ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ กรุ๊ปส่วนตัว 4-6 คน หรือรวมกลุ่ม 15-20 คน 9 วัน 6 คืน 12-20 ตุลาคม 2564 (TG) กรุงโคเปนเฮเก้น กรุงเรคยาวิก เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ บ่อน้ำร้อน น้ำตกเฮินฟอซ่า โกลเด้นเซอร์เคิล น้ำตกกูลล์ฟอสส์ ซิงเควลลีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ล่าแสงเหนือ South Shore น้ำตกสโกการ์ น้ำตกเซลยาลันด์ หมู่บ้านวิก หาดทรายสีดำ เขตอุทยานสกาฟตาเฟล โจกุลซาร์ลอน ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) ขับสโนว์โมบิล เซลฟอส์ส คริซูวิก อาบน้ำแร่บลูลากูน เคฟลาวิก สต็อกโฮล์ม

LOFT-EUR55_ Iceland Aurora Borealis New Normal 9D6N 12-20 Oct’21 (TG)

เที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ ภาพบบรรยากาศของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ไอซ์แลนด์เสมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต

**Private group 4-6 Pax or Join group 15-20 Pax**

12 ต.ค. 64 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

13 ต.ค. 64 เดนมาร์ก – เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น – ไอซ์แลนด์ – เที่ยวกรุงเรคยาวิก

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น. ถึงท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Visa) จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป

เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น ชมเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง)

15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน รอรับสัมภาระแล้วเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ดินแดนอารยธรรมดั้งเดิมของพวกไวกิ้ง

บ่าย เที่ยวชมกรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน นักเดินทางคนสำคัญในประวัติศาสตร์โลก, Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำเข้าพัก Hilton Reykjavik Nordica **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

14 ต.ค. 64 เรคยาวิก – เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ – กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่ เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรือชมวาฬ” การชมวาฬในเขตนี้ตลอดฤดูกาลจะมี 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเล วาฬสีน้ำเงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กาที่หาชมได้ยาก (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Icelandair Hotel Hamar *** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

15 ต.ค. 64 บ่อน้ำร้อน – น้ำตกเฮินฟอซ่า – โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ – ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. ชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ ที่มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส ใกล้กันเป็นน้ำตกเฮินฟอซซ่า น้ำตกก่อกำเนิดจากแหล่งลำธารของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ ภาพบบรรยากาศของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ไอซ์แลนด์เสมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น. หลังอาหารค่ำ เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ นำท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติซิงเควลิร์ สำหรับปรากฏการณ์แสงออโรราบนท้องฟ้าเหนือ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์นั้น จะเกิดขึ้นเหนือ หุบเขาซิงเควลลิร์ (Þingvellir Valley) ทะเลสาบซิงเควลลาวัทน์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบมีความลึกอยู่ที่ 114 เมตร

นำคณะพัก Litli Geysir Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

16 ต.ค. 64 South Shore – น้ำตกสโกการ์ – น้ำตกเซลยาลันด์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – เขตอุทยานสกาฟตาเฟล

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. เที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง แวะถ่ายรูปกับ น้ำตกเซลยาลันดส์ มีความสูง 60 เมตร น้ำตกสโกการ์ มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ร่วมกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบน้ำแข็ง หรือ ในแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง แม้แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด

สู่หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดทรายสีดำ ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Fosshotel Glacier Lagoon **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

17 ต.ค. 64 โจกุลซาร์ลอน – ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) – ขับสโนว์โมบิล – เซลฟอส์ส – ล่าแสงเหนือ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำน้ำแข็ง “Crystal Ice Cave tour” เริ่มจากการนั่งรถ Super Jeep ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใช้วิ่งบนธารน้ำแข็งเท่านั้น เข้าชม Ice Cave หรือที่นิยมเรียกกันอีกอย่างว่า ถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมไอซ์เบิร์ก โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในประเทศ ตื่นตาตื่นใจกับการได้ชม ภูเขาน้ำแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ไดมอนด์บีช ชายหาดที่มีก้อนน้ำแข็งลอยออกมาจาก lagoon ทิ้งตัวอยู่ริมชายหาดให้ท่านได้ลองสัมผัส

เดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ หมู่บ้านสตอร์คเคสริ (Stokkseyri) เป็นเมืองแห่งแรกที่เริ่มล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ

นำคณะพัก Hotel Selfoss **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

18 ต.ค. 64 เซลฟอส์ส – คริซูวิก – อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ คริซูวิก ชมพลังงานความร้อนใต้พิภพ และบ่อน้ำแร่ร้อน เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา มีการปะทุครั้งแรกของภูเขาไฟคริซูวิกในรอบเกือบ 900 ปี พื้นที่ใกล้เคียงเกิดแผ่นดินไหวและแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กรวมมากกว่า 40,000 ครั้ง (ขอสงวนสิทธิ์ในการไปชมหากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กิจกรรมที่ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิโคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะพัก Keflavik airport hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

19 ต.ค. 64 สนามบินเคฟลาวิก – สต็อกโฮล์ม – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Iceland Air

12.45 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินกรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

20 ต.ค. 64 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.50 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS)

 • เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิลโดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนกันยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี

กรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน (12-20 Oct’21)

 • Tour Fare Adults  195,000.-
 • Child 4-11  With Bed   175,000.-
 • Child 4-6 No Bed        156,000.-
 • DBL  SGL USED    19,000.-
 • SGL SUPP    18,000.-
 • NO TKT ADL / CHD      -32,000 / -24000

จอยกรุ๊ป 15-20 ท่าน (12-20 Oct’21)

 • Tour Fare Adults   159,000.-
 • Child 4-11 With Bed   143,000.-
 • Child 4-6 No Bed   127,000.-
 • DBL SGL USED  19,000.-
 • SGL  SUPP     18,000.-
 • NO TKT ADL / CHD   -32,000 / -24000

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ Whale Watching, Crystal Cave, Snowmobile, Blue Lagoon
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันการเดินทางแบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel
Tags: South Shoreกรุงโคเปนเฮเก้นกิจกรรมล่องเรือชมวาฬขับสโนว์โมบิลคริซูวิกซิงเควลลีร์ถ้ำคริสตัล (Ice Cave)ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป 2021ทัวร์ยุโรป 2564ทัวร์ยุโรปตุลาคมทัวร์ยุโรปส่วนตัวทัวร์ยุโรปใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ล่าแสงเหนือทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2021ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2564ทัวร์ไอซ์แลนด์ล่าแสงเหนือน้ำตกกูลล์ฟอสส์น้ำตกสโกการ์น้ำตกเซลยาลันด์น้ำตกเฮินฟอซ่าน้ำพุร้อนเกย์ซีร์บ่อน้ำร้อนล่าแสงเหนือล่าแสงเหนือตุลาคมสต็อกโฮล์มหมู่บ้านวิกหาดทรายสีดำอาบน้ำแร่บลูลากูนเขตอุทยานสกาฟตาเฟลเคฟลาวิกเคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์เซลฟอส์สเที่ยวกรุงเรคยาวิกโกลเดนเซอร์เคิลโจกุลซาร์ลอนใบไม้เปลี่ยนสีไอซ์แลนด์

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด