ทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน

แวนคูเวอร์ – เคทชิแกน – จูโน – สแกกเวย์ – กลาเซียร์เบย์ – คอลเลจฟจอร์ด – แอนเคอเรจ – สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ

 • โปรแกรมที่จัดอย่างลงตัว ได้พักผ่อนเต็มที่ พร้อมรวมทัวร์พาเที่ยวทุกพอร์ท
 • สะดวกสบาย ไม่ต้องขนย้าย รื้อ จัด กระเป๋าเดินทาง
 • เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise ขนาดระวางเรือ 91,627 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 1,900 คน
 • เรือสำราญทั้งหมด 16 ชั้น ห้องอาหารกว่า 10 ห้อง บริการทั้งอาหารตะวันออก, ตะวันตก, ยุโรป และ อเมริกัน ให้ท่านได้เลือกรับประทานแบบเต็มอิ่ม
 • สนุกกับกิจกรรมและ Club House บนเรือ

พิเศษ…..พักแวนคูเวอร์ 1 คืน และแอนเคอเรจ 1 คืน

รัฐอลาสก้าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐที่ 49 ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซื้อดินแดนที่เป็นรัฐอลาสก้ามาจากประเทศรัสเซียเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1867

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน

วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2558 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – นาริตะ – ซีแอตเติล – แวนคูเวอร์

04.30 น. พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์เชคอินแถว N (N8-19) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเดลตา (DELTA AIRLINES)

07.00 น. ออกเดินทางไปสู่กรุงโตเกียว สนามบินนาติตะ (NRT) ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน DL0585

15.25 น. ถึงสนามบินนาริตะ แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองซีแอตเทิล

16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ สู่สนามบินซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน DL0166

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

09.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล (SEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเติล โดยเที่ยวบิน DL4850

15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านชมเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริทิช โคลัมเบีย ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงาม

นำท่านชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ได้แก่ แก๊สทาวน์ (Gas Town) ที่ได้รับการบุกเบิกโดย Gass Jack Deighton ผู้ริเริ่มการค้าเปิดร้านขายเบียร์จนเป็นที่นิยมดึงดูดผู้คนซึ่งเป็นคนงานในโรงเลื่อยจนเกิดเป็นชุมชนขึ้น ชมนาฬิกาไอน้ำ ที่เป็นเรือนแรกของโลก

จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะสแตนเลย์ หรือ Stanley Park ที่ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 16 ของสวนสาธารณะ หรือพาร์คที่ดีที่สุดในโลก และอันดับที่ 6 ของอเมริกาเหนือ เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาที่คงความเป็นป่าไม้ทางธรรมชาติเต็มไปด้วยไม้ใหญ่ความสูงถึง 76 เมตรกว่าห้าแสนต้น

และที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากป่าไม้ธรรมชาติทั่วไปได้แก่อนุสาวรีย์ต้นเสาแกะสลักของชาวอินเดียแดงที่เรียกว่า Totem Poles ให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม PAN PACIFIC HOTEL VANCOUVER หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 27 พ.ค. 2558 แวนคูเวอร์ – เช็คอินลงเรือสำราญ Coral Princess

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปชม สะพานแขวนคาปิลาโน สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ขึงเชื่อมโยงสองฝั่งฟากเขาทอดข้ามเหวลึกเสมือนเดินอยู่เหนือยอดไม้ ให้ท่านได้รับความประทับใจในความสวยงามตามธรรมชาติ

ต่อจากนั้นนำท่านไปชมสถานเพาะพันธุ์ปลาแซลมอน ณ Capilano Salmon Hatchery ที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำคาปิลาโน ภายในอุทยาน Capilano River Regional Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวแวะมาเยือนกว่า 4 แสนคนต่อปี

ท่านจะมีโอกาสได้ชมพร้อมไปกับการเรียนรู้ถึงพัฒนาการของปลาแซลมอน เริ่มจากการฟักไข่เป็นลูกปลาในบ่ออนุบาลก่อนที่จะถูกปล่อยลงแม่น้ำในฤดูใบไม้ผลิ หากอยู่ในช่วงฤดูการวางไข่ ท่านจะมีโอกาสได้ชมแซลมอนสีแดงสดใสที่พยายามว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อวางไข่ ณ บริเวณต้นน้ำ นิทรรศการต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในสถานเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนแห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

บางช่วงเวลาท่านจะได้ชมการจัดแสดงลูกปลาแซลมอน และเทราท์ในบ่ออนุบาล หรือในบางช่วงเวลาท่านจะมีโอกาสได้ชมปลาแซลมอนว่ายผ่านบันไดโจนหลังกลับจากการวางไข่จากบ่อหนึ่งสู่บ่อถัดไป หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฯ เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ Coral Princess

16.30 น. เรือสำราญ Coral Princess ออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งสู่อลาสก้า ในเส้นทางที่จะแวะเมืองเคทชิแกนเป็นเมืองแรก

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2558 At Sea

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

 • Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
 • Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
 • Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
 • Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรือสำราญแห่งนี้)

ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรือสำราญตามอัธยาศัย

แนะนำ…..ให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกำลังกายในห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกเรือผ่านกระจกใส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2558 เมืองเคทชิแกน – เมืองจูโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

06.30 น. เรือจอดเทียบท่า ท่าเรือเคทชิแกน

08.00 น. นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก

นำท่านชม Totem Bight State Park (KTN100) ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิด ทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันนี้เสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย

จากนั้นอิสระให้ท่านมีโอกาสเลือกชม เลือกซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน แล้วพบกัน ณ จุดนัดพบตามเวลานัดหมายเพื่อเดินทางกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

14.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ เคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองจูโน

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

 • Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
 • Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
 • Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
 • Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2558 เมืองจูโน่ – เมืองสแกกเวย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

08.00 น. เรือสำราญ Coral Princess เข้าเทียบท่าเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า

09.30 น. (โดยประมาณ) นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้าในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ Mendenhall Glacier National Park เพื่อนำท่านเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier Explorer JNU100) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือเมืองจูโน่ และเดินทางกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

** หากท่านต้องการอยู่เที่ยวชมเมืองจูโน่ต่อ อิสระตามอัธยาศัย แต่ท่านต้องกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess ก่อนเวลา 20.00 น.

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

21.00 น. เรือออกเดินทางจาก เมืองจูโน่ มุ่งหน้าสู่ เมืองสแกกเวย์

วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2558 เมืองสแกกเวย์ – ธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

07.00 น. เรือสำราญ Coral Princess จอดเทียบท่า เมืองสแกกเวย์

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองสแกกเวย์ เมืองท่าและประตูสู่ “ทุ่งทองคลอนไดค์”(Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑล ยูคอน ของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจำ

นำท่านเที่ยวชมเมืองสแกกเวย์ (Skagway City Tour & The Days of ’98 Show) เมืองสแกกเวย์ตั้งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส

จากนั้นนำท่านชมสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสแกกเวย์ซึ่งท่านจะได้บรรดารูปปั้น รูปหล่อสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวพันกับความเป็นมาของเมืองในยุคตื่นทองไปพร้อม ๆ กับได้ชมสวนไม้ดอกและมีโอกาสเลือกซื้อของที่ระลึกได้ด้วย

หลังจากนั้นนำท่านชมการแสดง The Days of ’98 Show ซึ่งจะเป็นโชว์ที่นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ยุคตื่นทองของเมืองสแกกเวย์กลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในการแสดง หลังจบการแสดง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือสำราญ Coral Princess

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

** หากท่านต้องการอยู่เที่ยวชมเมืองสแกกเวย์ต่อ อิสระตามอัธยาศัย แต่ท่านต้องกลับขึ้นเรือสำราญ Coral Princess ก่อนเวลา 19.30 น.

20.30 น. เรือสำราญ Coral Princess ออกเดินทางจาก เมืองสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

วันจันทร์ที่ 01 มิ.ย. 2558 ธารน้ำแข็งกลาเซียร์เบย์ – คอลเลจฟจอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

06.00 น. เรือสำราญ Coral Princess เริ่มล่องเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์เบย์ (Glacier Bay – Inside Passage) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

15.00 น. เรือสำราญ Coral Princess นำท่านสู่ทะเลหลวงมุ่งสู่ คอลเลจฟจอร์ด (College Fjord) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี ทั้งนี้บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

วันอังคารที่ 02 มิ.ย. 2558 คอลเลจฟจอร์ด – แอนเคอเรจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี ทั้งนี้บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน

18.00 น. เรือสำราญ Coral Princess เริ่มล่องเข้าสู่ คอลเลจฟจอร์ด (College Fjord) ซึ่งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของ Prince William Sound ชื่อที่ถูกเรียกขานนี้ได้รับการขนานนามเมื่อครั้งที่คณะสำรวจซึ่งเป็นศาสดาจารย์จากวิทยาลัย หรือ College ได้ทำการสำรวจพื้นที่ในปี ค.ศ. 1899

เรือจะนำท่านล่องชมทัศนีย์ภาพแสนงดงามของขุนเขาที่ลาดต่ำลงสู่ผืนน้ำ อีกทั้งธารน้ำแข็ง หรือกลาเซียร์ที่ส่งประกายระยิบระยับยามต้องแสงแดด เมื่อมองไล่ขึ้นไปตามสายธารน้ำแข็งท่านจะเจอะเจอกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาจนละลานสายตา

 • ในช่วงฤดูร้อนหากโชคดี ท่านจะได้พบกับวาฬหลังค่อม (Humpback Whale) ขนาด 40 ตัน แหวกว่ายหาอาหารในท้องน้ำคอลเลจฟจอร์ดนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

20.30 น. เรือมุ่งหน้าสู่ เมืองแอนเคอเรจ

หมายเหตุทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน

 • ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันพุธที่ 03 มิ.ย. 2558 แอนเคอเรจ

00.30 น. เรือสำราญ Coral Princess เข้าเทียบท่า Whittier ขณะที่ท่านยังคงพักผ่อนในห้องพักเคบินส่วนตัว

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Coral Princess

07.30 น. นำท่านลงจากเรือสำราญ Coral Princess ตรวจรับกระเป๋าเดินทางของท่าน ณ อาคารที่ทำการท่าเรือ Whittier จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองแอนเคอเรจ (Anchorage) เมืองแอนเคอเรจถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันเจมส์ คุ๊ก นักสำรวจชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1778 จากนั้น นักสำรวจชาวรัสเซียได้มาค้นพบอลาสก้าทางตอนใต้ในปี ค.ศ.1784 ซึ่งรัสเซียได้มีการติดต่อค้าขายและเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้

จนถึงปี ค.ศ.1867 รัสเซียได้ขายพื้นที่ครอบครองในอลาสก้าให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงิน 7,200,000 เหรียญ ทำให้อลาสก้าถูกผนวดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา

เหตุการณ์สำคัญที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์คือ ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1964 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 9.2 ริกเตอร์ สร้างความเสียหายต่อเมืองแอนเคอเรจอย่างใหญ่หลวง แผ่นดินไหวครั้งนั้นถูกเรียกขานว่า “The Good Friday Earthquake” ซึ่งเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

เมืองแอนเคอเรจ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอลาสก้า มีชนพื้นเมืองเป็นชาวเอสกิโม ซึ่งมีหน้าตาละม้ายคล้ายชาวเอเชีย มีภาษาเป็นของตนเอง และมีประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงหลงเหลือให้คนเอสกิโมเองได้ภาคภูมิใจ

นำท่านเข้าชม Alaska Native Heritage Centre ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับชนพื้นเมืองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา ชาวเอสกิโมจะมีกีฬาพื้นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันครั้งใหญ่ทุกปี ซึ่งมีวิดีโอประวัติความเป็นมา วิธีการละเล่นให้ดูกัน ส่วนเวทีด้านในจะมีการแสดงร้องรำทำเพลงและเล่นดนตรีแบบชนพื้นเมืองทั้งชายและหญิง มีการแต่งกายในแบบต่างๆ ส่วนด้านนอกจะเป็นทางเดินเส้นทางวงกลม แต่ละจุดจะมีเรื่องราวในการดำเนินชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ การปลูกบ้าน การแกะสลักต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นนักสู้และอดทนของชาวเอสกิโมที่ได้ฝ่าฟันเรื่องราวในชีวิตมาชั่วลูกชั่วหลาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ตลาดนัดกลางแจ้ง ซึ่งจะติดตลาดเฉพาะในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม ทุก ๆ วันพุธ 10 นาฬิกาไปจนถึง 21 นาฬิกา ท่านจะได้รับทั้งประสบการณ์และความเพลินเพลิน สินค้าบางชนิดท่านจะพบเห็นได้ที่ตลาดนัดแห่งนี้ แห่งเดียวเท่านั้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเลือกชม เลือกซื้อสินค้า ของฝาก สินค้าที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย หากเกิดหิวท่านก็สามารถเลือกซื้อ เลือกชมรสอาหารจากด่วนจากซุ้มขายอาหารต่าง ๆ มีทั้งอาหารไทย อัฟริกัน ปากีสถาน หรือเบอร์เกอร์อเมริกัน และ ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำนำท่านเช็คอินเข้าห้องพักโรงแรม

พักที่ หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 04 มิ.ย. 2558 แอนเคอเรจ – ซีแอตเติล – นาริตะ

03.00 น. นำท่านเดินทางจากโรงแรมที่พัก สู่สนามบินแอนเคอเรจ

06.00 น. ออกเดินทางไปสู่เมืองซีแอตเติล โดยเที่ยวบิน DL142

10.25 น. ถึงสนามบินซีแอตเติล แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

12.42 น. ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน DL0167

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันศุกร์ที่ 05 มิ.ย. 2558 นาริตะ – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ

14.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (NRT) ประเทศญี่ปุ่น แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

17.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน DL0584

22.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน อัตราค่าบริการ ช่วงเวลาเดินทาง 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 58

 • LOFT_ALASKA CRUISE
 • ประเภทห้อง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่1 และ 2) เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่3 และ 4) พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
 • ห้องไม่มีหน้าต่าง 139,990 122,990 134,990 36,500
 • ห้องมีหน้าต่าง 150,990 133,990 146,990 42,500
 • ห้องมีระเบียง 160,990 143,990 156,990 55,500

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน อัตราค่าบริการนี้รวม:

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์

2. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 2 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม

3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ

4. อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา

6. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ

7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน

8. ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

9. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ 7 ยูโร ต่อท่าน

10. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

11. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

12. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน อัตรานี้ไม่รวม:

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกำกับภาษี

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไขทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน:

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสำรองการเดินทางทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน:

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

กรณียกเลิกการเดินทางทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

หมายเหตุทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน:

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารคคืนค่าทัวร์ให้ได้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

เอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า:

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร ในกรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

5. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน

6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ เท่านั้น โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้าและย้อนหลัง 6 เดือน

8. หลักฐานการทำงาน

 • พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่ เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 • เจ้าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง
 • นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุทัวร์ล่องเรือสำราญอลาสก้า Alaska Cruise 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2558 เรือสำราญหรู Coral Princess Cruise สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ 11 วัน 9 คืน:

1. ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกับแนบเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่สถานฑูตด้วยตัวเองเท่านั้น ในกรณีของนักเรียนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา, หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังรับรองจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิย์ของบิดาหรือมารดา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดา (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น)

ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาแต่เดินทางไปกับญาติ ก็จำเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

Share
Published by
LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด