ทัวร์ฝรั่งเศสเจาะลึก 10 วัน 2017 ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 ทัวร์โมโนฝรั่งเศส ปารีส เมลัน โบน โว เลอ วีกงต์ อานซี ปราสาทอานซี ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ชาโมนิกซ์ มัลลูส กอลมาร์ สทราชบูร์ก แม็ส น็องซี ทรัว แร็งส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน วิหารแห่งแร็งส์ ฟงแตนโบล พระราชวังฟงแตนโบล ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต สายการบินเอมิเรตส์ EK

บาโต ปารีเซียง ล่องเรือ ผ่านหอไอเฟล (Eifel Tower) bateaux parisiens ปารีส ฝรั่งเศส Paris, France

LOFT-RC-34_FRANCE & ALPS 10 DAYS

“เยี่ยมชมเมืองชนบทตามท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ลัดเลาะไปยังดินแดนแห่งน้ำองุ่นเลิศรส เพลิดเพลินกับการชมสิ่งล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมที่ประกอบกับธรรมชาติอย่างลงตัวและงดงาม รวมไปถึงวิวทิวทัศน์อย่างไร้ขีดจำกัดกับยอดเขาที่เปรียบเสมือนหลังคาของทวีปยุโรป เพราะที่นี่คือ ฝรั่งเศสและเทือกเขาแอลป์”

โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศสเจาะลึก 10 วัน 2017 ทัวร์แกรนด์ฝรั่งเศส กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 ทัวร์โมโนฝรั่งเศส ปารีส เมลัน โบน โว เลอ วีกงต์ อานซี ปราสาทอานซี ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ชาโมนิกซ์ มัลลูส กอลมาร์ สทราชบูร์ก แม็ส น็องซี ทรัว แร็งส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน วิหารแห่งแร็งส์ ฟงแตนโบล พระราชวังฟงแตนโบล ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต สายการบินเอมิเรตส์ EK

วันที่หนึ่ง กรุงเทพมหานคร – ดูไบ

นำท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิตามเวลานัดหมายของหัวหน้าทัวร์ที่จะนำคณะเดินทาง ที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเอมิเรตส์ ประตู 9 แถว T จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์และโหลดสัมภาระให้เรียบร้อยโดยแยกตามครอบครัว เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังสนามบินดูไบด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “สายการบินเอมิเรตส์” โดยไฟลท์ EK373 เวลา 21.25 – 00.50 (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – เมลัน – โบน

ถึงสนามบินดูไบเวลา 00.50 รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศสโดยไฟลท์ EK071 เวลา 04.05 – 09.25 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ได้สัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่เมืองเมลัน ทางทิศใต้ของกรุงปารีส

เพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โว เลอ วีกงต์” คฤหาสน์หรูหราของอดีตเสนาบดีคลังในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างชื่อและแสดงความโอ้อวดฐานะแก่ชาวเมือง ซึ่งสุดท้ายถูกจับและริบทรัพย์สิน เนื่องจากสร้างความไม่พอพระทัยแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อย่างมาก ทำให้พระองค์ดำริสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ในภายหลัง เพื่อให้ยิ่งใหญ่กว่าและสวยงามกว่าที่คฤหาสน์วีกงต์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองโบน ภูมิภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ระยะทาง 300 กิโลเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Beaune หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม โบน – อานซี – ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่เมืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง “อานซี” เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ ระยะทาง 250 กิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เยี่ยมชมเมืองอานซี เมืองตากอากาศริมทะเลสาบอานซี ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาวอย เมืองแถบนี้มีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงาม โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง มีแม่น้ำทุยและคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางเมืองเก่า จนได้รับฉายาว่า “เวนิส แห่งฝรั่งเศส” ที่มีศิลปะเฉพาะตัวในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 – 16 รวมไปถึงปราสาทเก่าแก่ของเจ้าเมืองอย่าง “ปราสาทอานซี” อิสระเก็บภาพความประทับใจของเมือง และเดินทางต่อไปยังเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Chamonix les Bossons หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ชาโมนิกซ์ – เอกุยย์ ดู มิดี – ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี ยอดเขาสูงบริเวณหมู่บ้านชาโมนิกซ์ โดยมีความสูงอยู่ที่ 3,842 กิโลเมตร คณะจะต้องขึ้นกระเช้าไปด้านบน เพื่อไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านชาโมนิกซ์ และหมู่บ้านโดยรอบได้อย่างสวยงาม อิสระนำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมวิวบนยอดเขา เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับลงไปยังหมู่บ้านชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระนำท่านเดินช้อปปิ้ง เดินเล่นที่เมืองชาโมนิกซ์ เก็บภาพความประทับใจของเมือง และบรรยากาศของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ในรูปแบบชนบทของเมืองบริเวณเทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า “ชาเล่ต์”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Chamonix les Bossons หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ชาโมนิกซ์ – มัลลูส – กอลมาร์ – สทราชบูร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่บริเวณภูมิภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แคว้นอาลซัส เมืองบริเวณพรมแดนในแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ ซึ่งติดกับประเทศเยอรมนี โดยแวะพักที่เมืองมัลลูสและเก็บภาพกับจัตุรัสรียูเนี่ยน เมืองมัลลูสถือเป็นเมืองเริ่มต้นของเส้นทางไวน์ของแคว้นอาลซัส ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เมือง ได้แก่ มัลลูส กอลมาร์ และสทราชบูร์ก ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ และส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ขาว ซึ่งมีฉากหลังเป็นเนินเขาสลับของเทือกเขาโวจส์ อย่างสวยงาม (ระยะทาง 305 กิโลเมตร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมืองกอลมาร์ เมืองหลวงแห่งแคว้นอาลซัส เป็นเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโดนเด่นในรูปแบบเรอเนสซองซ์ เมืองนี้มีมนต์เสน่ห์ของยุคเก่าอยู่มาก โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่า “ลิตเติ้ล เวนิส” โดยถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งมีลำคลองและบ้านเรือนเก่าแก่ตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามน่ารัก และอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของเมืองกอลมาร์ เมื่อได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสทราชบูร์ก โดยถือเป็นเมืองหลวงของประเทศในสหภาพยุโรปอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Strasbourg Centre Petite France หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก สทราชบูร์ก – แม็ส – น็องซี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินสำรวจเมืองเก่าสทราชบูร์ก เมืองมรดกโลก บริเวณเกาะกลางน้ำที่เรียกว่า “กร็องดีล” โดยเริ่มกันที่บริเวณชุมชนริมน้ำย่าน “ลิตเติ้ลฝรั่งเศส” ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่รูปแบบเรอเนสซองซ์ จากนั้นเดินไปเก็บภาพที่จัตุรัสกลางเมืองเครแบร์ และตรงต่อไปยังบริเวณมหาวิหารประจำเมืองอย่าง “มหาวิหารสทราชบูร์ก” ถือเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11 – 15 ในรูปแบบโรมาเนสก์และกอธิค เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโลกในช่วงยุคกลาง และยังเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 19 อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่เมืองแม็ส อดีตเมืองหลวงเก่าของชุมชนชาวเซลต์ อายุกว่า 3,000 ปี รวมไปถึงเมืองหลวงแห่งแคว้นออสตราเซียของอาณาจักรแฟรงก์ ในช่วงสมัยหลังกรุงโรมแตก นำท่านชมโบสถ์อายุเก่าแก่กว่า 1,600 ปี สร้างในสมัยโรมัน

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองน็องซี เมืองหลวงสำคัญของแคว้นลอแรนส์ อาณาจักรแฟรงก์ในอดีต นำท่านถ่ายบริเวณจัตุรัสสตานิสลาส ประกอบไปด้วยศาลากลางเมืองและประตูชัยเมืองน็องซี สร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เหมาะแก่การเก็บภาพบรรยากาศของเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Nancy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด น็องซี – ทรัว – แร็งส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองทรัว ระยะทาง 188 กิโลเมตร อดีตเมืองสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องแชมเปญ เช่น ชองปาญ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชมเมืองทรัว เมืองเก่าแก่ที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการเคลื่อนพลในสมัยโรมัน ที่ตัดตรงตั้งแต่กรุงโรมไปยังอาณาจักรบริทาเนียอย่าง “ถนนอากริปปา” เริ่มเดินสำรวจที่จัตุรัสใจกลางเมืองอันเงียบสงบ รวมไปถึงบรรยากาศน่ารักของย่านถนนคนเดิน “โมเอ่” ที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ มีโบสถ์เก่าแก่อย่างโบสถ์เซนต์ เออบัน จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายภาพและเดินเล่นช้อปปิ้ง และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองแร็งส์ ระยะทาง 148 กิโลเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Reims Tinqueux หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด แร็งส์ – ปารีส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเยี่ยมชมเมืองแร็งส์ เมืองที่มีความสำคัญต่อประเทศฝรั่งเศสทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เริ่มด้วยการชมมหาวิหารแห่งแร็งส์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับจัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ฝรั่งเศสเกือบทุกพระองค์ โดยใกล้กันนั้นจะเป็นพระราชวังโต (Tau) ไว้สำหรับการประทับเพื่อรอทำพิธีขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ในอดีต และหลังจากนั้นอิสระนำท่านช้อปปิ้ง เดินเล่นที่ถนนคนเดินย่านเขตเมืองเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องเรือ Bateaux Parisiens ปารีส ฝรั่งเศส France

 

เดินทางสู่เมืองปารีส เมืองหลวงแห่งประเทศฝรั่งเศส ระยะทาง 144 กิโลเมตร เพื่อนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซน ชมความงามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำแซน ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งล้ำค้า

ทัวร์ปารีส ตามหาโมนาลิซ่า...ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Musee du Louvre) ประเทศฝรั่งเศส

และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ตเทอดาร์ม เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า ฟงแตนโบล – เยี่ยมชมปารีส – ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่เมืองฟงแตนโบล เพื่อเยี่ยมชมพระราชวังฟงแตนโบล พระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยถือเป็นพระราชวังของสะสมของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 มีความสวยงามอลังการในรูปแบบเรอเนสซองซ์ บาโรกและแบบแมนเนอร์ริสม์ ถือเป็นผลงานออกแบบชั้นนำของโลกในสมัยนั้น ทำให้พระราชวังฟงแตนโบลได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

galeries lafayette haussmann paris

อิสระช้อปปิ้งกับร้านค้าปลอดภาษี รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าที่โด่งดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินค้าแบรนด์เนม และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินอลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ ไฟลท์ EK076 เวลา 21.50 – 06.30 น. และไฟลท์ EK372 เวลา 09.40 – 19.15 น. ไปยังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพโดยไฟลท์ EK372 เวลา 09.40 – 19.15 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทาง

 • 23 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560
 • 07-16 ก.ค. 2560
 • 11-20 ส.ค. 2560
 • 22 ก.ย.– 1 ต.ค. 2560
 • 13 – 22 ต.ค. 2560

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) ท่านละ 89,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง ท่านละ xx,xxx.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง ท่านละ xx,xxx.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 12,000
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทโว เลอ วีกงต์, เคเบิ้ลคาร์ เอกุยย์ ดู มิดี, พระราชวังฟงแตนโบล, ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 7 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610