ทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน

ล่องเรือสำราญสู่เมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน ในเส้นทาง ซิวิตาเวคเคีย (โรม) – พาเลอร์โม – ลา วัลเลตตา – พาลมา เดอ มายอร์กา – บาร์เซโลนา – ซาโวนา – ซิวิตาเวคเคีย (โรม)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูครั้งหนึ่งในชีวิต กับการล่องเรือสำราญระดับโลกที่มีรูปลักษณ์น่าหลงไหล

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน

วันแรกของการเดินทาง (วันอาทิตย์) กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ซูริก – โรม

09.30 น. พร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสฯ (Swiss International Airlines) แถว G (ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 4) เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน กระเป๋าเดินทางเพื่อรับบัตรขึ้นเครื่องให้แก่ท่าน

12.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ LX 181

19.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ซูริก) ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ถึงสนามบินซูริก แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

21.05 น. ออกเดินทางจากซูริก โดยเที่ยวบินที่ LX 1734

22.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ประเทศอิตาลี) ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ถึงสนามบินฟุมิซิโน เลียวโอนาโด ดาร์วินซี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านโดยสารรถโคชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ NH MIDAS HOTEL หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง (วันจันทร์) โรม – ซิวิตาเวคเคีย – ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่พาเลอร์โม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 น. นำท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆของโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ชมด้านนอกของโคลีเซี่ยม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธของชาวโรมันสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 73 ซึ่งสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ผ่านชมโรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM) สถานที่ของนักปราชญ์ และนักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส แม็คซีมุส สนามแข่งรถศึกอันเกรียงไกร ผ่านชมพระราชวังคีรีนาลทำเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านชมนครรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN) ศูนย์กลางคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค และที่ประทับของพระสันตปาปา องค์ประมุขแห่งศาสนา ซึ่งกล่าวได้ว่าวาติกันเป็นประเทศเอกราชหรือรัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ มีประชากรประมาณ 900 คน มีทหารรับจ้างชาวสวิสฯ ราว 100 คน ทำหน้าที่เป็นองครักษ์ขององค์สันตะปาปา ทหารรับจ้างสวิสฯ นี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1506 การแต่งกายของทหารสวิสฯ มีเครื่องแบบที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล มีสถานีวิทยุวาติกัน ที่ทำการไปรษณีย์วาติกัน สถานีรถไฟวาติกัน ธนาคารวาติกัน และร้านค้าปลอดภาษีของตนเอง นอกจากนั้น ยังมีคุกและสำนักพิมพ์ของตนเองอีกด้วย

นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ (ST. PETER BASILICA) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฝีมือการออกแบบของไมเคิล แอนเจโล ถ่ายภาพกับทหารสวิสฯ ที่ทำหน้าที่เป็นราชองครักษ์ขององค์พระสันตะปาปา โดยงานการก่อสร้างวิหารเซนต์ปีเตอร์นั้นอยู่ภายใต้การบริหารงานของสันตะปาปาถึง 20 องค์ ใช้เงินในการก่อสร้างวิหารหลังนี้ราว 300 ล้านเหรียญ วิหารนี้ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งมีความกว้าง 240 เมตร ยาว 340 เมตร และสามารถจุผู้คนได้ถึง 250,000 คน มีเสาทั้งหมด 284 ต้น โดยเฉพาะตัวโดมของวิหารนั้น มีความสูง 136 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 ม. เสาหินโอบิลิสก์บริเวณใจกลางจัตุรัสมีอายุกว่า 2,100 ปี สูงประมาณ 25.5 ม.

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางจากโรงแรมไปชมน้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อขอให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก พร้อมกับอธิษฐานขอพรแล้วโยนเหรียญตามธรรมเนียมและประสบการณ์การมาเยือนน้ำพุที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) แหล่งนัดพบของชาวโรม ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่าง ๆ มากมาย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม มีสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมดัง อาทิ กุชชี่, อาร์มานี, พราด้า, หลุยส์ วิคตอง, มิซโซนี, เวอร์ซาเช่

อิสระให้เลือกชม เลือกซื้อ สินค้า ของที่ระลึก ของฝาก ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด

16.00 น. นำท่านเดินทางออกจากกรุงโรมสู่ซิวิตาเวคเคีย (Civitavecchia) ชุมชนหนึ่งของเขตลาซิโอในจังหวัดโรม และเป็นเมืองท่าบนทะเลไทร์เรเนียน (Tyrrhenian Sea) อยู่ห่างจากกรุงโรมทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร คิวิตาเวคเคียมีความหมายว่าเมืองโบราณ มีปราการไมเคิลแองเจโลที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนามว่า บรามานเต (Bramante) และถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องท่าเรือของโรมตามคำสั่งของสันตปาปาจูเลียส ที่2 (Pope Julius II) การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1535 ด้านบนซึ่งได้แก่หอคอยมาซชิโอ ทรง หกเหลี่ยม(Maschio Tower) ถูกออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล อันเป็นที่มาของชื่อปราการแห่งนี้ ปราการแห่งนี้มีกำแพงหนากว้างประมาณ 6 ถึง 7.60 เมตร เป็นป้อมปราการในยุคโรมันโบราณที่มีกองทหารประจำการไว้คอยป้องกันการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิ์ ต่อมาในปลาบศตวรรษที่ 15 วังที่ประทับได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้น ในชุมชนคิวิตาเวคเคียมีโบสถ์ในนิกายฟรานซิสกันที่ได้รับการปรับปรุงสร้างเสริมขึ้นในปี ค.ศ. 1610ด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อก-นิโอคลาสสิกจากโบสถ์เล็ก ๆ หลังเดิม

17.30 น. นำท่านสู่ท่าเรือฯ เพื่อดำเนินการเช็คอินตั๋วโดยสารเรือและกระเป๋าเดินทาง และรับบัตรขึ้นเรือ หรือ Cruise Card บัตรสำคัญที่ท่านต้องพกติดตัวตลอดการเดินทางบนเรือสำราญฯ บัตรนี้ใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นเรือสำราญ เป็นกุญแจเปิดเข้าห้องพัก และใช้แทนเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขณะท่านอยู่บนเรือสำราญฯ จากนั้นผ่านพิธีการขึ้นเรือ Costa Fascinosa เรือสำราญสุดหรูลำล่าสุดของ Costa Crociere

19.00 น. เรือสำราญฯออกเดินทางจากท่าเรือซาโวนาสู่ Marseille ประเทศฝรั่งเศส

*ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและอบรมเกี่ยวกับ Emergency Drill เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารเรือทุก ๆ ท่าน ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย

กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย และห้องอาหารกับเมนูซึ่งได้รับการรังสรรค์ที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้บนเรือสำราญ Costa Fascinosa ได้มีดังต่อไปนี้:

ห้องอาหาร Otto e mezzo Restaurant & Il Gattopardo

ห้องอาหารหลักที่จะจัดรอบการเสิร์ฟอาหารมื้อค่ำ 2 รอบ รอบแรกระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. รอบสองจะเริ่มให้บริการในเวลา 20.30 น. Club Fascinosa ห้องอาหารที่จะมีค่าใช้จ่ายกับเมนูอาหารตามสั่งในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

 • Samara Restaurant ห้องอาหารหรูหราที่จะมีค่าใช้จ่ายกับเมนูที่คัดสรรบรรดาเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีคุณภาพและรสชาติที่เลิศเลอBagdadCafé’บาร์ที่เสิร์ฟกาแฟ และช็อคโคแลต
 • Tulipano Nero Buffet Restaurantสำหรับท่านที่ไม่ปรารถนาที่จะต้องพิถีพิถันกับเครื่องแต่งกายเพื่อการรับประทานมื้อค่ำ ห้องอาหาร Tulipano Nero แห่งนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเอมอิ่มไปกับบุฟเฟและความหลากหลายของชนิดอาหารที่ท่านสามารถเลือกตักได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกปิ้งย่าง หรือกระทั่งแซนด์วิช
 • Panineria Grill เหมาะสำหรับผู้ซึ่งโปรดปรานกับอาหารประเภทฮ็อตดอก และแฮมเบอร์เกอร์ ณ ห้องPanineria Grill แห่งนี้มีให้ท่านเลือกสั่งรับประทานได้ตามความประสงค์

Entertainment ท่านสามารถหาความบันเทิงและความเพลิดเพลินให้ตัวท่านได้ที่:

 • Theater สถานที่จัดการแสดง และโชว์ต่าง ๆ โดยที่เรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
 • Casino หากท่านนึกสนุกอยากลองเสี่ยงโชควัดดวงดูบ้าง บนเรือ Costa Fascinosa ก็มีห้องกาสิโนไว้ให้ท่านเลือกเสี่ยงดวงกับเกมส์พนัน เช่น ตู้สล็อต โต๊ะไพ่ไม่ว่าจะเป็นบาคารา หรือ แบล็คแจ็ก แม้กระทั่งการเสี่ยงโชคกับเกมลูกเต๋าบนวงล้อหมุน หรือรูเล็ตDiscoห้องฟังเพลงและเต้นรำ
 • Cigar Bar ห้องสำหรับการสูบซิการ์ ยาเส้น หรือบุหรี่ พร้อมกับการจิบคอนยัค
 • Squok Club วีดีโออาร์เขต สำหรับความบันเทิงและเพลิดเพลินไปกับการชมวีดีโอ
 • Play Ground ห้องฉายภาพยนต์ระบบ 4 มิติ และห้องเล่นวีดีโอเกมส์ต่าง ๆ รวมทั้งเกมการเล่นกอล์ฟแบบไฮเทค ท่านสามารถทดลองนั่งและขับรถแข่งกรังปรีซ์ที่ได้จำลองโปรแกรมการแข่งความเร็วแสนตื่นเต้นระทึกใจ อีกทั้งสนุกสนานไปกับโต๊ะเล่น air hockey
 • Samsara Spa Wellness Centerศูนย์ฟิตเนส และบริการสปาเต็มรูปแบบ เรือนกระจกสำหรับการอาบแดด และห้องเสริมสวย

Passenger Services มี Wi-Fi packages ไว้ให้ท่านเลือกซื้อเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อ มีเจ้าหน้าแผนกต้อนรับคอยดูแลให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน มีห้องที่ทำการสำหรับการซื้อ/จองทัวร์บนฝั่ง หรือ Shore Excursion ศูนย์เวชกรรม ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ห้องภาพ หรือโฟโตช็อป ห้องสวดมนต์คาธอลิก ห้องประชุม หรือ Sala Faberge’ ห้องสมุด(หนังสือ) Della Rosa Library มุมอินเตอร์เนต ห้องเล่นไพ่ และแผนกซักรีด

The Aft Lido โรงภาพยนต์ขนาด 3,280 ตารางฟุต สำหรับท่านที่ชื่นชอบภาพยนต์คลาสิก เช่น Gone With the Wind ที่จะให้ท่านได้รับความผ่อนคลายไปพร้อม ๆ กับความบันเทิง ด้วยการลงแช่ในบ่อน้ำหมุน หรือ whirlpool tubs ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเล Blue Moon Lidoโรงภาพยนต์กับจอกว้าง 60 ตารางฟุตภายใต้หลังคาแก้วที่ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินไปกับภาพยนต์ และวีดีโอ

Ackqua Parkสวนน้ำ พร้อมสไลด์ และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ๆPools and Jacuzzisสระว่ายน้ำ 4 สระ ซึ่งมี 1 สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก และ 2 สระว่ายน้ำที่มีหลังคายืดหดได้ มีห้องจากุซซี 5 ห้อง พร้อม Hydro Massage BathsSports Courtมีลานสำหรับเล่นบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และอื่น ๆ

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

วันที่สามของการเดินทาง (วันอังคาร) พาเลอร์โม – ลา วัลเลตตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสำราญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

13.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองพาเลอร์โม (Palermo) เมืองหลวงของแคว้นซิซีลี (Sicily) และจังหวัดพาเลอร์โม (Palermo) เมืองที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัยกรรม และศิลปะการครัว ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 2,700 ปี พาเลอร์โมตั้งอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะซิซีลี ตรงบริเวณอ่าวพาเลอร์โมทะเลไทร์เรเนียน

เมืองพาเลอร์โมได้รับการก่อตั้งโดยชนเผ่าฟีนิเชียน (Phoenicians)ประมาณ 743 ปีก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกปกครองโดยชนชาวคาร์เธจ (Carthage) ก่อนที่จะถูกผนวกเข้ากับจักรวรรดิ์โรมัน และจักรวรรดิ์ไบเซนไทน์เมื่อกว่า 1,000 ปีที่ผ่านมา ในยุคการปกครองของกรีก ช่วงปี ค.ศ. 831 – 1072 ได้ขนานนามให้เมืองนี้ว่า Panormus แปลความว่า complete port ครั้นเมื่อตกอยู่ใต้การปกครองของอาหรับนามของเมืองที่ถูกเรียกขานได้เปลี่ยนเป็น Balarm ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองในปัจจุบัน ในกาลต่อมาระหว่างปี ค.ศ. 1130 – 1816 ชนเผ่านอร์แมนเข้ามายึดครองและสถาปนาให้เป็นอาณาจักรใหม่ในนามว่าอาณาจักรแห่งซิซีลี (Kingdom of Sicily) จนกระทั่งร่วมเป็นพันธมิตรและรวมกับอาณาจักร์แห่งเนเปิลส์ แล้วก่อร่างขึ้นเป็น Two Sicilies จนมาสิ้นสุดลงเมื่อได้บรรลุถึงการชาติอิตาลีสำเร็จในปี ค.ศ. 1860

14.00 น. นำท่านร่วมเดินทางไปกับทัวร์เสริมบนฝั่ง หรือ Shore Excursion ซึ่งจะนำท่านชมโบสถ์ Martorana โบสถ์อันที่เคารพบูชาของชาวเมืองเชื้อสายอัลบาเนียน เป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของช่วงเวลาต่างยุค ต่างสมัยที่ได้รับการสั่งสมไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ตลอดระยะเวลานับศตวรรษที่ผ่านมา

จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินสำรวจไปตามตรอกซอยของเมืองเก่าแก่ซึ่งจะทะลุสู่ Ballaro ตลาดกลางแจ้งที่โด่งดังของซิซีลี ศูนย์รวมของชาวซิซีเลียนและแหล่งรวมของอาหารการกิน ผลไม้เต้อมไปด้วยสีสันนานาชนิดถูกจัดวาไว้เชื้อชวนซื้อรับประทานยิ่งนัก ท่านจะได้กลิ่นฉุนของเครื่องเทศจากมุดใดมุมหนึ่ง และจะได้พบกับแผงขายปลา panella ที่จะจับได้ในบริเวณท้องน้ำที่ใสสะอาด ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยเสียงจอกแจกจอแจของภาษาท้องถิ่น บ้างร้องเชิญชวนให้ซื้อสินค้า บ้างก็ใช้สำนวนเล่นลิ้นโฆษณาขายของ ซึ่งเมื่อมองให้ซึ่งลงไปจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น และเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ลองสัมผัสประสบการณ์ที่หาดูได้ยากแห่งนี้ ต่อจากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านผละจากความจอแจของผู้คนแล้วเดินสู่บริเวณที่มั่งคั่งทางประวัติศาสต์เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้รากหมากดีเก่าแก่ในอดีตซึ่งปัจจุบันได้ตกทอดไปยังผู้สืบสายโลหิต คฤหาสน์แต่ละหลังดูเก่าคร่ำคร่าเมื่อมองจากภายนอก แต่หลังผนังตึกเหล่านั้นจะมีรูปลักษณ์เป็นเช่นไร?

ท่านจะได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติให้ได้มีโอกาสได้แวะเยือนเข้าสู่ภายในคฤหาสน์เพื่อจะได้มีโอกาสสำรวจศิลปะก่อสร้าง และการตกแต่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีตกาลซึ่งจะประจักษ์ต่อสายตาของท่าน อีกทั้งเจ้าบ้านจะเชื้อ

เชิญท่านลองลิ้มชิมอาหารในรสชาติซิซีเลียนแท้ ๆ A TASTE OF PALERMO EXC. 0231 duration 4 hours walking tour เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านกลับขึ้นสู่เรือสำราญ Costa Fascinosa

18.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa ออกจากพาเลอร์โมสู่เมือง ลา วัลเลตตา ประเทศมอลตา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่สี่ของการเดินทาง (วันพุธ) ลา วัลเลตตา – ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสำราญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

13.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองวัลเลตตา เมืองหลวงของประเทศมอลตาตั้งอยู่ตอนตะวันตก ของเกาะมอลตา วัลเลตตามีอาคารสถาปัตยกรรมของศตวรรษที่ 16 ลงมา สร้างในช่วงที่ปกครองโดยอัศวินเซนต์จอห์นแห่งเยรูซาเลม เมืองมีเอกลักษณ์พื้นฐานแบบสถาปัตยกรรมบาร็อก กับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือ เรเนซองส์ สถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก หรือ นีโอคลาสสิก และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ในบางพื้นที่ และถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่กับเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่เมืองวัลเลตตาก็ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการจากยูเนสโก เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980

14.00 น. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินจากท่าจอดเรือเพื่อไปใช้บริการของ Barrakka Lift ลิฟท์พาโนรามาที่จุผู้โดยสารได้ 21 ท่าน ซึ่งจะนำท่านไต่ความสูง 58 เมตรขึ้นไปชมสวนบาร์รักกาที่อยู่ด้านบนภายในเวลาประมาณ 25 วินาที สวนอัปเปอร์บาร์รักกา (The Upper Barrakka Gardens) เป็นสวนสาธารณะของเมืองวัลเลตา คู่กับสวนโลเออร์บาร์รักกา เป็นสวนที่ถูกตกแต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1775 บนป้อมปราการเซนต์ปีเตอร์ และพอล ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกำแพงเมือง ดังนั้นบริเวณระเบียงจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของท่าเรือ และเมืองเก่าทั้งสอง ได้แก่ Senglea และ Vittoriosaภายในสวนแห่งนี้มีการตกแต่งประดับประดาด้วยรูปหล่อปฏิมากรรมที่น่าสนใจ

จากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินไปชมโบสถ์เซนต์จอห์น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1577 โดยเหล่าอัศวินเทมปลาแห่งมอลตา (The Knights Templa of Malta) และเป็นที่เก็บรักษาภาพการตัดศีรษะเซนต์จอห์น (The Decapitation of St John) ที่วาดโดย Caravaggio

ต่อจากนั้นไกด์ฯจะนำท่านไปชม Malta 5D Show ซึ่งท่านจะได้รับทั้งความเพลิดเพลินในการชมเกาะมอลตาในรูปแบบ 3 มิติ บนเก้าอี้ที่เคลื่อนไหวได้ บางช่วงบางตอนจะมีน้ำกระเซ็นมาโดนท่านเสมือนว่าท่านอยู่เหตุการ์นั้น ๆ จริง บางครั้งจะรู้สึกเหมือถูกลมที่พัดกระโชกมาโดน และอาจจะมีอะไรมาสะกิดขาท่าน จะเป็นประสบการ์ที่มิอาจลืมเลือน

หลังจากนั้นนำท่านเดินกลับไปโดยสารลิฟท์ลงสู่บริเวณท่าเรือ Lascaris ด้านล่าง ซึ่งจะมีร้านค้าขายเครื่องประดับ เครื่องเงินสเตอร์ลิง และร้านค้าต่าง ๆ อิสระให้ได้มีโอกาสเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึกของฝาก ก่อนที่จะนำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ Costa Fascinosa

STROLLING IN LA VALLETTA & CINEMA 5D EXPERIENCE EXC. 1730 duration 3 hours 30 minutes walking tour

18.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa ออกจากลา วัลเลตตาล่องสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่ห้าของการเดินทาง (วันพฤหัสบดี) ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – พาลมา เดอ มายอร์กา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสำราญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่หกของการเดินทาง (วันศุกร์) พาลมา เดอ มายอร์กา – บาร์เซโลนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรูของ COSTA ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายบนเรือสำราญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

13.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาท่าเรือทั้ง 5 ของเกาะบาเลียริก (The Balearic Islands) ของประเทศสเปน เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณกลาง ตรงเมืองหน้าถนนเก่าแก่ทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นถนนคนเดินของเมืองเก่า

14.00 น. ให้ท่านได้มีโอกาสทำความรุ้จักเมืองพาลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) เมืองหลวงและเมืองหลักของหมู่เกาะบาเลียริก ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งด้านใต้ของเกาะมายอร์กาบริเวณอ่าวพาลมา เมืองที่มีความงดงามของวิวทิวทัศน์ และอุดมด้วยศิลปะเก่าแก่ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหรับที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติโมรอกโค นำท่านชมพระราชวัง Almudiana, พระราชวัง La Lonja และวิหารแห่งเมืองพาลมาสถาปัตยกรรมโกธิก ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1203 บนพื้นฐานของมัสยิดโบราณ

จากนั้นท่านจะได้ไปชมปราสาทเบวิเดอร์ (Castle of Bellveder) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 123 เมตร ณ ที่นั้นจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวพาลมาที่สวยงาม ให้ท่านได้มีโอกาสบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

ต่อจากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำท่านสู่โรงละคร Son Amar เพื่อชมโชว์ศิลปะการแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นมรดกสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ท่านจะได้ชมระบำฟลาเมนโก (Flamenco) ในเรื่อง SON AMAR PASION ซึ่งจะสะท้อนเรื่องราวของความรัก และ ความพิศวาส จากนักแสดง นักเต้นมืออาชีพที่โดดเด่น ซึ่งจะทำให้เพลิดเพลินไปกับการแสดงที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง พร้อม ๆ กับได้ทดลองลิ้มชิมทาปาส (Tapas) และกลั้วคอด้วย Sangria เครื่องดื่มท้องถิ่นปรุงจากไวน์ผสมน้ำเชื่อมและผลไม้ฝานเป็นแผ่นบาง ท้ายสุดของโปรแกรมทัวร์เสริมบนฝั่งนี้และคงจะขาดไปไม่ได้ ท่านจะมีโอกาสได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก ของฝาก ก่อนที่จะกลับขึ้นเรือสำราญ Costa Fascinosa

PASION SHOW AT THE SON AMAR MANOR HOUSE EXC. 0988 duration 4 hours

19.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa ออกจากพาลมา เดอ มายอร์กา สู่เมืองบาร์เซโลนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (วันเสาร์) บาร์เซโลนา – ซาโวนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

08.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบ Port of Barcelona ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาเกือบ 2000 ปี เป็นหนึ่งในเมืองท่าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญยิ่งเมืองหนึ่งของยุโรป บาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองหลวงของแคว้นคาตาลุญญา เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ทั้งในด้านขนาดของพื้นที่และประชากรของประเทศสเปน บาร์เซโลนาตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรไอบีเรีย มีภาษาการสื่อสารท้องถิ่นเรียกว่าภาษาคาตาลัน พร้อม ๆ กับการใช้ภาษาสเปน

บาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่าง ๆ หลายครั้งรวมทั้งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1640 บาร์เซโลนามีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สำคัญมากมาย อาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนชื่ออันโตนิโอ เกาดี (Antonio Gaudi) ในสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่ดูแปลกประหลาด เป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ในปี ค.ศ. 1992 เมืองบาร์เซโลนาได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 22 โดยที่ในอดีตเมื่อปี ค.ศ. 1888 ได้เคยจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ World’s Fair ด้วย

09.00 น. นำท่านเดินสำรวจเมืองบาร์เซโลนา ซึ่งจะเป็นทัวร์ที่จะพาท่านเดินลัดเลาะชมสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาทั้งความเพลิดเพลิน และการสำรวจ เรียนรู้เจาะลึกในรูปแบบที่ทัวร์ด้วยการนั่งรถบัสเที่ยวชมไม่อาจทำได้ ท่านจะมีโอกาสได้ชมสถนมี่สำคัญ ๆ ในบริเวณ Born Quarter เช่น Music Palace โบสถ์ซานตา มาเรีย เดล มาร์ จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินต่อไปยัง Gothic Quarter ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ บริเวณซึ่งเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยที่ถนนหนทางลาดปูด้วยกรวดก้อนโต หรือ cobbled stones จะเป็นทัศนย์ภาพมุมมองที่มีความขลังอยู่ในตัว ในเส้นทาง

ต่อจากนั้นท่านจะพบตัวเองอยู่ ณ บริเวณ Sant Jaume Square ศูนย์กลางการปกครองของเมืองบาร์เซโลนา และท่านจะพบกับชุมชนชาวยิว ณ Placa del Rei และสิ่งที่ท่านได้พบเห็นตรงหน้าท่านที่ Felip Neri Square จะเป็นภาพสะท้อนนึกย้อนไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งสงครามกลางเมืองสเปน (the Spanish Civil War) เมื่อเครื่องบินของฝ่ายฟาสซิสต์ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายล้าง ทำให้ 42 ชีวิตต้องสูญเสียไปซึ่งมีเด็ก ๆ จำนวนไม่น้อยรวมอยู่ด้วย

หลังจากนั้นไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินสู่ La Rambla Boulevard บริเวณซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดรวมพลของเหล่านักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกและเป็นที่ตั้งของตลาดนานาชาติ ท่านจะพบแหล่งของร้านอาหารที่ La Boqueria ซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดไว้บริการไม่ว่าจะเป็นผลิตผลจากคาตาลัน (Catalan) หรือ สเปน

ท่านมีโอกาสที่จะเลือกซื้อแฮมท้องถิ่นนามว่า jamon de bellota หรือใส้กรอกยอดนิยมที่เรียกขานกันว่า chorizo แม้กระทั่งเนยแข็งเช่น Mato และ Manchego ผลไม้จากทุกมุมโลกก็มีโอกาสได้พบเห็นได้ที่นี่

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ Costa Fascinosa

WALKING TOUR THROUGH THE OLD TOWN EXC. 009B duration 3 hours walking tour

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

14.30 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa ออกจากบาร์เซโลนา สู่เมืองซาโวนา ประเทศอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันที่แปดของการเดินทาง (วันอาทิตย์) ซาโวนา – คิวิตาเวคเคีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

10.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าซาโวนา (Savona) เมืองท่าทางทะเลอีกเมืองหนึ่งของแคว้นลิกูเรีย ซาโว

นาเคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตเหล็กที่สำคัญของประเทศอิตาลี มีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า โรงหล่อผลิตเรือเดินสมุทร และงานการรถไฟ ซาโวนาในอดีตกลาลนั้นมีการผลัดเปลี่ยนผู้ครอบครองและปกครองเมืองอยู่เนือง ๆ โดยที่ประมาณปี ค.ศ. 640 พวกลอมบาร์ดได้บุกทำลาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1528 ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเจนัว แต่กลับตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1805 – 1815

11.00 น. นำท่านร่วมเดินเท้าไปกับโปรแกรมทัวร์เสริมบนฝั่งในเมืองสุดท้ายก่อนที่จะกลับสู่ซิวิตาเวคเคีย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะนำท่านเดินไปชมสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ และนำท่านแวะชมป้อมปราการ Priamar ซึ่งเป็นที่คุมขัง กุยสิเป การิบัลดิ (Guiseppe Garibaldi) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1542 จากนั้นเดินสู่ย่านกลางเมืองเพื่อไปชม Pinacoteca Civica แกลเลอรี่ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงภาพวาด Madonna and child ของ Taddeo di Bartolo ภาพวาดของปิคาโซส์ รวมทั้งเซรามิก ในสมัยศตวรรษ ที่ 14 – 15

ต่อจากนั้นนำท่านโดยสารรถโคชเพื่อไปชมโรงงานเซรามิกที่เก่าแก่ที่สุดของ Albissola นำท่านชมหัตถกรรมงานฝีมือในการปั้นแต่งเซรามิกสีฟ้า ขาว ตามหลักศิลปะ Albissola เก่าแก่

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือเมืองซาโวนา

ALBISSOLA MARINA & SAVONA EXC. 0388 duration 4 hours

กลางวัน อิสระที่จะเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยระหว่างทัวร์บนฝั่ง โดยจะมอบเงินสดให้ท่านละ 20 ยูโร

17.30 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa ออกจากซาโวนาสู่ซิวิตาเวคเคีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

หมายเหตุ

 • ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้าของการเดินทาง (วันจันทร์) ซิวิตาเวคเคีย – โรม – สุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Costa Fascinosa

09.00 น. เรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าคิวิตาเวคเคีย

10.00 น. ผ่านขั้นตอนพิธีการลงจากเรือ รับกระเป๋าเดินทาง จากนั้นโดยสารรถบัสสู่สนามบินมิลาน มาลเพ็นซา

เช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน และกระเป๋าเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกฯ ตามอัธยาศัย

14.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมิลาน มาลเพ็นซา โดยเที่ยวบินที่ LX1737

16.35 น. ถึงสนามบินซูริก แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

17.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินซูริก โดยเที่ยวบินที่ LX180

วันที่สิบของการเดินทาง 14 เม.ย. 58 สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

09.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน)

ช่วงเวลาเดินทาง 5 – 14 เม.ย. 58

 • LOFT_MEDITERRANEAN CRUISE
 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่1 และ 2) เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่3 และ 4) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 115,990 102,990 109,990 30,000
 • ห้องแบบมีหน้าต่าง 123,990 110,990 117,990 35,000
 • ห้องแบบมีระเบียง 135,990 122,990 129,990 47,000

ช่วงเวลาเดินทาง 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 58

 • LOFT_MEDITERRANEAN CRUISE
 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่1 และ 2) เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่3 และ 4) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 111,990 100,990 105,990 27,000
 • ห้องแบบมีหน้าต่าง 119,990 106,990 113,990 32,000
 • ห้องแบบมีระเบียง 131,990 118,990 125,990 44,000

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน อัตราค่าบริการนี้รวม:

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินสวิสฯ

2. ค่าห้องพัก Inside Cabin บนเรือสำราญ Costa Fascinosa 7 คืน

3. ค่าห้องพักโรงแรมในกรุงโรม 1 คืน

4. พาหนะรถรับส่งจากสนามบิน-ท่าเรือ และท่าเรือ-สนามบิน ในกรุงโรม

5. ทัวร์โรม และทัวร์เสริมบนฝั่งเมื่อเรือสำราญ Costa Fascinosa เข้าเทียบท่าเรือเมืองต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการฯ

6. อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

7. เจ้าหน้าที่คนไทยร่วมเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน

9. ทิปพนักงานบนเรือ วันละ 8.50 ยูโร ต่อท่าน

10. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

11. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

12. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน อัตรานี้ไม่รวม:

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกำกับภาษี

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไขทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน:

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าบริการ หรือยกเลิก หรือ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสำรองการเดินทางทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน:

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำท่านละ 30,000บาท สำหรับการสำรองที่นั่งสายการบิน และห้องพักฯ ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

หมายเหตุทัวร์ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 5 – 14 เมษายน, 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 ทัวร์ครูซ เรือสำราญ Costa Fascinosa 10 วัน:

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าบริการให้ท่านได้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม เรือสำราญ และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

7 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

7 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

7 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

7 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

7 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด