ทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว

สัมผัสบรรยากาศบอลโลก 2014

ริโอเดอจาเนโร – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชูการ์โลฟ – พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Christ The redeemer)

น้ำตกอิกวาซุ (2 ฟากฝั่งทั้ง บราซิลและอาร์เจนตินา) – ล่องเรือเจทมาคูโค ชมน้ำตกอิกวาสุ ดินเนอร์พร้อมชมโชว์

บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) – ลิมา (เปรู) ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา – คูซโก้ – มหัศจรรย์ มาชูปิคชู

พักค้าง ริโอ เดอ จาเนโร 2 คืน, คูซโก้ 2 คืน, ลิมา 2 คืน

โปรแกรมทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว

วันแรก กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร

08.40 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

10.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ โดยเครื่องบินจัมโบ้ BOEING 777 เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ บนเครื่องบิน

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส แวะเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบิน AF442 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และ ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG)

23.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) สู่สนามบินริโอเดอจาเนโร (GIG) ประเทศบราซิล สัมผัสประสบการณ์บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน

วันที่สอง ริโอเดอจาเนโร – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเชาชูการ์โลฟ (พักค้างคืนที่ 1)

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงริโอเดอจาเนโร (Rio De Janero) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งพระเจ้า” สำหรับเมือง ริโอ เดอ จาเนโร ถูกเอ่ยถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อ 500 กว่าปีก่อน ในเดือนมกราคม ปี 2045 นักสำรวจชาวโปรตุเกสนาม กาสปาร์ เลมอส ล่องเรือมาถึงอ่าวแห่งนี้และได้เรียกเมืองแห่งปากแม่น้ำนี้ว่า “ ริโอ เดอ จาเนโร” ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น้ำแห่งเดือนมกราคม”

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชูการ์โลฟ (Sugar Loaf Mountain) เป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเลื่องชื่อ โคปาคาบานา ยอดเขาแห่งนี้ มีความสูง 1,400 เมตร ซึ่งสูงตระหง่านอยู่ที่ปลายแหลมสุดของปากอ่าว กวานาบารา และตั้งโดดเด่นคู่กับภูเขาคอร์โควาโด ท่านสามารถชมทิวทัศน์และภาพอันงดงามของเมืองริโอ เดอจาเนโร จากมุมสู่ของยอดเขาชูการ์โลฟ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเชคอินในโรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนมื้ออาหารค่ำ เพื่อปรับร่างกาย หรือหากท่านยังไม่ง่วง ท่านสามารถเดินเล่นริมหาดโคปาคาบานา หรือ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือท่านจะเลือกเล่นน้ำทะเล พักผ่อนอิริยาบถ บนชาดหาดโคปาคาบานา อันเลื่องชื่อระดับโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Atlantico Copacabana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สาม รูปปั้นของพระเยซู Christ of Redeemer – เที่ยวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร – ช้อปปิ้งจุใจ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado Mountain) อันเป็นที่ตั้งของรูปปั้นของพระเยซู ชื่อ Christ of Redeemer ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ รูปปั้นพระเยซูที่มีความสูงประมาณ 700 เมตรนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาคอร์โควาโด เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองและชายหาดที่สวยที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถรางไปบนยอดเขาเพื่อมองรูปปั้นอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบราซิลและคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิด ชาวบราซิลมักจะกล่าวอ้างว่า พระเจ้าเป็นชาวบราซิล ซึ่งอาจเป็นเพราะรูปปั้นพระเยซู ที่ยืนเพ่งมองมายังเมืองราวกับว่า ริโอ อยู่ในความคุ้มครองของพระองค์ (การขึ้นสู่ยอดเขาขึ้นกับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมือง ริโอ เดอจาเนโร ซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศบราซิล ได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านผ่านชม สนามกีฬามารากาน่า (Maracana stadium) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนวิหารของฟุตบอลบราซิล เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของเมือง และเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองภาคภูมิใจมาก มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบราซิลเกิดขึ้นที่นี่มากมาย เช่น การยิงประตูที่ 1,000 ของเปเล่ ตำนานลูกหนังแซมบ้าเมื่อ 40 ปีก่อน และยังเป็นสนามที่เขาลงเล่นให้ทีมชาติเป็นนัดแรกด้วย สนามนี้ถูกใช้เป็นที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ รวมถึงจะใช้จัดพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิก 2016

ได้เวลานำท่านผ่านชมฟลาเมนโกพาร์ค สะพาน Neteroi ก่อนลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเล ผ่านชายหาดที่มีชื่อเสียงก้องโลก จนถึงหาดโคปาคาบานาที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ผ่านชมมหาวิหารใหญ่ย่านใจกลางเมือง สวนสาธารณะอันร่มรื่น อนุสาวรีย์

จากนั้นนำท่านสู่ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ริโอ เดอจาเนโร “Barra Shopping Center” ซึ่งมีร้านค้ากว่า 600 ร้าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood buffet)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Atlantico Copacabana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่สี่ น้ำตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) – เขื่อนอิไตปู

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินริโอ เดอ จาเนโร

10.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเดินทางสู่น้ำตกอิกวาสุ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

12.13 น. เดินทางถึงสนามบินอิกวาสุ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมเขื่อนอิไตปู (Taipu Dam) เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตนั้นจัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่เขื่อนในประเทศจีนจะมีการก่อสร้างเสร็จ เขื่อนอิไตปูสร้างในปีค.ศ.1984 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1988 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี คำว่า “อิไตปู” มาจากภาษากวารานิของชาวอินเดียนแดงชนเผ่าดั้งเดิม แปลว่า “เสียงเพลงจากก้อนหิน” เขื่อนอิไตปู กั้นแม่น้ำปารานาบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศปารากวัย ซึ่งนอกจากเป็นผนังกั้นน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศอีกด้วย ตัวเขื่อนมีขนาดความสูง 180 เมตร ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ใช้คอนกรีตในการก่อสร้างกว่า 28 ล้านตัน และใช้เหล็กมากขนาดที่ว่าใช้สร้างหอไอเฟลได้ถึง 380 หอเลยทีเดียว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เนื่องจากความอลังการของเขื่อนแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความน่าประทับใจของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Recanto Park Hotel & Resort **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า น้ำตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) ฝั่งบราซิล และ อาร์เจนติน่า – ล่องเรือเจทมาคูโค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอิกวาสุ (Iguaza Fall) ซึ่งเป็นคำมาจากภาษากวารานี (Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั้งเดิม แปลว่า “สายน้ำอันยิ่งใหญ่” ค้นพบโดยนักสำรวจชาวสเปนชื่อ AI VARO NUNES CABEZA DE VECA เมื่อปี ค.ศ. 1542 น้ำตกอิกวาสุตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศอาร์เจนตินา เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่าประมาณ 30 เท่า อย่างไรก็ตามขนาดของน้ำตกใกล้เคียงกับน้ำตกวิกตอเรียในทวีปแอฟริกา น้ำตกอิกวาสุเกิดจากแม่น้ำอิกวาสุซึ่งไหลมาจากที่ราบสูงปารานา ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นที่ราบต่ำกว่า จึงกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต ประกอบด้วยน้ำตกใหญ่น้อยอีกกว่า 275 แห่ง ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมปริมาณน้ำมีมากถึงกว่า 13.6 ล้านลิตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูร้อน คือระหว่างเมษายนถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำจะลดลงเหลือ 2.3 ล้านลิตรต่อวินาที บริเวณรอบๆ น้ำตกจะเกิดละอองน้ำอยู่ตลอดเวลาและมีเสียงดังไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร บนฝั่งประเทศบราซิลจะมองเห็นน้ำตกได้ทั่วถึงและงดงาม แต่ทางฝั่งประเทศอาร์เจนตินาสามารถเข้าชมน้ำตกได้ใกล้กว่า

นำท่านสัมผัสบรรยากาศ น้ำตกอิกวาสุ (ฝั่งบราซิล) ซึ่งเป็นฝั่งที่ท่านสามารถมองเห็นน้ำตกได้ทั่วถึงและงดงามที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับความงามแสนมหัศจรรย์ของธรรมชาติ น้ำตกทรงเกือกม้าที่เกิดจากแม่น้ำริโออิกวาสุทั้งสายไหลมาจากหน้าผาเบื้องบนตกลงสู่หุบเหวย่อยๆ กว่า 30 แห่ง พลังน้ำตกที่ตกลงมากระทบก้อนหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละอองน้ำกระเซ็นกระจายไปทั่วปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำสีสวยสดใส ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปสัมผัสกับพลังของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

จากนั้นนำท่านล่องเรือเจทมาคูโค (Macuco Safari Boat) ชมความสวยงามของแม่น้ำอิกวาสุ และชมความงดงามของน้ำตกแห่งนี้แบบใกล้ชิด (กรุณาเตรียมเสื้อผ้า 1 ชุด สำหรับเปลี่ยนหลังล่องเรือแล้ว) (ทางบริษัทจัดเตรียมเสื้อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกกิวาสุ (ฝั่งอาร์เจนตินา) เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่และความงดงามของน้ำตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทางธรรมชาติ) อย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิกวาสุฝั่งอาร์เจนติน่า

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นในสนามบินตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์เตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 25 USD

18.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิกวาสุ เพื่อขึ้นเครื่องสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา

20.55 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Apart Hotel & Spa Congreso **** หรือเทียบเท่า

วันที่หก บัวโนสไอเรส – ทำเนียบประธานาธิบดี – มหาวิหารโรเซอร์เรตต้า– ย่านคาร์เมนนิโต้ – ลิมา (เปรู)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires) เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอเมริกาใต้ รองจาก นครเซาเปาโลของบราซิล ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางใต้ของแม่น้ำริโอเดอลาพลาตา (Rio de la Plata) บัวโนสไอเรส ถือว่าเป็นอีกเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมยุโรปจนนักท่องเที่ยวขนานนามให้เมืองนี้เป็น “ปารีสแห่งอเมริกาใต้” เมืองนี้มีความเจริญเติบโตและมีความสมัยใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบลาตินอเมริกา

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบประธานาธิบดี หรือที่มีชื่อเรียกว่า “คาซา โรซาดา” (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้า จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป

นำท่านเข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า (The Metropolitan Cathedral) สร้างขึ้นในปี 1677 และได้พังทลายลงในปี 1753 ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของ นายพลโฮเซ่ เดอ ซานมาร์ติน นักปฎิวัติผู้ยิ่งใหญ่และผู้นำอิสรภาพสู่อาร์เจนตินา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสคองเกรส ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ (Parliament House) นำท่านผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม (Avenida 9 de Julio) ซึ่งชาวอาร์เจนตินาอ้างว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก ผ่านชมที่ตั้งของเสาโอบิลิกส์ (Obelisk El Obelisco) สร้างขึ้น ในปี 1936 ณ ส่วนกลางของถนนแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรก เป็นที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสู่ย่านลาโบกา (La Boca) ย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน มีสีสันสดใสหลากหลายจนลายตา ได้รับการก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของกรรมกรท่าเรือ โดยได้ตั้งติดอยู่ริมน้ำพอดี ย่านนี้ได้ชื่อว่ามีบ้านเรือนที่สร้างด้วยสังกะสีแต่มีการนำสีสดๆ แปลกๆ มาทา สรรสร้างเป็นงานศิลปะอีกแห่งหนึ่ง

นำท่าน ชมย่านคาร์เมนนิโต้ (Carmanito) หมู่บ้านแทงโก้ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านชม ที่ฝังศพของเอวิต้า เปรอง (Tomb of Evita Peron) หรือ เอวา เปรอง อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศอาร์เจนตินา ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้นายพลฮวน เปรอง ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินาด้วยคำแนะนำต่างๆของเธอ เอวิต้า เปรอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ด้วยโรคมะเร็งมดลูก ด้วยวัยเพียง 33 ปีเท่านั้น ซึ่งสร้างความเศร้าเสียใจกับประชาชนชาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมาก ประวัติชีวิตของเอวิต้า มีคนนำไปทำหนังสือ ละครเวที และสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่อง เรื่องหนึ่งที่ฮอลิวู้ดได้เคยนำมาทำเป็นภาพยนตร์นำแสดงโดย มาร์ดอนน่า และเพลงที่รู้จักกันทั่วโลก อย่าง Don’t Cry for me Argentina

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี

18.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (EZE) สู่สนามบินลิมา (ประเทศเปรู) โดยเที่ยวบิน AV966 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.45 ชม.)

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงลิมา (ประเทศเปรู) นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ลิมา – คูซโก้ (ค้าง 2 คืน) – วิหารพระอาทิตย์ – กำแพงเมืองซัคไซฮัวมัน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา เพื่อเดินทางสู่เมืองคูซโก้ อันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ่ มาชูปิคชู

11.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองคูซโก้ (Cuzco) โดยเที่ยวบิน AV 807 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.)

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินคูซโก้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมเมืองคูซโก้ เมืองหลวงของอาณาจักรอินคา ที่แผ่ขยายอำนาจจนกินพื้นที่ 2 ใน 3 ของอเมริกาใต้ ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 3,400 เมตร และเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ลึกลับน่าทึ่ง เป็นชุมชนเก่าแก่ของจักรวรรดิอินคาอันรุ่งเรือง ซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยความเจริญไว้ให้เห็นเป็นซากปรักหักพักโบราณและโบราณวัตถุต่างๆ

นำท่านเข้าชมวิหารโคริคันชา หรือที่รู้จักในนาม วิหารพระอาทิตย์ (Qoriqancha, The Sun Temple) ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าดวงอาทิตย์ จากนั้นสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในการก่อสร้างที่แข็งแรงของกำแพงเมืองของชาวอินคา กำแพงซัคเซฮัวมัน (Sacsayhuaman) ที่สร้างขึ้นพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูและป้องกันแผ่นดินไหว สิ่งเหล่านี้ได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของชาวอินคาอย่างน่าประหลาดใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวอินคา

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่แปด คูซโก้ – นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางออกสู่เมืองโอลันตาทัมโบ เพื่อขึ้นรถไฟสู่นครโบราณของอาณาจักรอินคา มาชูปิคชู (Machu Picchu) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลกโดยรถไฟไต่ขึ้นเทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามและความลึกลับของบรรยากาศโดยรอบที่เข้ากับสถานที่ ข้างทางเป็นแม่น้ำอูรูบัมบา (Urubamba) ไหลแรงคดเคี้ยวขนานไปกับทางรถไฟสู่ปลายทางที่สถานีที่เมืองอควาส์ กาเลียนเต้ส์ (Aquas Calientes) จากนั้นเดินทางโดยรถบัสสู่มาชูปิคชู (Machu Picchu) นครที่หายสาบสูญไปของอาณาจักรอินคา บนยอดเขาสูงที่ถูกหมอกปกคลุมอยู่เสมอ จนถึงปี 1911 นครแห่งนี้จึงปรากฏสู่สายตาชาวโลกในลักษณะสภาพบ้านเมือง บ้านเรือน พระราชวัง วิหาร ซึ่งยังคงสภาพเดิมที่ดีราวกับได้รับการอนุรักษ์ดูแลไว้อย่างน่าอัศจรรย์ นครโบราณแห่งนี้ถูกค้นพบโดยฮิรัม บิงแฮม ซึ่งตั้งใจจะหาเมืองโบราณสองเมืองที่ปรากฎชื่ออยู่ในเอกสารโบราณ แต่กลับมาพบเมืองที่ไม่ปรากฎอยู่ในเอกสารใดทั้งสิ้น จึงได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อภูเขาอันเป็นที่ตั้ง คือ Machu Picchu ซึ่งมีความหมายว่า Old Mountain และข้างๆ ยังมียอดเขา Huayna Picchu หรือ New Mountain ตัวโบราณสถานมาชู ปิคชูนั้น ซ่อนอยู่บนยอดเขาสูงเฉียดฟ้า และ ณ ที่แห่งนี้คือเมืองที่ไม่กี่ร้อยปีมานี้ยังมีผู้คนอาศัย ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปเมื่อสเปนเข้ามาปกครองในสมัยศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ที่ยากต่อการมาถึงของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***** อิสระให้ท่านชม เก็บภาพ ความสวยงามของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ควรพลาดที่จะได้มาเยือน*****

บ่าย ออกเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองคูซโก้

ท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อีกฟาก ของรถไฟ ตลอดเส้นทางการไต่ลงจากเทือกเขาแอนดิส พร้อมความภูมิใจและความประทับใจที่ครั้งหนึ่งท่านได้มาเยือน เมืองโบราณอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอินคา เมืองโบราณที่หายสาบสูญมานาน และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Costa Del Sol Picoaga**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2 )

วันที่เก้า คูซโก้ – 12 SIDE Stone – จตุรัสอาร์ม – ลิมา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองคูซโก้ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1983 นำท่านชมกำแพงหิน หรือที่รู้จักในนาม 12 Side Stone ที่สร้างขึ้นโอบล้อมเมืองเก่าคูซโก้ กำแพงนี้สร้างจากภูมิปัญญาของชาวอินคาโบราณ โดยการนำหินก้อนใหญ่มาเรียงกันสร้างเป็นกำแพงเมืองขนาดใหญ่ นับได้ ว่าเป็นอีกสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองเก่าคูซโก้ นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองคูซโก้

จากนั้นนำท่านสู่จตุรัสอาร์ม (Arms Square) หรือที่รู้จักในนาม จตุรัสนักรบ (Square of the warrior) จตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ โบสถ์ลาคัมปาเนีย (Church of la Compania de Jesus) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1576 และได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างแบบสถาปัตกรรมโคโลเนียล บาโร๊คที่สวยงามคู่เมืองคูซโก้มานาน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจของเมืองคูซโก้ อดีตเมืองราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของอเมริกาใต้

12.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคูซโก้

ทางทัวร์จัดค่าอาหารให้ลูกค้าทุกท่าน ท่านละ USD 25 อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารภายในสนามบิน

14.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินคูซโก้ สู่ สนามบินลิมา โดยเที่ยวบิน AV808 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม.)

16.05 น. เดินทางถึงสนามบินลิมา ประเทศเปรู

นำท่านชม กรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นละตินอเมริกาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเมืองหนึ่ง เมืองลิมาตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1535 โดยชาวสเปนชื่อฟรานซิสโก ปิซาโร และ ในปี 1991 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ลิมาเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Lima Hotel**** หรือเทียบเท่า

วันที่สิบ ลิมา – พิพิธภัณฑ์ทองคำ – เมืองโบราณปาชาคามา – โบสถ์ซานฟรานซิสโก

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม จตุรัส อาร์ม (Plaza De Armas) แวะถ่ายรูปกับทำเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซึ่งเด่นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ The Basilica Cathedral of Lima โบสถ์คาทอลิคที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1535 นำท่านผ่านชมย่านที่พักอาศัยชานเมืองแถวมิราโฟลเรสและซานอิสโตรซึ่งมีชื่อเสียงด้านความงามของบ้านและสวน

จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก (San Franc Cisco Convent) ซึ่งเป็นโบสถ์เรียกในภาษาสเปน โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างอุทิศให้แก่ เซนต์ฟรานซิส โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลิมา ซึ่งเมืองเก่าแห่งกรุงลิมาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1991 นำท่านเข้าชมความงามภายในโบสถ์และเดินเล่นภายในเมืองเก่า

ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ (Golden Museum) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุซึ่งทำด้วยทองคำของชาวเปรูมาตั้งแต่อดีตกาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณปาชาคามา (Pachacamac Ruins) ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้สร้างโลก” เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นและสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 800-1450 ก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลิมา ในอดีตปกครองโดยอาณาจักรอินคา บริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของปิระมิดหลากหลายรูปแบบที่ได้มีการขุดค้นพบขึ้น และส่วนที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดคือ วิหารปาชาคามา นำท่านเข้าชมภายในวิหารและโบราณสถานโดยรอบที่ได้ขุดค้นพบในเมืองนี้ และชมความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณแห่งอาณาจักรอินคาอีกแห่งหนึ่ง

ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ Huaca Hualiamarca ซึ่งเป็นปิระมิดดินขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพและความน่าประทับใจ

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินลิมา

20.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินลิมา (LIM) สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม (AMS) โดยสารการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) เที่ยวบินที่ KL 744 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.30 ชั่วโมง)

วันที่สิบเอ็ด อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพ

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

15.40 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม (KLM) เที่ยวบินที่ KL875

(ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน

วันที่สิบสอง กรุงเทพมหานคร

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….

กำหนดการเดินทางทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว

 • 12-23 กรกฎาคม 2557 (ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 13 ก.ค. 2557 )

ราคาทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว อัตราค่าบริการ (บาท) ก.ค. 2557

 • อัตราค่าบริการ (บาท) กรกฎาคม 2557
 • ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 269,900
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,000
 • เด็กอายุ 2-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 229,900
 • ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เฉพาะเที่ยวบินของสายการบิน AF/ KLM เท่านั้น) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) โปรดสอบถาม

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557) **

ข้อแนะนำทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • ราคาทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว อัตรานี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF/KLM (กระเป๋าเดินทาง น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศทุกประเทศในรายการ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ม ค่าวีซ่าแคนาดา
 • น้ำดื่มบริการบนรถ 1 ขวดต่อท่านต่อวัน
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, พนักงานขับรถ, ไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงินทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุทัวร์บอลโลก 2014 ทัวร์บราซิล 12-23 กรกฎาคม 2557 ทัวร์เปรู ทัวร์อาร์เจนตินา 12 วัน โรงแรม 4-5 ดาว :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610