ทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

ทาลลินน์ – พระราชวังแคทเดอริก – ปราสาทซิกุลด้า – ริก้า – พระราชวังรุนดาเล่

โชว์เล่ย์ – เนินไม้กางเขน – วิลนิอุส – ปราสาททราไก – พิพิธภัณฑ์ KGB

(บินเข้าทาลลิน – บินออกวิลนิอุส….ไม่วนรถย้อนไป-มา พร้อมสะสมไมล์กลุ่มสตาร์อัลลิแอนซ์)

โปรแกรมทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

วันแรก กรุงเทพมหานคร

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง อิสตันบูล – ทาลลินน์

05.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1355

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเช้า หรือดื่มชา กาแฟ ภายในสนามบินอิสตันบูล โดยทางทัวร์จัดค่าอาหารเช้าให้ทุกท่าน ท่านละ 15 USD และ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินอิสตันบูลตามอัธยาศัย

10.15 น. นำท่านสู่ Boarding gate เนื่องจากสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส จะปิดประตูประมาณ 20 นาทีก่อนเครื่องออก

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินทาลลินน์ (TLL)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.20 ช.ม.)

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินทาลลิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านขึ้นนั่งรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองทาลลินน์ (Tallinn) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของเอสโตเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค

นำท่านเข้าชมพระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1720 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Sokos Viru **** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ทาลลินน์ – ซิกุลด้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลิน เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซีย จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ำหนักถึง 15 ตัน

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old Town Square) ย่านศูนย์กลางของเมืองที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง

นำท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใต้พื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้และทำให้ผู้หญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสำนึกผิดได้ จึงบอกให้คนนำศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่ากันว่า ถ้าใครได้เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ทำการอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสำเร็จในพรที่ขอไว้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกุลด้า (Sigulda) ประเทศลัตเวีย (ระยะทาง 294 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชม.) เมืองเล็กๆซึ่งมีประชากรไม่ถึงสองหมื่นคนและไม่ห่างไกลจากนครริก้า มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสดใสงดงามของต้นเชอรี่ยามผลิใบในฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโปรดปรานของชาวลัตเวียในยามฤดูหิมะโปรยด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Segevold Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ซิกุลด้า – ปราสาทซิกุลด้า – ปราสาททูไรด้า – ริก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทซิกุลด้า (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตล์โกธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1878 เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยของตระกูล Kropotkin และถูกผลัดเปลี่ยนเจ้าของมาหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งถูกใช้เป็นสถานที่ทำการของสภาปกครองแคว้นซิกุลด้าในปี ค.ศ.1993 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ถ้ำกุธมาน่า (Gutmana Cave) ถ้ำเล็กๆที่ซึ่งชาวลัตเวียเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของตำนานโรเซ่ออฟทูไรด้า (Rose` of Turaida) ตำนานซึ่งกล่าวถึงหญิงสาวนาม ไมจา ผู้ซึ่งรักษาคำมั่นสัญญาของตนกับคนรักจนกระทั่งตนเองสิ้นลมหายใจ บริเวณรอบถ้ำเต็มไปด้วยรอยแกะสลักชื่อของคู่รักชาวลัตเวีย แต่ปัจจุบันทางการได้สั่งห้ามแกะสลักบนหินผาแล้ว ได้เวลานำท่านเข้าชมปราสาททูไรด้า (Turaida Castl) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริก้า เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟไหม้ และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า (Riga) นครหลวงแห่งประเทศลัตเวีย (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) นำท่านเที่ยว ชมเมืองริก้า (RIGA) เมืองหลวงของของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเดากาวา บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศในแถบนี้

จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Church) โบสถ์สำคัญของเมืองริก้า ตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมยอดโบสถ์ช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่แล้วก็ถูกเผาทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพที่เห็นปัจจุบันคือเป็นสภาพที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยชาวเมืองในปี ค.ศ.1973 นำท่านขึ้นสู่ยอดโบสถ์ด้วยลิฟท์โดยสารเพื่อชมวิวพาโนราม่าของเมืองริก้าแบบ 360 องศา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1977 นำท่านแวะชม วิหารโดม (Dome Cathedral) วิหารเก่าแก่ประจำเมืองริก้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ด้านในบรรจุออร์แกนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณย่านเมืองเก่า ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น หรือเลือกจิบกาแฟบริเวณจตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยร้านกาแฟที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาแวะชมเมืองได้อย่างลงตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Daugava **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า รุนดาเล่ – เข้าชมพระราชวังรุนดาเล่ – โชว์เล่ย์ – วิลนิอุส (พักค้าง 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่พระราชวังรุนดาเล่ (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เพื่อเข้าชมพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อคที่สวยงามที่สุดในแถบบอลติค ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในท่านจะได้พบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ช่วงเวลาที่ดอกไม้ผลิใบนั้นขึ้นกับช่วงเวลาขอองฤดูดอกไม้บานในแต่ละปี)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโชว์เล่ย์ (Siauliai) (ระยะทาง 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทัวเนีย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของลิทัวเนีย โดยเมืองชัวเลย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 ซึ่งในอดีตตัวเมืองถูกเผาทำลายมากถึง 7 ครั้ง แต่ในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู ดูแลจนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง และยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านแวะถ่ายรูป ณ เนินไม้กางเขน (Hill of Crosses) สถานที่สำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งนี้กำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งในอดีตไม้กางเขนจะถูกนำมาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู้กับผู้บุกรุก หรือเวลาที่มีการเรียกร้องอิสรภาพให้กับชาวลิทัวเนีย ซึ่งในปัจจุบันภายในสุสานแห่งนี้มีไม้กางเกงเขนจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันออกไป ทำให้สุสานไม้กางเขนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนกับเนินเขาไม้กางเขน จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวิลนิอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย (ระยะทาง 212 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Lietuva **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่หก วิลนิอุส – ทราไก – เข้าชมปราสาททราไก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ KGB

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเข้าชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้านหนึ่งเป็นโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแม้ว่าตัวปราสาทจะตั้งอยู่บนเกาะ แต่การเดินทางมายังตัวปราสาทนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท นอกจากท่านจะได้ชมความงดงามของตัวปราสาทแล้ว ท่านยังจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวิลนิอุส (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ KGB (KGB Museum) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1992 โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งลิทัวเนีย วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์คือการรวบรวมและนำเสนอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์กรเคจีบี หรืออดีตหน่วยงานกลางดูแลการข่าว ความมั่นคง ตำรวจสันติบาล และ กิจการชายแดนของสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954-1991 โดยเคจีบีถูกยุบไปหลังปีดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่อดีตหัวหน้าเคจีบีได้ร่วมก่อกบฏรัฐบาลซึ่งมีประธานาธิบดีกอร์บาชอฟดำรงตำแหน่งอยู่แต่ไม่สำเร็จ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Lietuva **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่เจ็ด วิลนิอุส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองวิลนีอุส (VILNIUS) เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำวิลเนีย และแม่น้ำเนริ โดยเมืองวิลนีอุสมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ มีโบสถ์และวิหารมากมาย จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2009

ได้เวลานำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (ST. PETER AND PAUL CHURCH) โบสถ์ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกในแบบลิทัวเนียบาร๊อค ของศตวรรษที่ 17 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี โดยตัวโบสถ์ดั้งเดิมเป็นโบสถ์ไม้ แต่ได้ถูกทำลายในช่วงสงคราม โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันคือโบสถ์ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ท่านจะได้ชมภายในโบสถ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม

นำท่านชม โบสถ์รัสเซี่ยนออโธดอกซ์ (RUSSIAN ORTHODOX CHURCH) สถานที่ซึ่งฝังร่างนักบุญทั้งสาม ST.ANTHONY, ST.JOHN, ST.EUSTATHIUS ซึ่งเสียชีวิตลงในปีค.ศ.1347 และได้รับเกียรติให้ฝังร่างไว้ ณ โบสถ์แห่งนี้ และชาวเมืองนับถือและสักการะมาก

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ CATHEDRAL BASILICA โบสถ์สีขาวใจกลางเมือง สถานที่ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวคริสต์นิกายคาทอลิค และเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งเนื่องจากเป็นที่ฝังร่างของดยุควิเทาทัส (DUKE VYTAUTAS) ดยุคผู้ยิ่งใหญ่และภรรยาของเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแอคโครโปลิส (Akropolis Shopping Center) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ประจำเมืองวิลนิอุส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อของฝาก หรือสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น GEOX, GUESS, H&M, MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนด์ท้องถิ่นอื่นๆมากมาย

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินวิลนิอุส มีเวลาให้ท่านดำเนินการเรื่องทำคืนภาษี (TAX Refund)

17.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1355 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

20.10 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่แปด กรุงเทพฯ

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

กำหนดการเดินทางทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

25 มิ.ย.-2 ก.ค. 2557
18-25 ก.ค. 2557
6-13 ส.ค. 2557

ราคาทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

อัตราค่าบริการ (บาท) มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 69,900

เด็กอายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 66,900

เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 63,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 75,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 มกราคม 2557) **

ข้อแนะนำทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

ราคาทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ อัตรานี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

ค่าภาษีในประเทศเอสโตเนีย – ลัตเวีย – ลิทัวเนีย

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ อัตรานี้ไม่รวมถึง

ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุทัวร์บอลติค ทัวร์เอสโตเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์ลิทัวเนีย 8 วัน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 2557 โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 20 วันทำการ)

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (การเตรียมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความยุ่งยากในการยื่นวีซ่าได้)

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)

8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ

8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ

8.3 กรณีพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา

9. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง)

จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) และสำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือนซึ่ง ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น สถานฑูตต้องการบัญชีออมทรัพย์ในการพิจารณาวีซ่า แต่หากท่านมีบัญชีฝากประจำสามารถแนบมาด้วยได้ แต่ต้องมีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักในการแสดงสถานะทางการเงิน (ไม่แนบมาไม่ได้)

– จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ต้องเป็นฉบับจริงและระบุจำนวนเงินที่เหลืออยู่เท่านั้น ออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง สำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดให้เป็นเดือนที่จะยื่นวีซ่า) สำหรับเงินในบัญชีควรมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้าม!!!!!! ทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียว เป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)

– กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลังมาด้วย

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

– จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

– หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)

– กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)

*** สถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากท่านต้องการใช้เล่มก่อน ต้องไปยื่นเดี่ยว พร้อมแนบตั๋วเครื่องบินที่จะใช้เดินทางก่อน***

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด