ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ 5 วัน

หาดบอนได บอนไดบีช (Bondi Beach) ชายหาดโค้ง รูปพระจันทร์เสี้ยว ทางตอนใต้ของซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่นัดพบของบรรดาหนุ่มสาวที่จะมาเล่นน้ำ อาบแดด เล่นกระดานโต้คลื่น

ขอเชิญท่านเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์แคนเบอร์ร่า เที่ยวแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างสวยงามจนติดอันดับโลก ชมทะเลสาบขุดใจกลางเมือง ทัวร์ซิดนีย์ เที่ยวซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลีย ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ KOALA PARK ชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTERS นำชม SYDNEY AQUARIUM หนึ่งในโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เข้าอุโมงค์ใต้น้ำท่องโลกมหาสมุทรอย่างใกล้ชิดกับปลาฉลาม ปลากระเบน ช้อปปิ้งย่าน CITY CENTRE และ ศุนย์การค้าสุดหรูใจกลางเมือง QUEEN VICTORIA BUILDING

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์  5 วัน
โปรดสอบถามราคาทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์  5 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ – เที่ยวซิดนีย์ (ทัวร์ออสเตรเลีย)

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว Dเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

17.35 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 993

วันที่สอง ซิดนีย์ – เที่ยวแคนเบอร์ร่า (ทัวร์แคนเบอร์ร่า) – อาคารรัฐสภา – อนุสรณ์สถานทหารหาญ

06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับการชมวิวทิวทัศน์ บ้านเรือน และฟาร์มต่างๆ ของชาวออสซี่ ไปตลอดเส้นทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอร์ร่า ผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน (WALTER BURLEY GRIFFIN) ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเสริมให้ภูมิประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้ำพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง ชม อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี  นำชม อนุสรณ์สถานทหารหาญ แห่งออสเตรเลีย ชมสถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในนั้นคือสถานทูตไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าสถานทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ร่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CANBERRA HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กรุงแคนเบอร์ร่า – วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เที่ยวซิดนีย์ (ทัวร์ซิดนีย์)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ซึ่งที่มาของชื่อได้มาจากหมอก อันเกิดจากน้ำมันของต้นยูคาลิปตัสที่ระเหยไปกระทบกับแสงแดด จนกลายเป็นสีน้ำเงินเข้ม ระหว่างทางผ่านชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่รอบบริเวณอุทยานฯ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารนำท่านชมทิวทัศน์อันสวยงามของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ จากจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็น หุบเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น ชมเทือกเขาที่มีขนาดมหึมา โอบล้อมขุนเขาบนผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ จากนั้นนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ด้วยการนั่ง รถรางไฟฟ้า (SCENIC RAILWAY) ที่ถูกดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งทะลุหุบเขาสูงชันระดับ 52 องศา ลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง แล้วนำท่านขึ้นกระเช้า SCENIC FLYWAY เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์จากมุมสูงที่แตกต่าง จากนั้นนำท่านกลับสู่ นครซิดนีย์ นครแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ สวนสัตว์พื้นเมือง – ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ – ชมเมืองซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันแสนสดชื่นและร่มรื่นบนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่าเขตร้อนชื้นอันอุดมสมบูรณ์ สนุกสนานกับการป้อนอาหารให้จิงโจ้จากมือของท่านเอง และสัมผัสขนที่ปุกปุย พร้อมชม การสาธิตการตัดขนแกะ จากนั้นเดินทางกลับสู่ นครซิดนีย์ นำท่านสู่ท่าเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่าน ล่องเรือสำราญชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันยามบ่าย ให้ท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ สะพานฮาร์เบอร์ กับ โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดดเด่นสวยงาม อันเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียบนอ่าวซิดนีย์ จากนั้นนำท่านชมชายหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อน ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด และกลิ่นไออันสดชื่นของทะเล แวะชม บ้านเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ที่ THE GAP นำชม ม้านั่งหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ แล้วเชิญท่านได้ถ่ายรูปทิวทัศน์เป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งซื้อของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านชม SYDNEY AQUARIUM หนึ่งในโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย นำท่านเข้าอุโมงค์ใต้น้ำท่องโลกมหาสมุทรที่ใกล้ชิดกับฉลาม ปลากระเบน แมวน้ำ ปลาหายากมากมายของออสเตรเลียจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย อาทิ เดวิดโจนส์, QVB ห้างที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุด ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 996

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

*** ราคานี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์  5 วัน อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) ตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินขึ้นค่าน้ำมันหลังจากนี้

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์  5 วัน อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์  5 วัน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ ทัวร์แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์  5 วัน

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเลิกหลัง 30 วันจะต้องเสียค่าห้องพัก 2 คืน
 • แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง ในกรณียังไม่ได้ขอวีซ่า หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 3,000 บาท ถ้ายื่นวีซ่าไปแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการอีก 3,300 บาท และค่าห้องพัก 2 คืนแรก
 • แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 2 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอ วีซ่าออสเตรเลีย (วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย)

 • หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement จากธนาคารเท่านั้น
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)
 • กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

* กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610