ทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG

 • ทัวร์โตเกียว – วัดอาซากุซะ – โตเกียว สกายทรี
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) หรือ โตเกียว ดีสนีย์ ซี (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท)
 • ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ – ซานริโอ พูโรแลนด์ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
 • ไร่สตรอเบอร์รี่ – ทะเลสาบฮามานะ รถไฟด่วนชินคันเซน – เมืองนาโงย่า
 • ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ – ทัวร์เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – วัคโยมิสึ
 • ทัวร์โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้ง หรือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท) หรือ ปราสาทฮิเมจิ
 • ทัวร์โกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – สวนเมอริเคน – โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์
 • ทัวร์โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
 • พร้อมรับปลั๊กสำหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก / WIFI ON BUS

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ อาหาร – / – / –

10.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 3เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง

13.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 660

21.10 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮาเนดะ เอ็กเซล โตคิว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายภาพ)

อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท)

หรือ โตเกียว ดีสนีย์ ซี (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ อาหาร เช้า / – / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

นำท่านสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียวมีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้ บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17

พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่งช้อปปิ้งให้กับท่าน หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

หากท่านใดต้องการ เข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท

***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ ได้เสกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่นี้ขึ้นมา ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอสดิสนีย์ ที่มาปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนัลดักก์ พร้อมให้ท่านได้เก็บประสบการณ์อันแสนประทับใจกับการถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนดัง และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกแบ่งเป็น 7 โซน คือ 1.โซน World Bazaar โซนนี้ส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันแบบไม่อั้น, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่า เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Pirate of the Caribbean, 3.โซน Western land โซนดินแดนแห่งโลกตะวันตก เครื่องเล่นที่แนะนำคือ Big Thunder Mountain, 4.โซน Critter Country เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน Toontown ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์, 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น

หรือ

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่งช้อปปิ้งให้กับ

ท่าน หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์ซี

หากท่านใดต้องการ เข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ ซี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท

***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***

สวนสนุกเปิดใหม่ล่าสุดของดิสนีย์เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเลการจำลองภาพในอดีตของเมืองท่าทางตอนกลางของยุโรป อเมริกาในต้นยุคศตวรรษที่ 20 โตเกียวดีสนีย์ ซี แบ่งออกเป็น 7 โซน ดังนี้

1. Mediterranean Harbor เที่ยวอ่าวเมดิเตอร์เรเนียน

2. American Waterfront เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Tower of terror

3. Port Discovery เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Strom Rider

4. Mysterious Island เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Journey to the Center of the Earth 20,000 leagues Under The Sea

5. Lost River Delta เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Indiana Jones Adventure : temple of the Crystal Skull

6. Arabian Coast เข้าสู่เมืองอินเดีย เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Sinbad’s seven Voyages และ The Magic lamp Theater ดูภาพยนตร์ 3 มิติ ประกอบกับละครเวที

7. Mermaid Lagoon ที่น่าจะเข้าชมจะเป็น Mermaid Lagoon Theater ซึ่งเป็นละครเวที

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านสนุกสนานท้าทายความมันส์ อิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกกันอย่างต่อเนื่อง หรือ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวกันอย่างเพลิดเพลินกันต่อ

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆ) เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย พร้อมนำท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน..ให้ท่านอิสระซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชินจูกุ วอชิงตัน หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ซานริโอ พูโรแลนด์ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ชม

การแสดงและเครื่องเล่นอันหลากหลายอาทิ MARCHEN THEATER เพลิดเพลินกับดนตรีจากพี่เหมียว HELLO KITTY, LEGEND OF GOAL การต่อสู้ของเจ้าหญิง จากสัตว์ประหลาดที่น่าตื่นเต้น บนพื้นที่สามารถหมุนได้ 360 องศา FAIRLYLAND THEATER สนุกกับการแสดงของผองเพื่อนในป่าลึก, PURO ADVENTURE ตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นที่นำท่านไปตามหาความเป็นมา กำเนิด PUROLAND, DISCOVERRY THEATER พบกับการต่อสู้อันแสนน่ารักระหว่าง BAD BADTZ MARU และ HELLO KITTY , TIME MACHINE OF DREAM ผจญภัยไปในเมืองแห่งความฝันกับภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้ท่านสนุกสนานเหมือนได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง , KITTY’S HOUSE นำท่านไปสัมผัสตัวจริงของพี่เหมียวคิตตี้และเยี่ยมชมห้องที่แสนน่ารัก พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

(หมายเหตุ…..เนื่องจากซานริโอ พูโรแลนด์เป็นผู้กำหนดวันหยุด ดังนั้นหากวันที่เข้าตรงกับวันหยุดของทางซานริโอ พูโรแลนด์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะนำท่านท่องเที่ยวชมเมืองโตเกียว หรือ ช้อปปิ้งในโตเกียวแทน)

นำท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้หากท้องฟ้าสดใส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้ท่าน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงามงาม ที่นี่ในอีกมุมหนึ่งของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท้อนลงสู่เบื้องน้ำลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้

นำท่าน นั่งกระเช้า เพื่อเข้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี

นำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกกับเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์ดัง และพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟูจิ โนโบ หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ทะเลสาบฮามานะ

รถไฟด่วนชินคันเซน – เมืองนาโงย่า อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขอนำท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ที่เสิร์ฟพร้อมนมข้น ให้ท่านได้ทานกันอย่างเต็มอิ่มจุใจแบบไม่อั้น ท่านจะได้ลิ้มรสความหอมหวาน สด อร่อย กับสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ แบบปลอดสารพิษ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากสตรอเบอร์รี่สดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นขนมพายสตรอเบอร์รี่เลื่องชื่อ, เวเฟอร์, แยมสตรอเบอร์รี่, สตรอเบอร์รี่อบแห้ง, โมจิใส้สตรอเบอรี่ และอื่นๆ อีกมากมายที่ทำจากสตรอเบอร์รี่ พร้อมให้ท่านได้เรียนรู้กรรมวิธีในการปลูกสตรอเบอร์รี่ลูกโต และรสหอมหวานอร่อยของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดเชิญท่านชม พร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว

นำท่านสู่ สถานีรถไฟมิกาว่าอันโจ เพื่อทดลองขึ้น รถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีนาโงย่า (สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนาโงย่า คลาสเซิ้ล หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ

วัดโยมิสึ – เมืองโอซาก้า อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ วัดโทไดจิ หนึ่งในมรดกโลกของเมืองนารา สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.743 หน้าวัดมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า นันไดมง สร้างขึ้นใน ปี 1199 มีเสาไม้ 18 ต้น รองรับโครงสร้างหลังคาไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งจะมีลวดลายแกะสลักจากงานไม้ที่วิจิตรตระการตา เนื่องจากรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมในยุคคามาคุระ ตัวอาคารของวัดเป็นวิหารไม้ ที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือ พระไวโรจนพุทธ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจ้าทั้งห้า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริด ขนาดใหญ่สูงถึง 16 เมตร และ มีน้ำหนัก รวมมากกว่า 500 ตัน ตัววิหารไม้แห่งนี้เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งแต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 เพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางที่หาดูได้ยากนับร้อยที่อาศัยอยู่ภายในวัดตามธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบริวารของเทพเจ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังก่อตั้งเฮย์อันเคียวใน ปี 794 และเป็นที่พักอาศัยของพระจักรพรรดิ มากว่า 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนได้รับการประกาศให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกโลก และที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผู้คนมากมายให้ความสนใจมาถ่ายทำภาพยนต์ อาทิ เรื่อง MEMORIAL OF A GEISHA

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ . 1955 หลังจากที่ได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท…โดยรอบปราสาทมีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสน สวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของปราสาทในมุมต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรียกว่า “วัดน้ำใส” ก็เนื่องมาจากมีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำ 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้ดื่มน้ำ 3 สายนี้ มีความเชื่อว่าหากเลือกดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายที่สองร่ำรวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนี้ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วัด เรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ำชา” เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของ ชาเขียว ของที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ จำพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโอซาก้า ไดอิชิ หรือเทียบเท่า

วันที่หก อิสระช้อปปิ้ง หรือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท) หรือ ปราสาทฮิเมจิ – เมืองโกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – สวนเมอริเคน

โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ถ่ายภาพ) – เมืองโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – อิออน – สนามบินคันไซ อาหาร เช้า / – / –

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือ เดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

นำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปนโดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยให้คำแนะนำเส้นทางให้กับท่าน

หากท่านสนใจต้องการ เข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,400 บาท

***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ตื่นเต้นระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบด้วยเครื่องเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน / 2.โซนฮอล์ลีวูด มีเครื่องเล่น ผจญภัยกับอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเครื่องเล่น Back to the Future, แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปปี้ สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเครื่องเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิล์ด / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเครื่องเล่น จอว์ / 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกที่มีให้ท่านเลือกซื้อสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทักทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นมากมายตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปปิ้ง สินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง

หรือ

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น โดยอีก 2 แห่งคือ ปราสาทมะสึโมะโตะ และปราสาทคุมะโมะโตะ และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมะจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ภูมิภาคคันไซ

จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งรวมความบันเทิง ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ เป็นแหล่งรวบรวมคาเฟ่ และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่แห่งหนึ่งของโกเบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ สวนเมอริเคน เป็นสวนที่ตั้งอยู่ริมน้ำเคยถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวมาแล้วแต่ได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโกเบ

นำท่านเก็บภาพความงดงามของวิวทิวทัศน์บรรยากาศของ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ด้านล่าง) ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1963 มีความสูง 108 เมตร…ให้ทุกท่านอิสระกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพง ตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนและที่นี่ก็เป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคันไซ แอร์พอร์ต วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / – / –

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

11.45 น. เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623

04.20 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG

 • 10 – 16 เมษายน 2558

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG อัตราค่าบริการ

 • LOFT-JP6-6
 • อัตราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว
 • ผู้ใหญ่ 79,900 50,900
 • เด็กมีเตียง 74,900 47,900
 • เด็ก ไม่มีเตียง 66,900 40,900
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 10,900

***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป***

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2557 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

หมายเหตุทัวร์ญี่ปุ่น 2015 สงกรานต์ 10-16 เมษายน 2558 ทัวร์โตเกียว ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์ฮิเมจิ ทัวร์โกเบ ทัวร์โอซาก้า ไฟล์ทกลางวัน 7 วัน 6 คืน การบินไทย TG

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610