ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน 8-15 พฤศจิกายน 2562 อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล

พระราชวังฤดูหนาว THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทัวร์รัสเซีย

LOFT-CL303-MOSCOW-ST.PETERSBURG 8D5N-V001-191108

Highlight RUSSIA 8 Days 5 Nights กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

ชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพสำคัญทางศาสนาที่สร้างด้วยโมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่ว่ามหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

กำหนดการเดินทาง :

 • 8-15 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62 (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องการเช็คอินและสัมภาระ พร้อมติดป้ายชื่อ, ริบบิ้นให้กับทุกท่าน

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 62 (2) กรุงเทพฯ – สู่ดูไบ – สู่มอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ – สแปร์โร่ฮิลล์

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 10 นาที / เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

05.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลารอเครื่อง 4 ชั่วโมง 4

09.35 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 15 นาที / เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับนำท่านชมและถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆ ระดับชาติ สร้างเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ผู้ซึ่งสามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่งสวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์

จากนั้น ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับด้านนอก อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ (NOVODERVICHY CONVENT) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ กรุงมอสโคว์ สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนา และเคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟีย และเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922

จากนั้น นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของมอสโคว์ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ถ่ายภาพและชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคาร มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก, ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Marriott Grand Dor Hotel Moscow หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 62 (3) มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม – ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก Russian Circus

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดาที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (The Armoury Chamber) ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้า โบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด นำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Dormition Cathedral) สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระแม่มารีย์ ผู้ให้กำเนิดพระเยซู เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน

จากนั้นนำท่านชมความสำเร็จทางศิลปะของวัตถุขนาดมโหฬารทั้ง 2 ชิ้น ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในจัตุรัส Ivanovskaya ในป้อมปราการเครมลิน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Tsar Cannon) สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น และ หอระฆังพระเจ้าอีวาน (Ivan Bell Tower) มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ และชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ (The Tsar Bell) สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทำให้ระฆังแตกออก อิสระให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง (Red Square) คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของสองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ ชมหอนาฬิกายักษ์ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาส สกายา (The Spasskaya Tower) สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ สร้างในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา หลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

19.00 น. นำท่านชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” (Circus Nikulin on Tsvetnoy Boulevard) ชมการแสดงของสัตว์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี อาทิ สุนัข ม้า หมีแสนรู้ เสือ ชมมายากล และการแสดงกายกรรมผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

*** (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) ***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Marriott Grand Dor Hotel Moscow หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 (4) มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัท – นั่งรถไฟ SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (Moscow Metro) สถานีรถไฟใต้ดินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโก ได้รับการโหวตจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เปรียบเสมือนพระราชวังของประชาชน Palaces for the People โดยสตาลินสั่งไว้ว่า ต้องทำให้ผู้โดยสารหยุดมองและชื่นชมความงาม ดุจดังชื่นชมพระอาทิตย์ ดังนั้นผนังจึงถูกสร้างจากหินอ่อน และมีเพดานสูง ที่แห่งนี้จะทำให้คุณไม่เบื่อกับการต้องยืนรอรถไฟอีกต่อไป

สถาปัตยกรรมสุดอลังการงานสร้างขนาดนี้ วิจิตรบรรจงและปราณีตจนออกมาสวยงามมาก โดยมีทั้งหมด 12 สาย 196 สถานี แต่สถานีที่ขึ้นชื่อส่วนใหญ่จะอยู่สายสีน้ำตาล ซึ่งเป็นวงแหวนรอบเมือง สถานีที่น่าสนใจ คือ Komsomolskaya, Mayakovskaya, Novoslobodskaya, Kievskaya, Ploshchad Revolyutsii, Taganskaya เป็นต้น

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนอารบัท ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัทกลายเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่านและเป็นถนนสายศิลปะ บนถนนเส้นนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมือง เช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบไทย ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปได้โดยง่าย

15.50 น. คณะออกเดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN #768A เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 6 นาที ระยะทางรวม 800 กม.

19.56 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก … รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ Stroganoff Steak House

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 12 พ.ย. 62 (5) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ – พระราชวังฤดูหนาว – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Folk Show – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ ริมทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พระตำหนักแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSILLES ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส เพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมาย สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค สถาปัตยกรรมยุคทอง

ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้ ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตาอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม ลดหลั่นกันถึง 27 ชั้น ตกแต่งด้วยรูปปั้นอีก 255 ชิ้น อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพสำคัญทางศาสนาที่สร้างด้วยโมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่ว่ามหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ (NIKOLAEVSKY PALACE) สร้างในปี ค.ศ. 1853 -1861 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของแกรน์ดดยุกนิโคเลย์ (Grand Duke Nikoley) โอรสของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะพื้นเมือง

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ เชิญลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบวอดก้า หรือแชมเปญ และชมการแสดง “ศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย” ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจไม่รู้ลืม (ควรแต่งกายสุภาพ)

21.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 13 พ.ย. 62 (6) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – วังยูซูปอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของ แคทเธอรีนพาเลซ (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี 1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก พระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ทีทุกท่านต้องประทับใจ ชม ห้องอำพัน ที่เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างจากเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซียประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่ 6 ชิ้น เนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

https://www.youtube.com/watch?v=J488ZQHuF3I

บ่าย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านชม วังยูซูปอฟ วังของเจ้านายรัสเซียชั้นสูงที่ร่ำรวยที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งในอดีตถือได้ว่าวังแห่งนี้มีความสวยงาม และทันสมัยเป็นอย่างมาก ภายในวังมีโรงละครส่วนตัว อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์อันสะเทือนขวัญโดยใช้เป็นสถานที่วางแผนสังหารรัสปูติน ผู้ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่า ยาพิษและกระสุนเพชรฆาตไม่สามารถทำอันตรายใดๆ ได้ กระทั่งสุดท้ายต้องถูกจับมัดแล้วทิ้งลงในแม่น้ำเนวาอันหนาวเย็นจนเสียชีวิตด้วยการจมน้ำตาย ชมการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองสถานการณ์การลอบสังหารรัสปูตินในห้องใต้ดิน

มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดม ทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

จากนั้น นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพสำคัญทางศาสนาที่สร้างด้วยโมเสกสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่ว่ามหาวิหารเซนต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย และนำท่านเข้าชม โบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ชมความงดงามของโบสถ์นี้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยโมเสกไว้อย่างงดงามอลังการมากที่ทำเป็นเรื่องราวของนักบุญและเรื่องราวในไบเบิล ชมจุดที่มาของ คำว่า “โบสถ์หยดเลือด” สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Kempinski Moika Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 (7) ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – วิหารสมอลนี – ช้อปปิ้งที่ Outlet Village Pulkovo -สนามบินปูลโกโว – สู่ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ป้อมปราการป้องกันศัตรู ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเนวาเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภายในเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่ปัจจุบันใช้เป็นสุสานหลวงสำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ รวมถึงเคยใช้เป็นคุกหลวงที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองคนสำคัญ อาทิ เลนิน, แมกซิมกอร์กี้ ที่ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารสมอลนี (Smolny Cathedral) สร้างขึ้นในสไตล์บาโรคตั้งแต่ปี ค.ศ.1748 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1764 ที่บริเวณจัตุรัส Ploschad Rastrelli ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนวา ในสมัยพระนางอลิซาเบธ พระธิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและพระนางแคทเธอรีนที่ 1 เพื่อเป็นที่พำนักและหลีกหนีความวุ่นวายทางโลก เดิมทีเคยเป็นสำนักแม่ชี คลังสินค้า พิพิธภัณฑ์เลนินกราด คอนเสิร์ตฮอลล์ กระทั่งในปี ค.ศ.1999 จึงได้เปิดเป็นวิทยาลัยสมอลนี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo เอาท์เล็ทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งแบบลักชัวรี่แบรนด์พรีเมี่ยม ของตกแต่งบ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ในราคานำมาลด 30% – 70% ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆตามอัธยาศัย อาทิ ADIDAS, BOSS, CALVIN KLEIN, EKONIKA, GEOX, GUESS, JOOP, IMPERIA SUMOK, LACOSTE, MEUCCI, MICHAEL KORS, NIKE, PUMA, SAMSONITE, SWATCH, TOMMY HILFIGER, UNDER ARMOUR, VASSA&CO ฯลฯ

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปูลโกโว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK176 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 (8) ดูไบ – สู่กรุงเทพฯ

06.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง เวลารอเครื่อง 1 ชั่วโมง 50 นาที

08.45 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที)

18.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง :

 • 8-15 พฤศจิกายน 2562

คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป * กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000 บาท *

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 79,500.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 62,900.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 52,900.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 22,500.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 30,000.- / เด็ก 24,000.-

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าตั๋วรถไฟ SAPSAN ชั้น 2nd Class เส้นทางมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานรัสเซีย ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมทุกแห่ง เฉพาะใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าสัมภาระใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้า
 • บริการน้ำดื่มแบบขวด บริการระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินเอมิเรตส์กำหนดให้น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน
 • ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดทริป 45 ดอลล่าร์ (USD) / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจอง โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เข้ามาที่บริษัท เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่านโดยไม่มีเงื่อนไข
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • * กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610