ทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG

กำหนดการเดินทางทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG

 • 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557

พร้อมรับปลั๊กสำหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก / WIFI ON BUS

โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร อาหาร – / – / –

20.30 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 1-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านอาบิราโชว (ปั้นตุ๊กตาหิมะ) – เมืองโซอุนเคียว หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกริวเซ + น้ำตกงิงงะ –ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์พาวิเลียน อาหาร – / เที่ยง / เย็น

08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอาบิราโชว (ABIRACHO) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องตุ๊กตาหิมะ (SNOW MAN) ท่าน

จะได้สนุกสนานกับการสร้างสรรค์ตุ๊กตาหิมะด้วยตัวท่านเอง หรือ สำหรับท่านที่ชอบความท้าทายและการแข่งขัน ให้ท่านได้เล่นปาหิมะ โดนท่านเป็นผู้ปั้นก้อนหิมะกลมๆด้วยตัวท่านเอง และปาใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่างสนุกสนาน นับเป็นประสบการณ์ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนที่น่าเก็บความประทับใจ เป็นโปรแกรมพิเศษที่ทางเราเตรียมไว้มอบให้แก่ท่าน

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของเกาะฮอกไกโดกันอย่างเพลิดเพลิน และเต็มอิ่ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม หุบผาโซอุนเคียว หุบผาใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาไดเซทสึความสูงแบบแหงนคอตั้งบ่า ทิ้งดิ่งลงมาเบื้องล่างสูง 150 เมตร และ แผ่ขยายออกไปตามแนวนอนถึง 20 กม. เกิดขึ้นจากลาวาที่แข็งตัวกลายเป็นแท่งหิน ขนาดมหึมาอันน่าเหลือเชื่อจำนวนมากมาย และมีน้ำตกไหลลงสู่เบื้องล่างหลายสาย ภาพวิวทิวทัศน์อันดูงดงาม ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมความงามอันยิ่งใหญ่ที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวเซ ที่มีความสูงถึง 90 เมตร และ น้ำตกงิงงะ ที่มีความสูงถึง 120 เมตร ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ทั้ง 2 น้ำตกนี้ถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกผัวเมียซึ่งอยู่คู่กันมาเป็นเวลาเนิ่นนานและเรียกนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามมากมายนับไม่ถ้วน

จากนั้นนำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ – 20 องศา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโซอุนเคียว คังโค หรือเทียบเท่า

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “อาบน้ำแร่ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สาม เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก ลิงภูเขา และนอกจากนี้ยังมีป่าซึ่งมีชิมแพนซี และอุรังอุตังอยู่ โดยสัตว์เหล่านี้จะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตอิสระไม่ได้อยู่ในกรง ส่วนอุโมงค์ใต้น้ำที่นี่ ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา … และยังมีสัตว์ที่น่ารักอีกหลากหลายชนิดที่รอให้ท่านเข้าไปเยี่ยมชม

นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมง ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา และ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ

นำท่านเที่ยวชม คลองโอตารุ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ของที่นี่ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลองเมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

นำท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งทำโรงงานเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ท่านจะได้ชมวิธีการสาธิตการผลิตเครื่องแก้ว และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้แต่ในปัจจุบัน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตารุ ซึ่งตัวอาคารมี 3 ชั้น ที่นี่ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วนที่ชั้นล่าง มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การทำกล่องดนตรี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ฮอกไกโด แบบไม่อั้น)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ตลาดเช้านิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ลานสกี – โอโดริ พาร์ค – หอนาฬิกา อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้านิโจ เป็นตลาดเช้าที่มีชื่อเสียงอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็นตลาด

ปลาที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้คอยปกป้องคุ้มครองให้ผู้คนบนเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนที่นี่ และที่นี่มักมีการจัดงานเทศกาลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าตามประเพณีของคนญี่ปุ่นที่มีมายาวนานและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

นำท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับ การเล่นสกี ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา และหิมะอันขาวโพลน สนุกกับการเล่น Ski binding, Ski Boards ที่มีให้ท่านเลือกเล่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับโปร, สนุกสนานกันเป็นครอบครัวกับลานสกีสำหรับเด็ก เล่น Snow Sled, Snow Kids Park หรือจะเลือกขี่สโนว์โมบิลล์ตะลุยหิมะก็ได้ (ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์และกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในลานสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร เป็นสวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็นถนนสำหรับการเดินเล่น ปลายสุดด้านหนึ่งมีหอสูงเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ ที่ใช้จัดงานเทศกาลน้ำแข็งแกะสลักทุกปีในฤดูหนาวนำท่านเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น

นำท่านสู่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า (ชมด้านนอก) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำแห่งเมืองซัปโปโร่ที่ ย่านซูซูกิโนะ ศูนย์รวมสินค้าชั้น

นำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งสินค้าคุณภาพดีอีกมากมายให้ท่านได้จุใจกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจ และที่สำคัญบริเวณถนนสายนี้ ยังมีโซนที่เป็นการจัดแสดงปติมากรรมน้ำแข็งที่งดงามอีกด้วย และห้างร้านต่างๆก็มีการจัดตกแต่งประดับประดาไฟแสงสีอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิยอดเขาโชวะ ซินซัน (นั่งกระเช้า) + ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโอนูมะ – เมืองฮาโกดาเตะ อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงโด่งดังของซัปโปโร ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตาที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่ดูเหมือนกับเทพนิยาย ให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ลิ้มรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย หลากหลายแบบซึ่งช็อคโกแล็ตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก

ให้ท่านได้ลองทำช็อคโกแล็ตที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่าทัวร์) พร้อมให้ท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ นำท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

โนโบริเบทซึมีบ่อแร่กำมะถันจำนวนมากมาย ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำที่พุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ เดินเข้าไปด้านในตามทางเดินก็จะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ใหญ่ที่สุดของโนโบริเบ็ตสึ ซึ่งน้ำพุแต่ละบ่อจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามสถานที่ หุบเขานรกเป็นหลุมที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 1 หมื่นปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 ฟุต ถึงแม้ไม่สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์กลางแต่มีทางเดินที่มีความยาว 600 ฟุต สำหรับเดินชมโดยรอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ให้นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาโชวะชินซัน ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุด เมื่อประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามที่มีฉากของภูเขาไฟเป็นฉากหลัง

(การนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาโชวะ ชินซัน นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวยให้สามารถขึ้นชมได้ ของดรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล เพื่อชม หมีสีน้ำตาล พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบ เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารินและหมู่เกาะคูรินเท่านั้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลพร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ ให้ท่านชมความงดงามของป่าเขา สายน้ำ ที่ยังคงความสมบูรณ์ได้อย่างลงตัว ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของทะเลสาบโอนุมะ ที่มีฉากหลังอันสวยงามเป็นภูเขาโคมะงะดาเกะตั้งตระหง่านอยู่อย่างสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮาโกดาเตะ โคคุไซ หรือเทียบเท่า

วันที่หก ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคะขุ – สวนสาธารณะโกเรียวคะขุ ยอดเขาฮาโกดะเตะ (นั่งกระเช้า) – โบสถ์แทรพพิซไทน์ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โกดังก่ออิฐแดง – โรงเบียร์ฮาโกดาเตะ อิสระช้อปปิ้ง – โนโบริเบ็ทสึ อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ นำท่านชมตลาดสดที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ อิสระเพลิดเพลินกับการชมและเลือกซื้ออาหารทะเลนานาชนิดของเกาะฮอกไกโด ชมวิถึ ชีวิตของชาวฮาโกดาเตะ

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมโกเรียวคะขุ ป้อมนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่น-รัสเซีย เป็นเวลายาวนาม 8 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 นับว่าเป็นป้อมปราการแบบยุโรป ในญี่ปุ่นแห่งแรก และเป็นที่มั่นสุดท้ายของกองทัพรัฐบาลโชกุนโทะขุงาวะ ซึ่งต่อสู้กับกองทัพของฝ่ายรัฐบาลในยุคฟื้นฟูประเทศสมัยเมจิ คำว่า โกะเรียวคะขุ หมายถึง ห้าแฉก เหมือนรูปดาว มีหอสูง 60 เมตร ซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิว สามารถมองเห็นได้กระทั่งภูเขาฮาโกดะเตะ

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโกเรียวคะคุ ที่นี่เป็นที่แรกในญี่ปุ่นที่มีการสร้างปราสาทสไตล์ยุโรป ทั้งยังเป็นสมรภูมิรบในสงคราม “ฮาโกดาเตะ” ซึ่งเป็นสงครามภายในครั้งสุดท้าย ลักษณะเด่นของที่นี่คือ หากมองจากข้างบนลงมาจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นให้ท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฮาโกดะเตะ บนยอดเขาแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการชมวิวแบบพาโนราม่ายามราตรีที่ตัวเมืองระยิบระยับ ด้วยแสงไฟ ซึ่งเป็นจุดชมวิวยามราตรีที่สวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นให้ท่านได้เก็บภาพความงามของโกะเรียวคะขุ หรือ ดาวห้าแฉก บนที่สูงแบบวิวพาโนราม่า

(การนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวยให้สามารถขึ้นชมได้ ของดรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แทรพพิซไทน์ (TRAPPISTINE CONVENT) สร้างขึ้น ในยุค 1890 และโบถส์พระแม่มารี ในช่วงปีที่ 13 ของเมจิ โดยฝรั่งเศสได้ทำการส่งแม่ชี 8 ท่าน เพื่อมาเทศนาและเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโบสถ์พระแม่มารี ซึ่งบริเวณนั้นเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามสไตล์ยุโรปโดย

ในโบสถ์มีห้องแสดงข้อมูลที่แสดงถึงเรื่องราวชีวิตปัจจุบันของแม่ชีมิชชันนารี

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi Historical Districk) เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่า สำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสำคัญซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี

นำท่านชม โกดังก่ออิฐแดง (Red Brick Warehouse) หรือ โกดังคาเนโมริ (Kanemori Warehouse) กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้าของเมือง ฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว

จากนั้นนำท่านสู่ โรงเบียร์ฮาโกดาเตะ นำท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกชม อาทิ เครื่องแก้ว เสื้อผ้า รองเท้า และ ของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโนโบริเบ็ทสึ ยูโมโตะ หรือเทียบเท่า

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และ ผิวพรรณที่ดี

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / – / –

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร

10.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG

 • 17-23 ธันวาคม 2557
 • 18-24 ธันวาคม 2557
 • 19-25 ธันวาคม 2557
 • 22-28 ธันวาคม 2557

ราคาทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG อัตราค่าบริการ

 • ราคา รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว
 • ผู้ใหญ่ 66,900.- 46,900.-
 • เด็กมีเตียง 63,900.- 44,900.-
 • เด็กไม่มีเตียง 56,900.- 38,900.-
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 8,900.-

***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2557 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหา ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

หมายเหตุทัวร์ฮอกไกโดฤดูหนาว ซับโปโร ฮาโกดาเตะ ปั้นตุ๊กตาหิมะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 17-23, 18-24, 19-25, 22-28 ธันวาคม 2557 ทัวร์ซัปโปโร 7 วัน 5 คืน การบินไทย TG

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610