยัง ตลาดอิซเมโลฟสกายา (Izmailovsky Souvenir Market) ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในมอสโก ถึงจะใหญ่แต่แบ่งทางเดินได้อย่างเป็นระเบียบมาก มีของขายมากมายและหลากหลาย แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, ผ้าพันคอ, นาฬิกา, ภาพวาด, ของชำร่วย หรือเมื่อเดินช็อปปิ้งเหนื่อยๆหิวๆ ก็มีของกินขายทำกันสดๆร้อนๆ และที่นี่ขึ้นชื่อด้านงานศิลปะหัตถกรรม คือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นตุ๊กตาไม้เขียนลวดลายสวยงามและซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีตั้งแต่จากตัวใหญ่ไปตัวเล็ก จนถึงเล็กจิ๋ว อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

17.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบจีน ณ ภัตตาคาร

19.00 น. นำท่านชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” (Circus Nikulin on Tsvetnoy Boulevard) ชมการแสดงของสัตว์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี อาทิ สุนัข ม้า หมีแสนรู้ เสือ ชมมายากล และการแสดงกายกรรมผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

*** (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Marriott Grand Dor Hotel Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปได้โดยง่าย

07.00 น. คณะออกเดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN #756A เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทางรวม 800 กม.

11.00 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก … รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพสำคัญทางศาสนาที่สร้างด้วยโมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่ว่ามหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ Stroganoff Steak House

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – วิหารสมอลนี – Folk Show – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ ริมทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมาย สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค สถาปัตยกรรมยุคทอง

ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตาอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม ลดหลั่นกันถึง 27 ชั้น ตกแต่งด้วยรูปปั้นอีก 255 ชิ้น อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ป้อมปราการป้องกันศัตรู ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเนวาเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภายในเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่ปัจจุบันใช้เป็นสุสานหลวงสำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ รวมถึงเคยใช้เป็นคุกหลวงที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองคนสำคัญ อาทิ เลนิน, แมกซิมกอร์กี้ ที่ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารสมอลนี (Smolny Cathedral) สร้างขึ้นในสไตล์บาโรคตั้งแต่ปี ค.ศ.1748 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1764 ที่บริเวณจัตุรัส Ploschad Rastrelli ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนวา ในสมัยพระนางอลิซาเบธ พระธิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและพระนางแคทเธอรีนที่ 1 เพื่อเป็นที่พำนักและหลีกหนีความวุ่นวายทางโลก เดิมทีเคยเป็นสำนักแม่ชี คลังสินค้า พิพิธภัณฑ์เลนินกราด คอนเสิร์ตฮอลล์ กระทั่งในปี ค.ศ.1999 จึงได้เปิดเป็นวิทยาลัยสมอลนี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ (NIKOLAEVSKY PALACE) สร้างในปี ค.ศ. 1853 -1861 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของแกรน์ดดยุกนิโคเลย์ (Grand Duke Nikoley) โอรสของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมือง

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ เชิญลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบวอดก้า หรือแชมเปญ และชมการแสดง “ศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย” ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจไม่รู้ลืม (ควรแต่งกายสุภาพ)

21.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ช้อปปิ้งที่ Outlet Village Pulkovo -สนามบินปูลโกโว – สู่ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของ แคทเธอรีนพาเลซ (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก

พระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ทีทุกท่านต้องประทับใจ ชม ห้องอำพัน ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซียประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิ้น เนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo เอาท์เล็ทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งแบบลักชัวรี่แบรนด์พรีเมี่ยม ของตกแต่งบ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ในราคานำมาลด 30% – 70% ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS, BOSS, CALVIN KLEIN, EKONIKA, GEOX, GUESS, JOOP, IMPERIA SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SWATCH, TOMMY HILFIGER, UNDER ARMOUR, VASSA&CO ฯลฯ

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบจีน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปูลโกโว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK176 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)

วันที่แปดของการเดินทาง (8) ดูไบ – สู่กรุงเทพฯ

06.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลารอเครื่อง 2 ชั่วโมง 45 นาที

09.40 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 35 นาที)

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดเดินทาง : 

 • 22-29 กรกฎาคม 2562
 • 12-19 สิงหาคม 2562

คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป* กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท *

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 90,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 71,000.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 59,500.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 21,500.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 33,000.- / เด็ก 26,000.-

กำหนดการเดินทาง :

 • 05-12 กันยายน 2562

คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป * กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท *

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 87,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 68,900.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 57,500.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 21,500.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 30,000.- / เด็ก 24,000.-

กำหนดการเดินทาง :

 • 07-14 ตุลาคม 2562

คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป * กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท *

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 89,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 70,500.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 58,500.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 22,500.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 30,000.- / เด็ก 24,000.-

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าตั๋วรถไฟ SAPSAN ชั้น 2nd Class เส้นทางมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานรัสเซีย ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าล่องเรือ RADISSON ROYAL FLOTILLA MOSCOW พร้อมรับปะทานอาหารค่ำบนเรือ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมทุกแห่ง เฉพาะใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าสัมภาระใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้า
 • บริการน้ำดื่มแบบขวด บริการระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินเอมิเรตส์กำหนดให้น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน
 • ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดทริป 45 ดอลล่าร์ (USD) / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจอง โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เข้ามาที่บริษัท เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่านโดยไม่มีเงื่อนไข
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • * กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel
Tags: 05-12 กันยายน 256207-14 ตุลาคม 256212-19 สิงหาคม 256222-29 กรกฎาคม 2562Folk ShowRadisson Dinner Cruise Moscowกาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัสจัตุรัสแดงชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัสช้อปปิ้งที่ Outlet Village Pulkovoช๊อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมซากอร์สตลาดอิซเมโลฟสกายาถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์บาซิลทัวร์รัสเซีย 2562นั่งรถไฟ SAPSANป้อมปีเตอร์แอนด์พอลปีเตอร์ฮอฟพระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์พระราชวังฤดูหนาวพระราชวังเครมลินพระราชวังแคทเธอรีนพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์พุชกิ้นมหาวิหารเซ็นต์ไอแซคมอสโคว์วังพระเจ้าซาร์วิหารสมอลนีวิหารเซ็นต์ซาเวียร์สถานีรถไฟใต้ดินสแปร์โร่ฮิลล์อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโบสถ์อัสสัมชัญโบสถ์โฮลีทรินิตี้

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

5 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

5 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

6 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

6 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

6 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด