พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม คัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี (Goreme Open Air Museum) , UNESCO world heritage site in Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 2017 พฤศจิกายน-ธันวาคม 8 วัน 5 คืน กรุงอิสตันบูล เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ,นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง มืองโบราณเอเฟซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซ่าร์

LOFT-WB-1064_WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน นำท่านแวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley หน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้ในระยะไกล ที่นี่จะมีนกพิราบมากมาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบ เพื่อนำอึ มาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ และนำท่านแวะถ่ายรูปหมู่บ้านโบราณอุชิซาร์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง[…]

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 2018 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 8 วัน 5 คืน กรุงอิสตันบูล เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอเฟซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซ่าร์

LOFT-WB-1065_WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 8 วัน 5 คืน 27 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61 กรุงอิสตันบูล มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองบูร์ซ่า เทือกเขาอูลูดาร์ เมืองคูซาดาสี โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส สุสานนีโครโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คาราวานสไลน์ นครใต้ดิน Underground City ชมโชว์ระบำหน้าท้องBelly Dance คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ไร่ไวน์ตูลานซานน์

LOFT-WB-1083_WONDERFUL WINTER TURKEY 8 วัน 5 คืน นำท่านเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรน่าที่ใช้สำหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆสามแห่งคือ 1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนำมาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2.เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940[…]

Continue reading …
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม คัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี (Goreme Open Air Museum) , UNESCO world heritage site in Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน ปีใหม่ 2561 คัปปาโดเกีย โรงงานเพชร หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองโบราณเฮียราโพลิส กรุงทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปี

LOFT-WB-1065_ WONDERFUL TURKEY 8 Days 5 Nights พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว[…]

Continue reading …
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม คัปปาโดเกีย ประเทศตุรกี (Goreme Open Air Museum) , UNESCO world heritage site in Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 22 – 29 ก.ย.60 , 12-19 ต.ค.2560 , 21-28 ต.ค.2560 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟิซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังทอปกาปี

LOFT-WB-1059_ WONDERFUL TURKEY 8 Days 5 Nights นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน 27 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61 (เทศกลาปีใหม่) กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณเฮียราโพลิส นครใต้ดิน Underground City พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม

LOFT-BW-1083_WONDERFUL WINTER TURKEY 8 Days 5 Nights ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ

Continue reading …
บอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี Cappadocia, Turkey

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน พฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2560 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองโบราณเฮียราโพลิส กรุงทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปี

LOFT-BW-1064_WONDERFUL TURKEY 8 Days 5 Nights พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

Continue reading …
ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ประเทศออสเตรีย Austria

ทัวร์ออสเตรีย อิตาลี 9 วัน 3-11 ธ.ค. 2560 , 18-26 พ.ย. 2560 เวียนนา กอร์ตีนาดัมเปซโซ นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise อินสบรูค นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car คริสตัลเวิล์ด เหมืองเกลือโบราณ Skywalk ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง พระราชวังเชิงบรุนน์

LOFT-EUR-61_GREAT AUSTRIA EMPIRE 9 DAYS ชมคริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่งดงามและแพรวพราว ผนังคริสตัลที่ทอดยาวจะนำท่านเข้าสู่ห้องจัดแสดง คริสตัลเวิลด์  จุดเริ่มต้นการเข้าสู่ห้องสมบัติยักษ์และห้องบทกวีในอากาศ เมื่อเดินข้ามสะพานไปยังห้องการเปลี่ยนแปรรูปลักษณ์และห้องเครือข่ายโลก ผ่านมิติเข้าสู่ป่าคริสตัล ล้วนแต่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ควรค่าแก่การเข้าชม เชิญท่านเลือกซื้อเครื่องแก้วเจียระไนชั้นดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรียและได้รับการยกย่องไปทั่วโลก

Continue reading …
ฮาลชตัทท์ ประเทศออสเตรีย

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลี 10 วัน 6-15 ธ.ค. 60 คลาเกนเฟิร์ต ถ้ำโพสทอยน่า ล่องเรือทะเลสาบเบลด นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car คริสตัลเวิล์ด ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง พระราชวังเชิงบรุนน์

LOFT-EUR-60_AUSTRIA SLOVENIA ITALY 10 DAYS ถ้ำโพสทอยน่า ถ้ำนี้เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า Classic Karst ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต 

Continue reading …
มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง

ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน 30 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61 มหานครปารีส เมืองตากอากาศโดวิลส์ อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก มงต์แซงต์มิเชล ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์) ปราสาทเชอนงโซ ไวน์เอสเตท Saint Emilion พระราชวังฟองแตนโบล

LOFT-EUR-57B_ROMANTIC FRANCE 9 DAYS มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจน ปีค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกทีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งแคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง

Continue reading …