ทัวร์ไอร์แลนด์เหนือ 12 วัน 2017 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 กลาสโกว์ เอดินบะระ ถนนปริ้นเซส แคร์ไรอัน เบลฟาสต์ ปราสาทเอดินบะระ พิพิธภัณฑ์ไททานิค วิคตอเรียสแควร์ ลอนดอนเดอร์รี คาร์ริคเฟอกัส ไจแอนท์ คอสเวย์ ปราสาทดุนลูซ The Dark Hedges เมืองกาลเวย์ คิลลาร์รี ฟยอร์ด ไคล์มอร์ หน้าผามาเฮอร์ เอนนิส บันแรดดี ลิมเมอร์ริก บลานีย์ คอร์ก คิลเคนนี่ หมู่บ้านคิลแดร์เอาท์เล็ท ปราสาทดับลิน มหาวิหารเซนต์แพททริค ทรินิตี้คอลเลจ กินเนสเฮ้าส์

LOFT-RC-35_IRELAND AND NORTHERN IRELAND 12 DAYS

“นำท่านเดินทางสู่เกาะอังกฤษ และเดินทางข้ามไปยังเกาะแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่มีธรรมชาติพร้อมสรรพ ถือเป็นดินแดนที่ร้องหาความสงบสุขเรื่อยมา เชิญชวนชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกับสถานที่อันล้ำค่าของชาติ มีปราสาทเก่าแก่นับร้อยพัน บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง ตั้งมั่น และรักชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพราะที่นี่คือ ไอร์แลนด์”

โปรแกรมทัวร์ไอร์แลนด์เหนือ 12 วัน 2017 กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 กลาสโกว์ เอดินบะระ แคร์ไรอัน เบลฟาสต์ พิพิธภัณฑ์ไททานิค วิคตอเรียสแควร์ ลอนดอนเดอร์รี คาร์ริคเฟอกัส ไจแอนท์ คอสเวย์ ปราสาทดุนลูซ The Dark Hedges เมืองกาลเวย์ คิลลาร์รี ฟยอร์ด ไคล์มอร์ หน้าผามาเฮอร์ เอนนิส บันแรดดี ลิมเมอร์ริก บลานีย์ คอร์ก คิลเคนนี่ หมู่บ้านคิลแดร์เอาท์เล็ท ปราสาทดับลิน มหาวิหารเซนต์แพททริค ทรินิตี้คอลเลจ กินเนสเฮ้าส์

วันที่หนึ่ง นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ”

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ดูไบ – กลาสโกว์ – เอดินบะระ

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปดูไบ โดยไฟลท์ EK385 เวลา 01.35 – 04.45 น.(ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) รอต่อเครื่องเพื่อไปสนามบินกลาสโกว์ กรุงกลาสโกว์ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยไฟลท์ EK027 เวลา 07.50 – 12.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)เดินทางถึงเมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ แคว้นสกอตแลนด์ เวลา 12.35น. เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 Edinburgh Castle

นำคณะเดินทางสู่เมืองเอดินบะระ เมืองหลวงแห่งแคว้นสกอตแลนด์ เมืองที่มีอดีตอันยาวนาน เป็นรากฐานของชาติสกอตแลนด์ มีวิวทิวทัศน์บวกกับสถาปัตยกรรมที่งดงามส่งผลให้ เมืองเอดินบะระได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

จากนั้นอิสระท่านเดินทางช้อปปิ้ง เยี่ยมชมย่านเมืองใหม่ บนถนนปริ้นเซสสตรีท ซึ่งมีห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิ H&M Jenner’s M&S เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Mercure Edinburgh Haymarket หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม เอดินบะระ – แคร์ไรอัน – เบลฟาสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางเยี่ยมชมเมืองเอดินบะระ โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว เริ่มกันที่การชมวิวเมืองบนยอดเขาแคลตันฮิล จากนั้นผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด ผ่านถนนรอยัลไมล์ และชมอนุสาวรีย์สุนัขบ๊อบบี้ ผ่านร้านกาแฟชื่อดังที่ทาง เจ เค โรลลิ่ง ได้ทำการนั่งเขียนนวนิยายก้องโลกคือแฮร์รี่ พ็อตเตอร์เล่มแรกที่ร้านนี้ และเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า

จากนั้นนำท่านเดินเข้าชมปราสาทเอดินบะระ ถือเป็นปราสาทโบราณอายุราว 1,000 ปี ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของสกอตแลนด์ และราชวงศ์สกอตแลนด์มาอย่างยาวนาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ “แคร์ไรอัน” ซึ่งถือเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของสกอตแลนด์ โดยท่านสามารถออกเดินทางไปยังเมืองท่าอื่น ๆ ที่สำคัญของบริเวณใกล้เคียงได้ อาทิ ลิเวอร์พูล เซาแธมป์ตัน ไบร์ตัน ดับลิน และเบลฟาสต์ โดยคณะจะเดินทางด้วยเรือสำราญข้ามฟากขนาดใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที เพื่อเดินทางข้ามไปยังเมืองหลวงของแคว้นไอร์แลนด์เหนือ ได้แก่ เมืองเบลฟาสต์ เมื่อเดินทางถึงปลายทาง นำคณะเข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (รับประทานอาหารบนเรือ)

เข้าพักโรงแรม Clayton Hotel Belfast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เยี่ยมชมเบลฟาสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะรู้จักกับเรื่องราวตำนานของเมืองเบลฟาสต์ เมืองแห่งท่าเรือ ผ่านเรื่องราวโศกนาฏกรรมอันก้องโลก ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ไททานิค ภายในมีการนำเสนอเรื่องราวของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแต่อดีตมาถึงจนปัจจุบัน รวมไปถึงความเป็นจิตวิญญาณแห่งแรงงานการท่าและการต่อเรือ

โดยสร้างความภาคภูมิใจสูงสุดแห่งยุคให้กับเมือง ๆ นี้ ด้วยการสร้างเรือที่ได้รับฉายาว่าไม่มีวันจมอย่าง “ไททานิค”

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชมเมืองเบลฟาสต์ เริ่มต้นด้วยการแวะชมศาลากลางของเมืองเบลฟาสต์ จากนั้นเป็นมหาวิทยาลัยควีนส์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และผ่านชมย่านถนนฟอลส์ (Falls) และถนนแชงคิ้ล (Shankill) เพื่อเยี่ยมชมอนุสรณ์ที่ถูกตีแผ่ผ่านงานศิลปะข้างถนน บนส่วนหนึ่งของกำแพงเบลฟาสต์ ที่เคยถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นพื้นที่ในเมืองและแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เนื่องจากเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น จากความต้องการแบ่งแยกดินแดนระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้

จากนั้นนำท่านตรงไปที่บริเวณควีนส์สแควร์ เพื่อเก็บภาพกับหอนาฬิกาชื่อดังได้แก่ “หอนาฬิการำลึกถึงเจ้าชายอัลเบิร์ต” และอิสระนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง วิคตอเรียสแควร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Clayton Hotel Belfast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เบลฟาสต์ – ลอนดอนเดอร์รี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังชนบทของแคว้นไอร์แลนด์เหนือ เริ่มต้นชมปราสาทเก่าแก่คาร์ริคเฟอกัส (Carrickfergus) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อไว้เป็นป้อมปราการสำหรับปกป้องดินแดนจากข้าศึกศัตรู และจากนั้นเดินทางไปยังภูมิภาคแอนทริมและชมวิถีชนบทของชาวไอร์แลนด์เหนือ

จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณริมฝั่งทะเลทางตอนเหนือ เพื่อเดินเท้าสำรวจเส้นทางหาปลาของชาวบ้านท้องถิ่น ได้แก่ “คาร์ริค อะลิด” (Carrick a Rede) เดินเท้าผ่านสะพานแขวนข้ามหุบเขาชื่อดัง และเพลิดเพลินเก็บภาพกับวิวทิวทัศน์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไปชมมรดกโลกทางธรรมชาติ “ไจแอนท์ คอสเวย์” (Giant’s causeway) ชายหาดที่มีแท่งหินบะซอลต์โผล่ขึ้นมาและมีรูปร่างแปลกตาอย่างน่าอัศจรรย์

เดินทางต่อไปเก็บภาพปราสาทดุนลูซ (Dunluce castle) ปราสาทเก่าแก่อายุราว 700 ปี ป้อมปราการของเจ้าเมือง และสุดท้ายเดินทางไปเก็บภาพกับไฮไลท์ของชนบทกับ The Dark Hedges หรือ อุโมงค์ต้นบีชอายุราว 200 ปี เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองลอนดอนเดอร์รี่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม City Hotel Derry หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก ลอนดอนเดอร์รี – กาลเวย์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสำรวจเมืองเดอร์รี่ เมืองลำดับ 2 ของไอร์แลนด์เหนือ เมืองที่เคยถูกยกย่องให้เป็นมหานครแห่งใหม่ของไอร์แลนด์ แต่ท้ายที่สุดทุกอย่างต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากความไม่สงบภายในประเทศ เริ่มต้นสำรวจที่สะพานสันติภาพ ที่มีแม่น้ำฟอยล์ไหลผ่าน ซึ่งถือเป็นจุดถ่ายภาพสำคัญของวิวเมืองจากนั้นชมคบเพลิงเปลวไฟแห่งสันติภาพ แสดงถึงความต้องการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมือง เมื่อครั้งเคยมีปัญหาการแบ่งแยกดินแดน และบริเวณนั้นมีกิลด์ฮอล (Guildhall) หรือสถานที่นัดพบปะพูดคุยของพ่อค้าและผู้ปกครอง และด้านหน้าก็มีจัตุรัสหรือลานคนเมืองที่สำคัญ ใช้จัดงานพิธีสำคัญ ๆ ของเมือง จากนั้นเดินตรงต่อเข้าไปในย่านเมืองเก่า มีกำแพงเมืองล้อมรอบ เพื่อชมบริเวณอนุสรณ์ปลดปล่อยเดอร์รี่ของคนฝั่งใต้ (Free Derry corner) และอิสระเดินเล่นถ่ายภาพบริเวณตัวย่านเมืองเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เพื่อเข้าสู่เมืองกาลเวย์ เมืองท่าที่สำคัญของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือไอร์แลนด์ในฝั่งใต้ โดยระยะทางประมาน 276 กิโลเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Clayton Hotel Galway หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด กาลเวย์ – คิลลาร์รี ฟยอร์ด – ไคล์มอร์ – เยี่ยมชมกาลเวย์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมชนบทบริเวณคาบสมุทรเรนวิรี (Renvyle) เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของไอร์แลนด์ โดยคณะจะผ่านหมู่บ้านลีแนนและบริเวณอ่าวฟยอร์ดที่สวยงาม เพื่อตรงไปยังท่าเรือและชมความงามของ “คิลลาร์รีฟยอร์ด” นำท่านเยี่ยมชมโบสถ์ไคล์มอร์ โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นในรูปแบบของวิคตอเรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านไคล์มอร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เมืองกาลเวย์ เยี่ยมชมเมืองกาลเวย์โดยเริ่มต้นที่โบสถ์เซนต์นิโคลัส ที่มีอายุราว 700 ปี ซึ่งมีความเชื่อว่าก่อนที่โคลัมบัสจะเดินทางออกไปสำรวจโลกใหม่ เขาได้แวะพักที่เมืองนี้ และขอพรที่โบสถ์แห่งนี้ พร้อมกับจดบันทึกลงในสมุดการเดินทางของเขาเป็นหลักฐาน จากนั้นอิสระเดินช้อปปิ้งย่านถนน ช้อปสตรีท ถือเป็นย่านที่มีชื่อเสียงของเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Clayton Hotel Galway หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด กาลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ – เอนนิส – บันแรดดี – ลิมเมอร์ริก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางเลาะริมชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ เพื่อไปยังหน้าผามาเฮอร์ (Cliff of Mohor) เพื่อชมทัศนียภาพทางธรรมชาติ ที่ท่านจะได้พบกับหน้าผาสูงริมชายฝั่งเรียงรายสวยงาม ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยม สามารถมองเห็นชายฝั่งของไอร์แลนด์ทางตะวันตกได้อย่างชัดเจน โดยบริเวณนั้นยังมีหอคอยโอไบรอัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของนักสำรวจในสมัยวิคตอเรียอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจ และเดินทางต่อไปยังเมืองเอนนิส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่เมืองบันแรดดี้ (Bunratty) เพื่อเข้าชมปราสาทบันแรดดี้ ปราสาทเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 15 โดยสร้างในรูปแบบยุคกลาง หรือโรมาเนสก์ ถือเป็นป้อมปราการสำคัญทางตะวันตกอีกหนึ่งแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม อิสระให้ท่านเดินสำรวจปราสาทและพื้นที่โดยรอบ เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองลิมเมอร์ริก เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของไอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Clayton Hotel Limerick หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า เยี่ยมชมลิมเมอร์ริก – บลานีย์ – คอร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเยี่ยมชมเมืองลิมเมอร์ริค เมืองเก่าแก่สมัยยุคกลาง โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ปราสาทกษัตริย์จอห์นที่ 1 แห่งอังกฤษ อายุราว 800 ปี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำของย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า “เกาะของกษัตริย์” โดยบริเวณโดยรอบนั้นมีสถานที่สำคัญ ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เหมาะแก่การถ่ายภาพและเดินสำรวจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางสู่เมืองคอร์ก เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของรัฐไอร์แลนด์โดยระหว่างทางจะนำท่านแวะไปยังเมืองบลานีย์ เมืองที่มีปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างในสมัยยุคกลางอีกเช่นเดียวกันหรือราวศตวรรษที่ 13 และเดินขึ้นไปด้านบนของปราสาท เพื่อทำการจูบหินศักดิ์สิทธิ์ของปราสาท เพื่อขอพรให้ท่านโชคดี

จากนั้นอิสระถ่ายภาพอย่างจุใจ และเดินทางต่อไปเมืองคอร์ก ฉายาเมืองแห่งกบฏ ถือว่าเมืองท่าที่มีลักษณะตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Clayton Hotel Silver Springs หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบ เยี่ยมชมคอร์ก – คิลเคนนี่ – คิลแดร์ – ดับลิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางผ่านชมเมืองคอร์ก ด้วยรถโค้ช โดยวิ่งลัดเลาะริมแม่น้ำลี ผ่านท่าเรือโฮแกน ท่าเรือโป๊ป และตัดเข้าถนนแกรนด์พาเรด และแวะถ่ายภาพกับย่านถนนคนเดิน จากนั้นเดินทางสู่เมืองคิลเค็นนี เพื่อแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับปราสาทเก่าแก่ “คิลเค็นนี” ที่มีอายุราว 800 ปี อิสระเพลิดเพลินกับบรรยากาศสวนโดยรอบ ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์อีกด้วย และจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองคิลแดร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

https://www.youtube.com/watch?v=c6qX3RBQ_E8

นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านคิลแดร์เอาท์เล็ท (Kildare outlet) อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าเอาท์เล็ท เอาท์เล็ทแห่งนี้อยู่ในเครือเดียวกันกับหลายแห่งในยุโรป คือ “ชิค เอาท์เล็ท” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดและมีร้านค้ามากที่สุดในยุโรป โดยบรรจุกว่า 200 ร้านค้าลงในตัวศูนย์การค้ากลางแจ้ง อาทิ Calvin Klein, kate spade new York Samsonite, Gucci, Armani เป็นต้น เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังกรุงดับลิน เมืองหลวงแห่งชาติไอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม The North Star Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบเอ็ด เยี่ยมชมดับลิน – ดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมเมืองดับลิน โดยเริ่มที่ปราสาทดับลิน พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์อังกฤษ จากนั้นต่อด้วยมหาวิหารเซนต์แพททริค โบสถ์ประจำชาติไอร์แลนด์ อิสระนำท่านเก็บภาพอย่างจุใจและเดินทางต่อ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายภาพกับทรินิตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยประจำชาติไอร์แลนด์ ที่ผลิตบุคลากรสำคัญ ๆ ของชาติ

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเบียร์ระดับโลกที่ “กินเนสเฮ้าส์” (Guinness Storehouse) ชมบรรยากาศของวิวด้านบนแบบ 360 องศา จากนั้นกลับเข้ามายังใจกลางเมืองดับลิน

เดินช้อปปิ้งบนถนนกราฟตัน ถนนคนเดินย่านสำคัญของเมืองดับลิน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าท้องถิ่นให้เลือกมากมาย และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินดับลิน เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้งและเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ ไฟลท์ EK164 เวลา 21.35 – 07.55 (+1) น. และไฟลท์ EK370 เวลา 11.45 – 21.25 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

วันที่สิบสอง กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพโดยไฟลท์ EK370 เวลา 11.45 – 21.25 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทาง

 • 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560
 • 5 – 16 ก.ค. 2560
 • 9 – 20 ส.ค. 2560
 • 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560
 • 11-22 ต.ค. 2560

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) ท่านละ 115,000
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง ท่านละ 103,500
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง ท่านละ 92,000
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 17,500
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 29,600
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาททเอดินบะระ, พิพิธภัณฑ์ไททานิค, คาริค อะริด, ไจแอน์คอสเวย์, โบสถ์ไคล์มอร์, หน้าผาโมเฮอร์, ปราสาทคิงจอห์น, ปราสาทบลานีย์, ปราสาทดับลิน, โบสถ์เซนต์แพททริก, โรงเบียร์กินเนสส์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร (ท่านไม่ต้องทำวีซ่าของประเทศไอร์แลนด์ เพราะคณะเดินทางเข้าประเทศไอร์แลนด์ผ่านประเทศสหราชอาณาจักร จึงเป็นเหตุให้ยกเว้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610