ทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

http://www.youtube.com/watch?v=P-nmFoH1wJ0

ขอเชิญท่านเดินทาง ทัวร์ออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายจนได้รับสมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟวี่เวิลด์ พบกับตัวละครที่คุณคุ้นเคยอาทิเช่น มนุษย์ค้างคาว นางแมวป่า และสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ ทัวร์ซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียสวนสัตว์พื้นเมือง พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ เที่ยวชมเขาสามอนงค์ ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่ำ พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

วันแรก กรุงเทพฯ – บริสเบน

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

23.59 น. เหิรฟ้าสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 473

วันที่สอง บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า

12.05 น. ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ

รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท (ก่อนขึ้นเรือกรุณาแยกชุดเล่นน้ำหรือกางเกงขาสั่นใส่กระเป๋าใบเล็กหิ้วขึ้นบนเรือหากท่านต้องการป้อนอาหารโลมา ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่จะจัดส่งไปที่ห้องพัก) ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการเดินทาง เดินทางถึง ทังกาลูมา ไวล์ดอลฟิน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในเกาะมอร์ตันที่สร้างได้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างสวยงามและเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนเกาะนี้ที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งทางน้ำและทางบก ท่านจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพร้อมสัมผัสประสบการณ์การป้อนอาหารให้กับปลาโลมาจมูกขวดที่อยู่ตามธรรมชาติด้วยมือท่านเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT

วันที่สาม ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสโดยให้ท่านได้อิสระทำกิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหารที่ท่าเรือซึ่งท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการที่ต้องติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้าคือ ATV Quad Bike Tours, Whale Watching, Helicopter Joy Flight, Marine Discovery Cruise

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD(รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่น ๆ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ) ผ่านป่าและพุ่มไม้สู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โกลด์โคสท์ – MOVIE WORLD – บริสเบน – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์ส

ให้ท่านได้ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นโลกแห่งจินตนาการของผู้มาเยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง นำท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสนกล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติในโรงหนังไฮเทคจากฮอลลีวู้ด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนั่งรถไฟเหาะตีลังกาที่ตื่นเต้นเร้าใจ

ห้ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER

เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีการขับอย่างผาดโผน ทะลุกำแพง และสิ่งกีดขวาง พร้อม SPECIAL EFFECT สมจริง เป็นการจำลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ามพลาด ขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน WARNER BROTHER เช่น บั๊กบันนี่ สคูปปี้ดู ภายใต้หลังคาโปร่งใสไม่ต้องร้อน และเปียกฝน เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหาะตีลังผาดโผนนำท่านไปยังดินแดนในโลกอากาศ พบกับการผจญภัยอันแสนสนุก มันและประทับใจ BAT WING เป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงถึง 60 เมตร โดยนำท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับความตื่นเต้นและ หวาดเสียวโดยการทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศา และสนุกประทับใจ

(รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

……. น ออกเดินทางจากสนามบินโดยสายการบิน Virgin Australia เที่ยวบินที่ …..

……. น เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE WENTWORTH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารในสวนสัตว์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA

จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน ) จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย พร้อมไวน์รสเลิศ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE WENTWORTH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งในย่านไชน่า ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

( รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย )

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายกับบรรดาห้างสรรพสินค้าชั้นนำของออสเตรเลีย หรือการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากที่ย่านไชน่า ทาวน์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธ์

15.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 472

20.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ…. โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

 • 15 – 20 มกราคม 2557
 • 22 -27 มกราคม 2557

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

 • คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วมกราคม 2557 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
 • ผู้ใหญ่ 74,900.- บาท 41,900.- บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 70,900.- บาท 38,900.- บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 69,900.- บาท 34,900.- บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 66,900.- บาท 32,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท

ทัวร์ออสเตรเลีย 2014 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

 • 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2557
 • 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2557
 • 16 – 21 มีนาคม 2557
 • 23 – 28 มีนาคม 2557

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 2014 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

 • คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง
 • ผู้ใหญ่ 72,900.- บาท 41,900.- บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 67,900.- บาท 38,900.- บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 66,900.- บาท 34,900.- บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 63,900.- บาท 32,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินไทยมีการปรับราคาตั๋วหรือภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นหลังจากออกราคานี้ไปแล้วโดยมิไดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่าน หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

*** สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรม อาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมให้

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย ( TG ) และสายการบินภายในประเทศ และสายการบินภายในโดย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สอง หรือ สามท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • และประกันสัมภาระในการเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยจ่ายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน วันที่ 23 เมษายน 2556 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเพิ่มภาษีน้ำมันหลังจากนี้

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน ทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อนวันเดินทาง 21 วันทำงาน หรือ 3 สัปดาห์ ในกรณีที่จองต่ำกว่า 21 วันต้องจ่ายเงินมัดจำและส่งเอกสารในการยื่นวีซ่าทันที
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้าหรือเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนดมีผลให้ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 10,000.-บาทต่อท่าน
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการหาก ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

หมายเหตุ ทัวร์ออสเตรเลีย 2014 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2557 บริสเบน ทังกาลูมา รีสอร์ท โกลด์โคสท์ ทัวร์ซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ บลูเม้าท์เท่นส์ ตัดขนแกะ หมีโคอาล่า ครีมรกแกะ การบินไทย

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า

เอกสารในการขอ วีซ่าออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )
 • สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้น โดยต้องยื่นวีซ่าเข้าไปก่อนแล้วสถานทูตจะออกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพให้โดยระบุโรงพยาบาลและหมอไว้เท่านั้น นอกจากนี้จะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสำหรับผู้สูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่านประมาณ 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลทั่วไปควรยื่นมากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผ่านเพราะบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนยื่นเอกสารให้เท่านั้น การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับผลสุขภาพและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต
 • หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า
 • กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า

เงื่อนไขสำคัญของการพิจารณาวีซ่า

 • การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่าหรือพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่พร้อมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

Ä กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า Ä

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610