ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน 7 คืน ทัวร์สุขภาพ พ.ค.-ก.ค. 2564 ซานฟรานซิสโก ซานโฮเซ Gilroy Premium Outlets มอนเทอร์เรย์ ซาลีนาส 17 Mile Drive Big Sur San Simon Pismo Beach ซานตามาเรีย Solvang ซานตาบาร์บารา มาลิบู ลอสแอนเจลิส Desert Hills Premium Outlets PCR Test ซานตาโมนิก้า

LOFT-USAMJ01_West USA 10D7N Johnson & Johnson 4 Star (BR)

*เดินทางคณะละ 8 ท่านเท่านั้น* พาท่านเที่ยวในซานฟรานซิสโก สะพานซานฟรานซิสโก-โอ๊คแลนด์, สะพานโกลเดนเกต
ยอดเขาทวินพีค, พาเลซออฟไฟน์อาร์ตส, ถนนลอมบาร์ด, Fisherman’s Wharf และ Pier 39

**เดินทางคณะละ 8 ท่านเท่านั้น** มีหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก – ซานฟรานซิสโก

12.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air เที่ยวบินที่ BR 212 / BR 018
(12.00 – 17.10 / 19.40 – 16.10)
** แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 17.50 ชั่วโมง **

เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา

16.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก / อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Nikko San Francisco หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 2 เที่ยวในซานฟรานซิสโก

เที่ยวในซานฟรานซิสโก สะพานซานฟรานซิสโก-โอ๊คแลนด์, สะพานโกลเดนเกต, ยอดเขาทวินพีค, พาเลซออฟไฟน์อาร์ตส, ถนนลอมบาร์ด,
Fisherman’s Wharf และ Pier 39

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Nikko San Francisco
หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ซานฟรานซิสโก – ซานโฮเซ วัคซีน Johnson & Johnson – ซานฟรานซิสโก

ซานโฮเซ / วัคซีน Johnson & Johnson

ซานฟรานซิสโก / ช้อปปิ้งย่าน Union Square

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Nikko San Francisco
หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ซานฟรานซิสโก – Gilroy Premium Outlets – มอนเทอร์เรย์ – ซาลีนาส

Gilroy Premium Outlets
มอนเทอร์เรย์ / ซาลีนาส

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Salinas หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ซาลีนาส – 17-Mile Drive – Big Sur – San Simon – Pismo Beach

ซาลีนาส / 17-Mile Drive / Big Sur / San Simon / Pismo Beach

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shore Cliff Hotel @ Pismo Beach หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 Pismo Beach – ซานตามาเรีย – Solvang – ซานตาบาร์บารา – มาลิบู – ลอสแอนเจลิส

Pismo Beach / ซานตามาเรีย / Solvang
ซานตาบาร์บารา / มาลิบู / ลอสแอนเจลิส

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotel หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – Desert Hills Premium Outlets – PCR Test

Desert Hills Premium Outlets / PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotel
หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – ซานตาโมนิก้า – สนามบินลอสแองเจลีส

เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส / กิฟฟิท พาร์ค / Hollywood / ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม
ย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ด / โรดีไอไดร์ฟ / เบเวอรี่ ฮิลล์ส
ซานตาโมนิก้า / สนามบินลอสแองเจลีส

วันที่ 9 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

00.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air
เที่ยวบินที่ BR 011 / BR 211
(00.15 – 05.10 / 08.25 – 11.10)
** แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 3.15 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 20.55 ชั่วโมง **

เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

11.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม เพื่อเตรียมตัว ASQ

Group วันเดินทาง(ไปกลับ)

 • Group (1) 21 พ.ค. – 30 พ.ค.
 • Group (2) 28 พ.ค. – 6 มิ.ย.
 • Group (3) 4 มิ.ย. – 13 มิ.ย.
 • Group (4) 11 มิ.ย. – 20 มิ.ย.
 • Group (5) 18 มิ.ย. – 27 มิ.ย.
 • Group (6) 25 มิ.ย. – 4 ก.ค.
 • Group (7) 2 ก.ค. – 11 ก.ค.
 • Group (8) 9 ก.ค. – 18 ก.ค.
 • Group (9) 16 ก.ค. – 25 ก.ค.
 • Group (10) 23 ก.ค. – 1 ส.ค.
 • Group (11) 30 ก.ค. – 8 ส.ค.

Alternative State Quarantine (ASQ) In & Out

 • Group (1) 30 พ.ค. – 13 มิ.ย.
 • Group (2) 6 มิ.ย. – 20 มิ.ย.
 • Group (3) 13 มิ.ย. – 27 มิ.ย.
 • Group (4) 20 มิ.ย. – 4 ก.ค.
 • Group (5) 27 มิ.ย. – 11 ก.ค.
 • Group (6) 4 ก.ค. – 18 ก.ค.
 • Group (7) 11 ก.ค. – 25 ก.ค.
 • Group (8) 18 ก.ค. – 1 ส.ค.
 • Group (9) 25 ก.ค. – 8 ส.ค.
 • Group (10) 1 ส.ค. – 15 ส.ค.
 • Group (11) 8 ส.ค. – 22 ส.ค.

ราคาค่าบริการ

 • ค่าเดินทาง ท่านละ 115,000.00 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 42,000.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านรวม 7 คืน
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางท่องเที่ยวตามระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเช้ารวม 7 มื้อ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพในวงเงิน 5,000,000. บาท
 • ค่าดำเนินการในการทำ Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่า PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับเส้นทางกรุงเทพฯ–ซานฟรานซิสโก/ลอสแองเจลิส–กรุงเทพฯ
 • ท่านสามารถเลือกสายการบินที่ท่านต้องการได้ โดยให้มีตารางบินใกล้เคียงกับในโปรแกรม
 • ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำในแต่ละวัน ทางทัวร์จะประสานงานจองหรือพาไปร้านอาหารตามที่ท่านต้องการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,พนักงานยกกระเป๋า,ร้านอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนดท่านสามารถเลือกสถานที่ตามงบประมาณและความพึงพอใจ
 • ทางบริษัทฯ สามารถทำการจองให้ได้ที่ Royal Suite Hotel Bangkok
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบอาการแพ้หรือผลข้างเคียงที่ได้รับหลังจากการฉีดวัคซีนตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาหรือปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง
 • วัคซีน Johnson & Johnson สำหรับผู้เดินทางอายุ 18–60 ปี เท่านั้น

Alternative State Quarantine (ASQ) ที่ RoyalSuiteHotel

ห้องพัก/ผู้เข้าพัก/ตรม./ราคาต่อท่าน/ผู้พักเพิ่ม

 • DeluxeRoom1 /45 /38,000. /32,000.
 • OneBedroomSuite 1 /60 /48,000. /32,000.
 • 2 BedroomsSuite 2 /104 /87,000. /32,000.
 • 3 BedroomsSuite 3 /136 /126,000. /32,000.
 • รถรับ 1 เที่ยวจากสนามบินมาโรงแรมโดยSIXTLimousine
 • อาหาร 3 มื้อโดยFuzioCatering
 • ตรวจโควิดให้ 3 ครั้งโดยโรงพยาบาลกรุงเทพฯ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 days ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน ออสเตรีย (บาวาเรีย) 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ทะเลสาบทิทิเซ่ อุทยานป่าดำ ทิทิเซ่ หมู่บ้านชวานสเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาชุกสปิตเซ่ อินส์บรุค สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เซนต์วูลฟ์กัง ซาลส์บวร์ก มิวนิก

LOFT-EUR30_Autumn_Germany Bavaria Tirol 8D5N (TG) ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ…

1 week ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กีแวร์นี รูอ็อง โดวิลล์ โดวิลล์ เลอ มงแซงต์มิแชล แซงต์มาโล ตูร์ ลุ่มน้ำลัวร์ ปราสาทเชอนองโซ ปราสาทช็องบอร์ มหานครปารีส ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต

LOFT-EUR57A_Autumn France Normandy 8D5N (TG) เลอ มงแซงต์มิแชล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ยกสูงของเกาะนี้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก (more…)

1 week ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด