ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน 7 คืน ทัวร์สุขภาพ พ.ค.-ก.ค. 2564 ซานฟรานซิสโก ซานโฮเซ Gilroy Premium Outlets มอนเทอร์เรย์ ซาลีนาส 17 Mile Drive Big Sur San Simon Pismo Beach ซานตามาเรีย Solvang ซานตาบาร์บารา มาลิบู ลอสแอนเจลิส Desert Hills Premium Outlets PCR Test ซานตาโมนิก้า

LOFT-USAMJ01_West USA 10D7N Johnson & Johnson 4 Star (BR)

*เดินทางคณะละ 8 ท่านเท่านั้น* พาท่านเที่ยวในซานฟรานซิสโก สะพานซานฟรานซิสโก-โอ๊คแลนด์, สะพานโกลเดนเกต
ยอดเขาทวินพีค, พาเลซออฟไฟน์อาร์ตส, ถนนลอมบาร์ด, Fisherman’s Wharf และ Pier 39

**เดินทางคณะละ 8 ท่านเท่านั้น** มีหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก – ซานฟรานซิสโก

12.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air เที่ยวบินที่ BR 212 / BR 018
(12.00 – 17.10 / 19.40 – 16.10)
** แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 17.50 ชั่วโมง **

เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา

16.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก / อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Nikko San Francisco หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 2 เที่ยวในซานฟรานซิสโก

เที่ยวในซานฟรานซิสโก สะพานซานฟรานซิสโก-โอ๊คแลนด์, สะพานโกลเดนเกต, ยอดเขาทวินพีค, พาเลซออฟไฟน์อาร์ตส, ถนนลอมบาร์ด,
Fisherman’s Wharf และ Pier 39

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Nikko San Francisco
หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ซานฟรานซิสโก – ซานโฮเซ วัคซีน Johnson & Johnson – ซานฟรานซิสโก

ซานโฮเซ / วัคซีน Johnson & Johnson

ซานฟรานซิสโก / ช้อปปิ้งย่าน Union Square

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Nikko San Francisco
หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ซานฟรานซิสโก – Gilroy Premium Outlets – มอนเทอร์เรย์ – ซาลีนาส

Gilroy Premium Outlets
มอนเทอร์เรย์ / ซาลีนาส

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Salinas หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 ซาลีนาส – 17-Mile Drive – Big Sur – San Simon – Pismo Beach

ซาลีนาส / 17-Mile Drive / Big Sur / San Simon / Pismo Beach

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shore Cliff Hotel @ Pismo Beach หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 Pismo Beach – ซานตามาเรีย – Solvang – ซานตาบาร์บารา – มาลิบู – ลอสแอนเจลิส

Pismo Beach / ซานตามาเรีย / Solvang
ซานตาบาร์บารา / มาลิบู / ลอสแอนเจลิส

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotel หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – Desert Hills Premium Outlets – PCR Test

Desert Hills Premium Outlets / PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotel
หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – ซานตาโมนิก้า – สนามบินลอสแองเจลีส

เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส / กิฟฟิท พาร์ค / Hollywood / ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม
ย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ด / โรดีไอไดร์ฟ / เบเวอรี่ ฮิลล์ส
ซานตาโมนิก้า / สนามบินลอสแองเจลีส

วันที่ 9 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

00.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air
เที่ยวบินที่ BR 011 / BR 211
(00.15 – 05.10 / 08.25 – 11.10)
** แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 3.15 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 20.55 ชั่วโมง **

เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

11.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม เพื่อเตรียมตัว ASQ

Group วันเดินทาง(ไปกลับ)

 • Group (1) 21 พ.ค. – 30 พ.ค.
 • Group (2) 28 พ.ค. – 6 มิ.ย.
 • Group (3) 4 มิ.ย. – 13 มิ.ย.
 • Group (4) 11 มิ.ย. – 20 มิ.ย.
 • Group (5) 18 มิ.ย. – 27 มิ.ย.
 • Group (6) 25 มิ.ย. – 4 ก.ค.
 • Group (7) 2 ก.ค. – 11 ก.ค.
 • Group (8) 9 ก.ค. – 18 ก.ค.
 • Group (9) 16 ก.ค. – 25 ก.ค.
 • Group (10) 23 ก.ค. – 1 ส.ค.
 • Group (11) 30 ก.ค. – 8 ส.ค.

Alternative State Quarantine (ASQ) In & Out

 • Group (1) 30 พ.ค. – 13 มิ.ย.
 • Group (2) 6 มิ.ย. – 20 มิ.ย.
 • Group (3) 13 มิ.ย. – 27 มิ.ย.
 • Group (4) 20 มิ.ย. – 4 ก.ค.
 • Group (5) 27 มิ.ย. – 11 ก.ค.
 • Group (6) 4 ก.ค. – 18 ก.ค.
 • Group (7) 11 ก.ค. – 25 ก.ค.
 • Group (8) 18 ก.ค. – 1 ส.ค.
 • Group (9) 25 ก.ค. – 8 ส.ค.
 • Group (10) 1 ส.ค. – 15 ส.ค.
 • Group (11) 8 ส.ค. – 22 ส.ค.

ราคาค่าบริการ

 • ค่าเดินทาง ท่านละ 115,000.00 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 42,000.00 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านรวม 7 คืน
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางท่องเที่ยวตามระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเช้ารวม 7 มื้อ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพในวงเงิน 5,000,000. บาท
 • ค่าดำเนินการในการทำ Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่า PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับเส้นทางกรุงเทพฯ–ซานฟรานซิสโก/ลอสแองเจลิส–กรุงเทพฯ
 • ท่านสามารถเลือกสายการบินที่ท่านต้องการได้ โดยให้มีตารางบินใกล้เคียงกับในโปรแกรม
 • ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำในแต่ละวัน ทางทัวร์จะประสานงานจองหรือพาไปร้านอาหารตามที่ท่านต้องการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,พนักงานยกกระเป๋า,ร้านอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนดท่านสามารถเลือกสถานที่ตามงบประมาณและความพึงพอใจ
 • ทางบริษัทฯ สามารถทำการจองให้ได้ที่ Royal Suite Hotel Bangkok
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบอาการแพ้หรือผลข้างเคียงที่ได้รับหลังจากการฉีดวัคซีนตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาหรือปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง
 • วัคซีน Johnson & Johnson สำหรับผู้เดินทางอายุ 18–60 ปี เท่านั้น

Alternative State Quarantine (ASQ) ที่ RoyalSuiteHotel

ห้องพัก/ผู้เข้าพัก/ตรม./ราคาต่อท่าน/ผู้พักเพิ่ม

 • DeluxeRoom1 /45 /38,000. /32,000.
 • OneBedroomSuite 1 /60 /48,000. /32,000.
 • 2 BedroomsSuite 2 /104 /87,000. /32,000.
 • 3 BedroomsSuite 3 /136 /126,000. /32,000.
 • รถรับ 1 เที่ยวจากสนามบินมาโรงแรมโดยSIXTLimousine
 • อาหาร 3 มื้อโดยFuzioCatering
 • ตรวจโควิดให้ 3 ครั้งโดยโรงพยาบาลกรุงเทพฯ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด