ทัวร์สแกนดิเนเวีย Operate By Loft สวีเดน ฟินแลนด์ (แลปแลนด์) นอร์เวย์ 9 วัน 6 คืน 4-12 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ) กรุงสตอกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม Gamla Stan ช้อปปิ้ง ล่องเรือสำราญ Tallink Silja Line (พักค้างคืนบนเรือ) สู่กรุงเฮลซิงกิ Rock Church จัตุรัสใจกลางเมือง นั่งรถไฟสู่เมืองโรวาเนียมิ (พักค้างคืนบนรถไฟ) โรวาเนียมิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ หมู่บ้านซานตาครอส เมืองเลวี พักห้อง Aurora Cabin ตามล่าหาแสงเหนือโดยรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ ซาลิเซก้า อิวาโล่ ขี่สโนว์โมบิลพร้อมตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง เคิร์กเคเนส กิจกรรมจับปูยักษ์ เที่ยวชมกรุงออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท อุทยานฟรอกเนอร์

kakslauttanen arctic resort หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloo) ฟินแลนด์

Adventure Lapland 9 Days 6 Nights by Thai airways

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Northern Light Village in Levi ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่งจะมีโอกาสที่ดีในการมองเห็นแสงเหนือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น ซึ่งทุกห้องที่พักเป็นห้องพักแบบกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ

วันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและการเช็คอินแก่ทุกท่านก่อนการเดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 62 (2) กรุงเทพฯ – กรุงสตอกโฮล์ม (สวีเดน) – เที่ยวกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – Gamla Stan – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญ Tallink Silja Line (พักค้างคืนบนเรือ) สู่กรุงเฮลซิงกิ

01.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงสต็อกโฮม (Stockholm) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 ใช้เวลาบิน 11.30 ชม.

06.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์จนได้รับสมญานามว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย

09.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (VASA MUSEUM) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล และมากกว่า 300 ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในกรุงสตอกโฮล์มจวบจนถึงปัจจุบัน

ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Stockholm City Hall

10.30 น. นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮลม์ (City Hall) สัญลักษณ์ของกรุงสตอกโฮลม์ สร้างเสร็จปี 1923 และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดนในศตวรรษที่ 20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล นอร์เวย์) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

แกมล่าสแตน สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Gamla Stan, Stockholm, Sweden

13.30 น. นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า แกมล่า สแตน (Gamla Stan) เป็นเขตเมืองเก่าแห่งสตอกโฮล์ม เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่ 13 ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนได้อย่างดี ซึ่งถนนในเมืองยังใช้ปูด้วยก้อนหินสี่เหลี่ยมเล็กๆ อีกทั้งตึกต่างๆ ที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม เชิญเดินเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่าแก่ที่สวยงามราวกับภาพวาด ย้อนสู่อตีดอันรุ่งเรือง ที่ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวิหาร ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซิลเลียไลน์ เพื่อเปลี่ยนการเดินทางโดยลงเรือสำราญขนาดใหญ่ Tallink Silja Line ซึ่งภายในเรือพรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, บาร์, ดิสโก้เธค, ห้อง Sauna, Spa, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ฯลฯ

*** กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ***

17.00 น. เรือสำราญ Tallink Silja Line นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย

รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น Soft Drink, เบียร์ หรือไวน์ให้เลือกดื่ม … หลังอาหารพักผ่อนสบายๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเรือสำราญตามอัธยาศัย

พักค้างคืนบนเรือสำราญ Tallink Silja Line ด้วยห้องพักแบบ A-Class เห็นวิวทะเล

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 (3) กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ – Rock Church – จัตุรัสใจกลางเมือง – นั่งรถไฟสู่ เมืองโรวาเนียมิ (พักค้างคืนบนรถไฟ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำรารญ

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก

10.00 น. รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากการนำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) ที่สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิคชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่าแปลกตาทันสมัย ผลงานของศิลปิน Eila Hiltun สร้างโดยนำเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่ากลางกรุงเฮลซิงกิ

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ (Rock Church) หรือที่รู้จักกันในนาม “โบสถ์หิน” โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน

มหาวิหารอุสเพนสเก้ เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ Uspenski Cathedral, Helsinki, Finland

ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – 1868 โดยได้รับการออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev มหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี และนำท่านชมบริเวณ จัตุรัสซีเนท (Senate Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรันตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางจัตุรัส

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

14.30 น. อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ณ Stockmann Department store หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton, Chanel หรือ Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั้ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop เป็นต้น

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบไทย ณ ภัตตาคาร

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกรุงเฮลซิงกิ

18.49 น. คณะเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) พักค้างคืนบนรถไฟ VR Train

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 (4) โรวาเนียมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – หมู่บ้านซานตาครอส – เมืองเลวี – พักห้อง Aurora Cabin – ตามล่าหาแสงเหนือโดยรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์

07.13 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) ใช้เวลาเดินทาง 12.24 ชม.

07.30 น. รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Scandic Rovaniemi City Hotel

หมาลากเลื่อน ฮัสกี้ สุนัขลากเลื่อน Husky Safari ฟินแลนด์ lapland finland

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่องและเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Husky Safari) พร้อมจิบชา, กาแฟเพื่อคลายหนาว (กิจกรรมสุนัขลากเลื่อนประมาณ 2 ชม. ระยะทาง 3 กม.) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรง และอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

หมู่บ้านซานตาคลอส ฟินแลนด์ santa claus village finland

13.30 น. นำท่านเข้าชม หมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 33 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้ มีโอกาสไม่พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในการมาเยือนครั้งนี้พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกที่แสดงว่าท่านได้เดินทางผ่านเส้นอาร์คติคเซอร์เคิลแห่งนี้ ซึ่งบ่งบอกว่าท่านได้มาเยือนเขตขั้วโลกเหนือแล้ว … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (Levi) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ระยะทาง 188 กม. เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ เมืองเลวียังเคยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันรายการ FIS Alpine Ski World ประเภท Slaloms ในปี 2012 อีกด้วย

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Northern Light Village in Levi ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ซึ่งจะมีโอกาสที่ดีในการมองเห็นแสงเหนือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น ซึ่งทุกห้องที่พักเป็นห้องพักแบบกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ

ภายในห้อง โรงแรม Glass Igloo ที่ Kakslauttanen Arctic Resort ประเทศฟินแลนด์

ห้องพักคู่แบบ AURORA CABIN ซึ่งห้องพักเป็นห้องกระจกที่ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัว เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน รู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ และในวันที่ท้องฟ้าเปิดท่านอาจจะได้เห็นแสงเหนือสุดสวยจากที่พักโดยไม่ต้องออกไปตามล่าหาแสงเหนือ

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้าที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh Safari) Santa Claus Village, Finland

20.30 น. นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (Reindeer-Sledding) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปตามทุ่งหิมะเพื่อ ตามล่าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดปรากฏการณ์แสงออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก อาจปรากฏเป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนจะแตะกับพื้นหรือในเวลาอื่นอาจพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ความจริงแล้วเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก (Altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร (กิจกรรมตามล่าแสงเหนือประมาณ 2 ชั่วโมง) … จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืนอันสุดแสนประทับใจ

แสงออโรร่า แสงเหนือ ประเทศฟินแลนด์ Lapland Northern lights aurora borealis Cottage Finland

ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการแสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว 100 – 300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ใน ระหว่างเดือนตุลาคม – เมษายน ของทุกปี

วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 62 (5) เลวี – ซาลิเซก้า – อิวาโล่ – ขับขี่สโนว์โมบิลพร้อมตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลิเซก้า (Saariselka) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 15 นาที ระยะทาง 250 กม. เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านที่พักรีสอร์ท และเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิวาโล่ (Ivalo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอิวาโล่ ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบอินารีประมาณ 20 กิโลเมตรเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งดินแดนแห่งศูนย์กลางชาวแลปป์ (Lapland) ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มักเป็นชาวแลปป์ หรือซามิ (Sami) ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก

สโนว์โมบิล Snowmobile

14.30 น. นำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะด้วยการขับขี่ สโนว์โมบิล (Snowmobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็ง

https://www.youtube.com/watch?v=e56YvOxrKYY

จากนั้น ให้ท่านสัมผัสกิจกรรมแปลกใหม่โดยการ ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง (Ice Fishing) ให้ท่านได้ลองตกปลาในแถบอาร์คติดโซนด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่อง ที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลาที่อยู่ใต้น้ำแข็ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรู้ว่าเจาะตรงไหนถึงจะเจอปลา ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมฤดูหนาวที่สนุกและแปลกแบบที่บ้านเราไม่มี อิสระให้ท่านได้ลองทำกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่พร้อมบริการชา, กาแฟเพื่อคลายความหนาวเย็น (กิจกรรมสโนว์โมบิลและตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง ใช้เวลารวมประมาณ 2 ชม. 30 นาที) … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Ivalo Hotel หรือเทียบเท่า

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 62 (6) อิวาโล่ – เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) – กิจกรรมจับปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์สู่ เมืองเคิร์กเคนเนส (Kirkenes) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระยะทาง 238 กม. ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (Atctic Circle) ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 กม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม. รู้จักกันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเรนส์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้ช่างภาพกดชัดเตอร์แบบรัวๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือสำราญเหนือสุดของนอร์เวย์ Hurtigruten ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซียและยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (Barents) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ สุนัขลากเลื่อน, กวางลากเลื่อน, Snow Mobile, กิจกรรมจับ ปูยักษ์ (King Crab Safari), การตกปลาในน้ำแข็ง, การนอนใน Snow Hotel และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เลือกทำกันไม่รู้เบื่อเลยทีเดียว

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูอาหารปรุงพิเศษจากเนื้อปูยักษ์แบบสดๆ

บ่าย นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่กับ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย Snowmobile ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำปูยักษ์ (Red King Crab) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ และให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์กันอย่างตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Russian Monument และ War Mothers Monument ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะและความสูญเสียของเมืองเคิร์กเคเนสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

18.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Kirkenes หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 62 (7) เคิร์กเคเนส – สู่เมืองออสโล – เที่ยวชมกรุงออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – อิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองเคิร์กเคเนส เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงออสโล

11.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงออสโล (Oslo) โดยสายการบิน Norwegian Air เที่ยวบินที่ DY311 ใช้เวลาบิน 2.15 ชม. * เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างทำการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน *

14.05 น. คณะเดินทางถึง สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล (Oslo)

15.00 น. รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (Viking Ship Museum) พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ได้จัดแสดงเรือไวกิ้งโบราณไว้ทั้งหมดจำนวน 3 ลำ โดยมีการขุดพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1867 ถึงปี ค.ศ.1903 หรือประมาณกว่า 150 ปีมาแล้ว และมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นเรือที่แตกต่างยุคกันไป โดยลำแรกมีชื่อว่า “The Oseberg Ship” เรือที่สร้างด้วยไม้โอ๊กและมีขนาดความยาวถึง 22 เมตร มีส่วนกว้างของลำเรือ 5 เมตร สันนิษฐานว่าจะสร้างในปี 820 ขนาดลำเรือใหญ่ขนาดต้องใช้ฝีพายประมาณ 30 คน และถือว่าเป็นเรือที่สมบูรณ์ที่สุด และยังพบสมบัติอันล้ำค่าจากเรือนี้ด้วย รวมถึงศพของหญิงสาวสองศพ ส่วนเรือลำที่ 2 “The Oseberg Ship” ใช้เวลาถึง 21 ปีในการขุดขึ้นมา และบูรณะใหม่ ซึ่งยาวกว่าลำแรกเพราะวัดความยาวได้ 23 เมตรในขณะที่มีความกว้างเท่ากัน สร้างขึ้นในปี 900 พร้อมกับเรือที่พบเป็นลำที่ 3 “The Tune Ship”

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Cecil หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62 (8) ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – สู่กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานฟรอกเนอร์ ออสโล ประเทศนอร์เวย์ frogner park oslo norway

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือที่รู้จักในนาม Vigeland Sculpture Park สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรมและการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนด้วยสัมฤทธิ์ ผลงานของ กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังได้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งนี้นำท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกับสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate ประตูรั้วเหล็กซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นสัมฤทธิ์ 58 ชิ้นด้วยกัน, The Fountain รูปปั้นมนุษย์และต้นไม้ จำนวน 20 ต้น ซึ่งแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผู้บริสุทธิ์ เปรียบประหนึ่งเป็นบันไดเวียนที่มนุษย์ต่างปีนป่ายซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงล้อแห่งชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักรมนุษย์ อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงานศิลปะอันเลื่องชื่อภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอัธยาศัย

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินการ์ดเดอมูน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 ใช้เวลาบิน 10.50 ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62 (9) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

กำหนดการเดินทาง :

 • 4-12 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป *กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000 บาท*

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 132,500.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 110,900.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 89,000.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 23,900.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป TG หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 35,000.- / เด็ก 28,000.-

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย (TG) เส้นทางกรุงเทพฯ-สตอกโฮม // ออสโล-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด สายการบิน Norwegian Air (DY) เส้นทางเคิร์กเคเนส-ออสโล
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าล่องเรือสำราญ Tallink Silja Line และพักค้างคืนบนเรือ 1 คืน เส้นทางสตอกโฮม-เฮลซิงกิ
 • ค่ารถไฟ VR Train และพักค้างคืนบนรถไฟ 1 คืน เส้นทางเฮลซิงกิ-โรวาเนียมิ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ขนาด 40-49 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ฟินแลนด์)  กรณีไม่ใช้วีซ่า หักคืน 3,100 บาท / ท่าน
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • บริการน้ำดื่มแบบขวด บริการระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมทุกแห่ง เฉพาะใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าสัมภาระใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ (สายการบินไทยและสายการบิน Norwegian Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ จำนวน 1 ใบ)
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน:

 • กรุณาทำการจอง โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เข้ามาที่บริษัท เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ทันทีหลังจากทำการจอง ราคา 30,000 บาทต่อท่าน
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • * กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610